Strona: Procedura - zarządzanie / Wydział Zarządzania

Procedura - zarządzanie

Zarządzanie  (I st.)

Kierownik Praktyk na kierunku "Zarządzanie", I stopień 
dr Agnieszka Zielińska 
kontakt: MS Teams

Wszelkie informacje dotyczące praktyk udzielam w godzinach konsultacji.

Terminy dyżurów znajdują się w linku poniżej:

Zastrzegam, że sposób organizacji i składania dokumentów może ulec zmianie.

PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA NA STUDIACH I-go STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH). 

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 3 tygodnie, tj. 15 dni roboczych (90 godzin zajęciowych)  i odbywa się w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 września 2024 roku. 

Odbycie praktyki w innych terminach wymaga zgody Dziekana Wydziału.

 I. Praktyka obowiązkowa na studiach I-go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki.

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem „Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie”. Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.

KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru należy dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość realizacji efektów kształcenia, które są opisane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie" oraz w skierowaniu na praktyki zawodowe (Zał. 1 - Skierowanie). Jeżeli student posiada wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub na Ms Teams z Kierownikiem Praktyk Studenckich.  

KROK 3

Student wypełnia i przesyła na MS Teams - czat  (UWAGA! Na początku wiadomości obowiązkowa jest treść: PRAKTYKI_STAC_NAZWISKO I IMIĘ _Nr  indeksu (dla studiów stacjonarnych),  PRAKTYKI_NIESTAC_NAZWISKO I IMIĘ _Nr  indeksu (dla studiów niestacjonarnych) 

Kierownikowi Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

Ostateczny termin dostarczenia wymienionych dokumentów to 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, nie później jednak niż 31 maja 2024 roku. 
Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki (do pobrania - wzór). W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 2 dni w tygodniu! Praktyka nie może kolidować z procesem dydaktycznym.

KROK 4

 Opiekun sprawdza nadesłane dokumenty i w razie wątpliwości lub błędnego wypełnienia odsyła Studentowi.

Po otrzymaniu od Opiekuna wiadomość na MS Teams o akceptacji dokumentów, Student drukuje umowę w 3 egzemplarzach (najlepiej dwustronnie, jeden egzemplarz nie zszyty zszywaczem) 1 egzemplarz skierowania, 1 egzemplarz oświadczenia oraz dane o praktykancie.

Każdy z 3 egzemplarzy umowy podpisuje Student i uprawniony przedstawiciel zakładu pracy.

Oświadczenie podpisuje przedstawiciel zakładu pracy.

Dokumenty  proszę  włożyć  do koszulki.

Po podpisaniu dokumentów Student dostarcza je do kierownika praktyk w ramach dyżuru dydaktycznego tj. 3 egzemplarze umowy, skierowanie, oświadczenie oraz dane o praktykancie.

W uzasadnionych przypadkach wyżej wymienione dokumenty można wysłać pocztą wraz z zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą zwrotną
 (w formacie A4 bez znaczka) na adres:

dr Agnieszka Zielińska, Wydział Zarządzania, Al. Powstańców Warszawy 10, bud. S, 35-959 Rzeszów z dopiskiem "Praktyki Zarządzanie".

W uzasadnionych przypadkach istnieje także możliwość bezpośredniego dostarczenia wymaganych dokumentów do skrzynki przy portierni w budynku S.

Proszę je umieszczać w kopercie w formacie  A4, którą należy opisać zgodnie ze wzorem:

Imię Nazwisko: (Jan Kowalski)

Kierunek studiów: (Zarządzanie)

Stopień studiów: (I stopień)

Rodzaj studiów: (stacjonarne/niestacjonarne)

Następnie proszę o informację na czacie MS Teams, że zostawili Państwo dokumenty w budynku S. 

Po podpisaniu dokumentów przez Kierownika Praktyk, Student odbiera osobiście lub otrzymuje pocztą 2 egzemplarze umowy oraz podpisane skierowanie (przypominamy o dołączenie przy składaniu dokumentów zaadresowanej koperty). Jeden egzemplarz umowy jest dla Studenta, a drugi dla Pracodawcy.

Student może rozpocząć praktykę dopiero po otrzymaniu przez Opiekuna skierowania i umowy podpisanej przez Studenta i Pracodawcę. 

Przy ustalaniu początku odbywania praktyk proszę uwzględnić czas trwania opisanej procedury (około 10 dni roboczych).

 KROK 5

Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich przeprowadza kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada  Kierownikowi Praktyk Studenckich w godzinach jego dyżuru, do 25 października 2024 roku wypełnione następujące dokumenty (oprawione w koszulkę):

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez podmiot, w którym odbywała się praktyka (do pobrania: WZ_zaswiadczenie o odbyciu praktyki),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach podmiotu odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania: wz_raport),
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (Załącznik nr 6 do pobrania: WZ_Ocena praktykanta.

  Raport z przebiegu praktyki musi być spójny z zaświadczeniem o odbyciu praktyki. 

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy, współpracy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 5 semestru.

1.2. Uznanie pracy zawodowej/stażu w poczet praktyki

Ubiegając się o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki student ma obowiązek udokumentować doświadczenie zawodowe, przy czym:

 1. doświadczenie zawodowe nie może być krótsze niż obowiązujący wymiar praktyki;
 2. doświadczenie zawodowe powinno być zdobyte w trakcie trwania studiów na danym kierunku poziomie i profilu, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

O uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Zarządzanie. W przypadku odmowy uznania pracy zawodowej w poczet praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na uznania pracy zawodowej w poczet praktyki wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Wniosek o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyk wraz z oświadczeniem (o którym mowa poniżej) należy składać do dziekana za pośrednictwem kierownika praktyk dla kierunku nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem realizacji praktyki, zaś informację o takim sposobie realizacji praktyki należy mailowo przedstawić kierownikowi praktyk. Pismo należy przygotować do 31 maja (termin ostateczny!).

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyki dostarczane do 31 maja:

 • podanie do Prodziekan ds. Kształcenia o uznania pracy zawodowej w poczet praktyk (do pobrania – wzór).  Pamiętaj o odręcznym podpisie.
 • oświadczenie w sprawie możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w związku z wykonywaną pracą (do pobrania - oświadczenie),
 • informację o praktykancie do tabeli zbiorczej (do pobrania: WZ_Informacja o praktykancie; sposób wypełnienia tabeli – wzór);
 • dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe (zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o odbyciu stażu lub inny dokument w oryginale lub potwierdzony za zgodność z oryginałem)

Opiekun sprawdza nadesłane dokumenty (skierowanie, oświadczenie, informacje o praktykancie, podane do Pani Prodziekan) i w razie wątpliwości lub błędnego wypełnienia przesyła wiadomość Studentowi.

Po otrzymaniu od Opiekuna wiadomość na MS Teams o akceptacji dokumentów, Student drukuje skierowanie,  oświadczenie i podanie do Pani Prodziekan i przekazuje je kierownikowi praktyk..

Dokumenty proszę włożyć do koszulki.

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyki dostarczane do 25 października:

 • zaświadczenia o odbyciu praktyki w ramach wykonywanej pracy zawodowej,  stażu (do pobrania – zaświadczenie nr 1, zaświadczenie nr 2.),  
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: WZ_Ocena praktykanta).
 • raport sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4,  pismem komputerowym):Raport zgodności czynności wykonywanych w ramach pracy zawodowej z ramowym programem praktyk studenckich (do pobrania: wzór)

Po podpisaniu Student dostarcza wszystkie dokumenty do Kierownika praktyk osobiście podczas dyżuru dydaktycznego (terminy konsultacji)


Dokumenty można przesłać pocztą wraz z zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą zwrotną (w formacie A4 bez znaczka), pocztą na adres:

dr Agnieszka Zielińska, Wydział Zarządzania, Al. Powstańców Warszawy 10, bud. S, 35-959 Rzeszów z dopiskiem "Praktyki Zarządzanie".

Istnieje także możliwość bezpośredniego dostarczenia wymaganych dokumentów do skrzynki przy portierni w budynku S.

Proszę je umieszczać w kopertach format A4,którrą należy opisać zgodnie ze wzorem:

Imię Nazwisko: (Jan Kowalski)

Kierunek studiów: (Zarządzanie)

Stopień studiów: (I stopień)

Rodzaj studiów: (stacjonarne/niestacjonarne)

Następnie proszę o informację na czacie MS Teams, że zostawili Państwo dokumenty w budynku S lub o  ich wysyłce.

Termin przesłania skierowania, oświadczenia i podania do Pani Prodziekan - nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem realizacji praktyki, zaś informację o takim sposobie realizacji praktyki należy mailowo przedstawić kierownikowi praktyk do 31 maja (termin ostateczny!).

Ostateczny termin dostarczenia kompletu pozostałych dokumentów umożliwiających uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki to dzień 25 października br.

Do uznania stażu zawodowego w poczet praktyki powyższe zasady stosuje się odpowiednio. 

II. Praktyka nieobowiązkowa:

2. Praktyka nieobowiązkowa:

Praktykę mogą odbyć również studenci studiów drugiego stopnia, na wniosek studenta, po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. Kształcenia.

Do praktyki nieobowiązkowej stosuje się odpowiednio zasady określone w procedurze praktyki obowiązkowej, opisane w części I pkt 1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki.

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie w sprawie zasad organizacji i zaliczania praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej nr 39/2021 z dnia 7 kwietnia 2021r

 2. Uchwała nr 52/2019 Senatu PRz z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję