Strona: Procedura - zarządzanie / Wydział Zarządzania

Procedura - zarządzanie

Zarządzanie  (I st.)

Kierownik Praktyk na kierunku "Zarządzanie", I stopień 
dr Agnieszka Zielińska 
kontakt: MS Teams

Wszelkie informacje dotyczące praktyk udzielam w godzinach konsultacji.

Terminy dyżurów znajdują się w linku poniżej:

Zastrzegam, że sposób organizacji i składania dokumentów może ulec zmianie.

PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA NA STUDIACH I-go STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH). 

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 3 tygodnie, tj. 15 dni roboczych (90 godzin zajęciowych)  i odbywa się w okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 września 2023 roku. 

Odbycie praktyki w innych terminach wymaga zgody Dziekana Wydziału.

 I. Praktyka obowiązkowa na studiach I-go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki.

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem „Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie”. Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.

KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru należy dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość realizacji efektów kształcenia, które są opisane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie" oraz w skierowaniu na praktyki zawodowe (Zał. 1 - Skierowanie). Jeżeli student posiada wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub na Ms Teams z Kierownikiem Praktyk Studenckich.  

KROK 3

Student wypełnia i przesyła na MS Teams - czat  (UWAGA! Na początku wiadomości obowiązkowa jest treść: PRAKTYKI_STAC_NAZWISKO I IMIĘ _Nr  indeksu (dla studiów stacjonarnych),  PRAKTYKI_NIESTAC_NAZWISKO I IMIĘ _Nr  indeksu (dla studiów niestacjonarnych) 

Kierownikowi Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

Ostateczny termin dostarczenia wymienionych dokumentów to 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, nie później jednak niż 31 maja 2023 roku. 
Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki (do pobrania - wzór). W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 2 dni w tygodniu! Praktyka nie może kolidować z procesem dydaktycznym.

KROK 4

 Opiekun sprawdza nadesłane dokumenty i w razie wątpliwości lub błędnego wypełnienia odsyła Studentowi.

Po otrzymaniu od Opiekuna wiadomość na MS Teams o akceptacji dokumentów, Student drukuje umowę w 3 egzemplarzach (najlepiej dwustronnie, jeden egzemplarz nie zszyty zszywaczem) 1 egzemplarz skierowania, 1 egzemplarz oświadczenia oraz dane o praktykancie.

Każdy z 3 egzemplarzy umowy podpisuje Student i uprawniony przedstawiciel zakładu pracy.

Oświadczenie podpisuje przedstawiciel zakładu pracy.

Dokumenty  proszę  włożyć  do koszulki.

Po podpisaniu dokumentów Student dostarcza je do kierownika praktyk w ramach dyżuru dydaktycznego tj. 3 egzemplarze umowy, skierowanie, oświadczenie oraz dane o praktykancie.

W uzasadnionych przypadkach wyżej wymienione dokumenty można wysłać pocztą wraz z zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą zwrotną
 (w formacie A4 bez znaczka) na adres:

dr Agnieszka Zielińska, Wydział Zarządzania, Al. Powstańców Warszawy 10, bud. S, 35-959 Rzeszów z dopiskiem "Praktyki Zarządzanie".

W uzasadnionych przypadkach istnieje także możliwość bezpośredniego dostarczenia wymaganych dokumentów do skrzynki przy portierni w budynku S.

Proszę je umieszczać w kopercie w formacie  A4, którą należy opisać zgodnie ze wzorem:

Imię Nazwisko: (Jan Kowalski)

Kierunek studiów: (Zarządzanie)

Stopień studiów: (I stopień)

Rodzaj studiów: (stacjonarne/niestacjonarne)

Następnie proszę o informację na czacie MS Teams, że zostawili Państwo dokumenty w budynku S. 

Po podpisaniu dokumentów przez Kierownika Praktyk, Student odbiera osobiście lub otrzymuje pocztą 2 egzemplarze umowy oraz podpisane skierowanie (przypominamy o dołączenie przy składaniu dokumentów zaadresowanej koperty). Jeden egzemplarz umowy jest dla Studenta, a drugi dla Pracodawcy.

Student może rozpocząć praktykę dopiero po otrzymaniu przez Opiekuna skierowania i umowy podpisanej przez Studenta i Pracodawcę. 

Przy ustalaniu początku odbywania praktyk proszę uwzględnić czas trwania opisanej procedury (około 10 dni roboczych).

 KROK 5

Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich przeprowadza kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada  Kierownikowi Praktyk Studenckich w godzinach jego dyżuru, do 25 października 2023 roku wypełnione następujące dokumenty (oprawione w koszulkę):

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez podmiot, w którym odbywała się praktyka (do pobrania: WZ_zaswiadczenie o odbyciu praktyki),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach podmiotu odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania: wz_raport),
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (Załącznik nr 6 do pobrania: WZ_Ocena praktykanta, sposób wypełnienia załącznika –wzór ).

  Raport z przebiegu praktyki musi być spójny z zaświadczeniem o odbyciu praktyki. 

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy, współpracy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 5 semestru.

1.2. Uznanie pracy zawodowej/stażu w poczet praktyki

Ubiegając się o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki student ma obowiązek udokumentować doświadczenie zawodowe, przy czym:

 1. doświadczenie zawodowe nie może być krótsze niż obowiązujący wymiar praktyki;
 2. doświadczenie zawodowe powinno być zdobyte w trakcie trwania studiów na danym kierunku poziomie i profilu, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

O uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Zarządzanie. W przypadku odmowy uznania pracy zawodowej w poczet praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na uznania pracy zawodowej w poczet praktyki wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Wniosek o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyk wraz z oświadczeniem (o którym mowa poniżej) należy składać do dziekana za pośrednictwem kierownika praktyk dla kierunku nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem realizacji praktyki, zaś informację o takim sposobie realizacji praktyki należy mailowo przedstawić kierownikowi praktyk. Pismo należy przygotować do 31 maja (termin ostateczny!).

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyki dostarczane do 31 maja:

 • podanie do Prodziekan ds. Kształcenia o uznania pracy zawodowej w poczet praktyk (do pobrania – wzór).  Pamiętaj o odręcznym podpisie.
 • oświadczenie w sprawie możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w związku z wykonywaną pracą (do pobrania - oświadczenie + skierowanie. Sposób wypełnienia Zał 1),
 • informację o praktykancie do tabeli zbiorczej (do pobrania: WZ_Informacja o praktykancie; sposób wypełnienia tabeli – wzór);

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyki dostarczane do 25 października:

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki w ramach wykonywanej pracy zawodowej,  (do pobrania – zaświadczenie), 
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki w ramach stażu (do pobrania – zaświadczenie),
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: WZ_Ocena praktykanta, sposób wypełnienia załącznika –wzór).
 • raport sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4, sporządzony własnoręcznie lub pismem komputerowym):
   • raport zgodności czynności wykonywanych w ramach pracy zawodowej z ramowym programem praktyk studenckich (do pobrania: wzór),
   • raport zgodności czynności wykonywanych w ramach stażu z ramowym programem praktyk studenckich (do pobrania: wzór),

Opiekun sprawdza nadesłane dokumenty (skierowanie, oświadczenie, informacje o praktykancie, podane do Pani Prodziekan) i w razie wątpliwości lub błędnego wypełnienia przesyła wiadomość Studentowi.

Po otrzymaniu od Opiekuna wiadomość na MS Teams o akceptacji dokumentów, Student drukuje skierowanie,  oświadczenie i podanie do Pani Prodziekan.

Oświadczenie podpisuje przedstawiciel zakładu pracy.

Dokumenty proszę włożyć do koszulki.

Po podpisaniu Student dostarcza wszystkie dokumenty do Kierownika praktyk osobiście podczas dyżuru dydaktycznego (terminy konsultacji)


Dokumenty można przesłać pocztą wraz z zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą zwrotną (w formacie A4 bez znaczka), pocztą na adres:

dr Agnieszka Zielińska, Wydział Zarządzania, Al. Powstańców Warszawy 10, bud. S, 35-959 Rzeszów z dopiskiem "Praktyki Zarządzanie".

Istnieje także możliwość bezpośredniego dostarczenia wymaganych dokumentów do skrzynki przy portierni w budynku S.

Proszę je umieszczać w kopertach format A4,którrą należy opisać zgodnie ze wzorem:

Imię Nazwisko: (Jan Kowalski)

Kierunek studiów: (Zarządzanie)

Stopień studiów: (I stopień)

Rodzaj studiów: (stacjonarne/niestacjonarne)

Następnie proszę o informację na czacie MS Teams, że zostawili Państwo dokumenty w budynku S lub o  ich wysyłce.

Termin przesłania skierowania, oświadczenia i podania do Pani Prodziekan - nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem realizacji praktyki, zaś informację o takim sposobie realizacji praktyki należy mailowo przedstawić kierownikowi praktyk do 31 maja (termin ostateczny!).

Ostateczny termin dostarczenia kompletu pozostałych dokumentów umożliwiających uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki to dzień 25 października 2023 r.

Do uznania stażu zawodowego w poczet praktyki powyższe zasady stosuje się odpowiednio. (w dokumentach proszę wybrać opcję staż zawodowy).

II. Praktyka nieobowiązkowa:

2. Praktyka nieobowiązkowa:

Praktykę mogą odbyć również studenci studiów drugiego stopnia, na wniosek studenta, po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. Kształcenia.

Do praktyki nieobowiązkowej stosuje się odpowiednio zasady określone w procedurze praktyki obowiązkowej, opisane w części I pkt 1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki.

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie w sprawie zasad organizacji i zaliczania praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej nr 39/2021 z dnia 7 kwietnia 2021r

 2. Uchwała nr 52/2019 Senatu PRz z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję