Strona: Doktoraty / Wydział Zarządzania

Doktoraty

dr inż. Kornelia Osieczko-Potoczna

dr inż. Kornelia Osieczko-Potoczna

Uchwałą z dnia 15 grudnia 2022 r. Komitet Naukowy Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nadał mgr inż. Kornelii Osieczko-Potocznej, asystentowi w Zakładzie Systemów Zarządzania i Logistyki na Wydziale Zarządzania PRz, stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Temat rozprawy doktorskiej: Innowacyjność procesowa rozwiązań intralogistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Promotorem w przewodzie doktorskim była dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, promotorem pomocniczym dr inż. Sławomir Stec (PRz), recenzentami: dr hab. inż. Monika Odlanicka-Poczobutt, prof. PŚl z Politechniki Śląskiej oraz dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

dr Iwona Wojciechowska

dr Iwona Wojciechowska

Uchwałą z dnia 30 września 2022 r. Rada Naukowa Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie nadała mgr Iwonie Wojciechowskiej, asystentowi w Zakładzie Marketingu na Wydziale Zarządzania PRz, stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. 
Temat rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem przez szkoły wyższe w Polsce.
Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, promotorem pomocniczym dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, recenzentami: dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik, prof. PŚ z Politechniki Śląskiej oraz dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW z Uniwersytetu Warszawskiego.  

dr Patryk Masłowski

maslowski_portretowe.jpg

Uchwałą z dnia 19 maja 2022 r. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nadała mgr. Patrykowi Masłowskiemu, asystentowi w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania PRz, stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.
Temat rozprawy doktorskiej: Organizacja i funkcjonowanie sportu w Polsce – zagadnienia administracyjnoprawne.
Promotorem w przewodzie doktorskim była dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, promotorem pomocniczym dr Małgorzata Polinceusz z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, recenzentami: dr hab. Bogusław Ulijasz – z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL – z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

dr Magdalena Bochenek

dr Magdalena Bochenek

Uchwałą z dnia 5 maja 2022 r. Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nadała mgr Magdalenie Bochenek, asystent w Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania PRz, stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse i wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

Temat rozprawy doktorskiej: Rachunek kosztów i zrównoważona karta wyników w podnoszeniu wartości klienta.

Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Grzegorz Lew, prof. PRz, promotorem pomocniczym dr Maria Nieplowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, recenzentami: dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. PW – z Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. Małgorzata Rówińska-Král’, prof. UE – z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

dr Maria Kubacka

dr Maria Kubacka

Uchwałą z dnia 5 maja 2022 r. Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nadała mgr Marii Kubackiej, asystent w Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania PRz, stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse i wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

Temat rozprawy doktorskiej: Rachunek kosztów klienta w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.

Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz, promotorem pomocniczym dr Michał Poszwa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Recenzentami byli: prof. dr hab. Halina Buk  – z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz dr hab. Marcin Jędrzejczyk – z Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie.

dr inż. Mariola Nycz

dr inż. Mariola Nycz

Uchwałą z dnia 7 października 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego nadała mgr Marioli Nycz, asystent w Zakładzie Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania PRz, stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Temat rozprawy doktorskiej: Społeczno-ekonomiczne determinanty zróżnicowania zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast na przykładzie Rzeszowa.

Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Christian Lis, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, promotorem pomocniczym dr inż. Jacek Brożyna z Politechniki Rzeszowskiej. Recenzentami byli: dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG – Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG – Uniwersytetu  Gdańskiego.

dr inż. Joanna Woźniak

joanna_wozniak.png

Uchwałą z dnia 28 października 2020 r. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza nadała mgr inż. Joannie Woźniak stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Temat rozprawy doktorskiej: Doskonalenie sterowania rozproszonymi systemami wytwarzania przyrostowego. 

Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik (WBMiL), promotorem pomocniczym dr inż. Łukasz Przeszłowski (WBMiL), recenzentami: prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski z Politechniki Poznańskiej oraz dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. Politechniki Opolskiej.

dr Dagmara Florek-Klęsk

florek-klesk_dagmara-1.png

W dniu 17 czerwca 2020 r. mgr Dagmara Florek-Klęsk, asystent w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania, uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Tytuł rozprawy doktorskiej: Prawno-karne aspekty bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej.

dr inż. Łukasz Kulig

kulig_lukasz.jpg Uchwałą z dnia 19 grudnia 2019 r. Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nadany został mgr. inż. Łukaszowi Kuligowi – asystentowi w Zakładzie Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie zarządzania i jakości. Temat rozprawy doktorskiej: Zastosowanie metody luminancyjnej w ocenie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w mięsie.

Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz, promotorem pomocniczym dr inż. Henryk Wachta z Politechniki Rzeszowskiej, recenzentami: prof. dr hab. Ryszard Żywica (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz dr hab. inż. Mariusz Rudy, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski).

dr inż. Paulina Bełch

paulina_belch_130.jpg

Uchwałą z dnia 7 listopada 2019 r. Rada Naukowa Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nadała mgr inż. Paulinie Bełch  asystentowi w Katedrze Systemów Zarządzania i Logistyki na Wydziale Zarządzania PRz, stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Temat rozprawy doktorskiej: Analiza kosztów w controllingu procesów logistycznych.

Promotorem w przewodzie doktorskim była dr hab. Marta Nowak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, promotorem pomocniczym dr Łukasz Szydełko z Politechniki Rzeszowskiej, recenzentami: dr hab. Monika Łada, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz dr hab. Ewa Maruszewska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

dr inż. Marek Magniszewski

dr Marek Magniszewski

Uchwałą z dnia 13 lutego 2019 r. Rada Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie nadała mgr. inż. Markowi Magniszewskiemu starszemu wykładowcy w Katedrze Systemów Zarządzania i Logistyki na Wydziale Zarządzania PRz, stopień doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn. Temat rozprawy doktorskiej: Analiza wytrzymałości na skręcanie elementów maszyn wytwarzanych przyrostowo z materiałów polimerowych.

Promotorem w przewodzie doktorskim był: dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz. Recenzentami byli: dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej i dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW z Politechniki Warszawskiej.

dr Beata Szetela

dr Beata Szetela

Uchwałą z dnia 8 listopada 2018 r. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nadała mgr Beacie Szeteli stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Temat rozprawy doktorskiej: Wielowymiarowa niezależność kryptowalut na przykładzie bitcoina.

Promotorem w przewodzie doktorskim była: dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US. Promotorem pomocniczym był: dr Grzegorz Mentel. Recenzentami byli: prof. dr hab. Jerzy Węcławski i dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK.

dr inż. Dorota Borkowska

db.jpg

Uchwałą z dnia 13 lipca 2018 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza nadała mgr inż. Dorocie Borkowskiej, asystent w Zakładzie Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania PRz, stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Temat rozprawy doktorskiej: Ocena efektywności nieosobliwych metod Trefftza w analizie quasi-stacjonarnych pól elektromagnetycznych.

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Adam Brański, promotor pomocniczy: dr. inż. Marek Gołębiowski. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn z Politechniki Opolskiej.

dr Fryderyk Czekaj

f_czekaj.jpg

Uchwałą z dnia 14 czerwca 2018 r. Rada Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego nadała gen. dyw. Fryderykowi Czekajowi stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Temat rozprawy doktorskiej: Działania nocne w doktrynie i praktyce Wojska Polskiego w latach 1921–1939.

Promotorem był prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, a promotorem pomocniczym – dr Paweł Korzeniowski. Recenzentami byli: prof. dr hab. Lech Wyszczelski i prof. dr hab. Henryk Ćwięk.

dr inż. Karolina Choroszy

kc.jpg

Uchwałą z dnia 14 marca 2018 r. Rada  Naukowa Wydziału Technologii Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie nadała mgr inż. Karolinie Choroszy stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Temat rozprawy doktorskiej: Analiza surowcowych i procesowych uwarunkowań zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wędlinach wędzonych tradycyjnie.

Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz, a recenzentami: prof. dr hab. inż. Maria Ruda oraz dr hab. inż. Mariusz Florek, prof. UP w Lublinie.

dr Krzysztof Surowiec

ks.jpg

Uchwałą z dnia 12 marca 2018 r. Rada Naukowa Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadała mgr. Krzysztofowi Surowcowi stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Temat rozprawy doktorskiej: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na Podkarpaciu w okresie międzywojennym (1919–1938).

Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Grzegorz Ostasz z Politechniki Rzeszowskiej, a recenzentami: prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (UKSW) oraz dr hab. Paweł Grata, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski).

dr Agnieszka Lew

lew_a_m.jpg

Uchwałą z dnia 18 stycznia 2018 r. Rada Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nadała Agnieszce Lew stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Temat rozprawy doktorskiej: Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu sytuacji finansowej jednostki gospodarczej.

Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Edward Nowak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a recenzentami: dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz dr hab. inż. Tomasz Cicirko, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Gratulujemy!

dr Magdalena Szydełko

m_szydelko_2.jpg

Uchwałą z 14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jednogłośnie nadała mgr Magdalenie Szydełko stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i wyróżnienie rozprawy doktorskiej. Obrona rozprawy pt.: „Partnerstwo benchmarkingowe przedsiębiorstw tworzących klaster” (1-370 s.) odbyła się 1 grudnia 2017 roku.

Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Robert Kowalak, prof. UE we Wrocławiu. Recenzentami byli: dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. PŁ i dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK. Gratulujemy!

dr Maciej Chrzanowski

chrzanowski.jpg Maciej Chrzanowski, asystent w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania PRz, uzyskał w dniu 16 listopada 2017 r. stopień doktora nauk ekonomicznych w  dyscyplinie nauki o zarządzaniu nadany przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Temat rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach typu start-up. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci: prof. Andrzej Piotr Wiatrak oraz prof. Andrzej Pomykalski.

dr inż. Paweł Kępa

pkepa_m.jpg

Mgr inż. Paweł Kępa, asystent w Zakładzie Informatyki w Zarządzaniu, uzyskał w dniu 15 listopada 2017 r. tytuł doktora nauk technicznych w specjalności elektrotechnika, nadany przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Temat rozprawy doktorskiej: „Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z użytkowaniem świateł mijania w porze dziennej”. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan (Politechnika Warszawska). Recenzenci: dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. nadzw. CIOP-PIB (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy), dr hab. inż. Irena Fryc (Politechnika Białostocka) i dr hab. inż. Andrzej Urban (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie).

dr Marcin Merkwa

mmerkwa.jpg Mgr Marcin Merkwa, asystent w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania, uzyskał w dniu 18 października 2017 r. stopień doktora nauk prawnych z zakresu dyscypliny prawo, nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Temat rozprawy doktorskiej: "Rozwój idei uprawnień naturalnych jednostki jako element procesu kształtowania się oświeceniowej idei praw człowieka". Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Artur Łuszczyński, prof. nadzw., Uniwersytet Rzeszowski. Recenzenci: prof. dr hab. Adam Bosiacki z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Mirosław Sadowski prof. nadzw. z Uniwersytetu Wrocławskiego.

dr Elżbieta Kurzępa

elzbietak.jpg

Mgr Elżbieta Kurzępa, asystent w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania, uzyskała w dniu 22 stycznia 2016 r. stopień doktora nauk prawnych z zakresu dyscypliny prawo, specjalność „prawo administracyjne”, nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Temat rozprawy doktorskiej: "Stany nadzwyczajne w systemie prawa polskiego". Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Kazimierz Rajchel, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Pikulski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Stanisław Pieprzny z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

dr Jadwiga Nycz-Wróbel

jadwiganw.jpg

Mgr Jadwiga Nycz-Wróbel, asystent w Katedrze Systemów Zarządzania i Logistyki, uzyskała w dniu 29 września 2015 r. stopień doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu, nadany przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Temat rozprawy doktorskiej: "Strategiczny wymiar Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w przedsiębiorstwie". Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Recenzenci: dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska z Politechniki Łódzkiej, dr hab. Agnieszka Solińska z Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie.

dr Alicja Sobkowiak

alicjas.jpg

Mgr Alicja Maria Sobkowiak, wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, uzyskała w dniu 16 kwietnia 2015 r. stopień doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu, nadany przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Temat rozprawy doktorskiej: "Strategiczne współdziałanie przedsiębiorstw Parku Naukowo-Technicznego Aeropolis w Rzeszowie". Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Wiatrak z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Andrzej Pomykalski ze Społecznej Akademii Nauk.

dr inż. Agata Warmińska

agataw.jpg

Mgr inż. Agata Helena Warmińska, wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, uzyskała w dniu 16 kwietnia 2015 r. stopień doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu, nadany przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Temat rozprawy doktorskiej: "Strategie rozwoju grup producentów rolnych w województwie podkarpackim". Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Moszkowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Recenzenci: dr hab. Grażyna Aniszewska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Jarosław Karpacz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

dr Jolanta Stec-Rusiecka

jolantasr.jpg

Mgr Jolanta Magdalena Stec-Rusiecka, asystent w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, uzyskała w dniu 16 kwietnia 2015 r. stopień doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu, nadany przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Temat rozprawy doktorskiej: "Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego". Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Wilkin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak z Politechniki Wrocławskiej.

dr Marlena Paulina Lorek

marlenal.jpg

Mgr Marlena Paulina Lorek, asystent w Katedrze Systemów Zarządzania i Logistyki, uzyskała w dniu 15 września 2015 r. stopień doktora nauk społecznych z zakresu dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, nadany przez Radę Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Temat rozprawy doktorskiej: "Motywowanie funkcjonariuszy polskiej Policji". Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Łojek, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Recenzenci: dr hab. Mirosław Minikina z Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, dr hab. Andrzej Pieczywok z Akademii Obrony Narodowej.

dr Agata Surówka

agatas.jpg

Mgr Agata Surówka, asystent w Katedrze Metod Ilościowych Politechniki Rzeszowskiej, uzyskała w dniu 20 marca 2014 r. stopień doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny ekonomia, nadany przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Temat rozprawy doktorskiej: "Konkurencyjność Polski Wschodniej - stan obecny perspektywy zmian". Decyzją Rady Wydziału praca uzyskała wyróżnienie. Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Mirosława Klamut z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

dr Oktawia Jurgilewicz

oktawiaj.jpg Mgr Oktawia Jurgilewicz, asystent w Katedrze Prawa i Administracji Politechniki Rzeszowskiej, uzyskała w dniu 18 października 2013 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Temat rozprawy doktorskiej: "Prawne aspekty ochrony powietrza przed uciążliwością zapachową". Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Kazimierz Rajchel, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Szreniawski z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu oraz prof. dr hab. Stanisław Pikulski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

dr Łukasz Szydełko

szydelko-lukasz-1.jpg

Mgr Łukasz Szydełko, asystent w Zakładzie Finansów i Bankowości na Wydziale Zarządzania, uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej finanse, nadany przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniu 17 września 2013 r. Temat rozprawy doktorskiej: "Controlling procesów w strategii przedsiębiorstwa". Promotor w przewodzie doktorskim: prof. zw. dr hab. Edward Nowak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Andrzej Kardasz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i dr hab. Henryk Ronek, prof. UMCS w  Lublinie.

dr inż. Anna Gładysz

gladysz_anna.jpg

Mgr inż. Anna Gładysz, asystent w Zakładzie Informatyki w Zarządzaniu Politechniki Rzeszowskiej uzyskała w dniu 20 czerwca 2013 r. stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej: nauki o zarządzaniu, nadany przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Temat rozprawy doktorskiej: „Badanie skuteczności metod identyfikacji słów kluczowych w polskojęzycznych tekstach”. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UEK dr hab. Paweł Lula, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz prof. dr hab. Marek Walesiak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Decyzją Rady Wydziału praca uzyskała wyróżnienie.

dr Iwona Oleniuch

iwonaole.jpg

Mgr Iwona Oleniuch, asystent w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej uzyskała w dniu 18 kwietnia 2013 r. stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie dyscypliny naukowej: ekonomia, nadany przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Temat rozprawy doktorskiej: „Postawy  a zachowania konsumentów wobec żywności tradycyjnej i regionalnej oraz ich uwarunkowania”. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Szromnik, Uniwersytet Ekonomiczny  w Krakowie. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Adam Sagan, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, SGGW. Decyzją Rady Wydziału praca uzyskała wyróżnienie.

dr Katarzyna Purc-Kurowicka

katarzyna_purc-kurowicka.png

Mgr Katarzyna Purc-Kurowicka, asystent w Katedrze Prawa i Administracji Politechniki Rzeszowskiej, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 14 grudnia 2012 r. Temat rozprawy doktorskiej: "Instytucja Prezesa Rady Ministrów jako naczelnego organu administracji rządowej". Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Kazimierz Rajchel, Politechnika Rzeszowska.

dr inż. Grzegorz Zimon

grzegorz_zimon.jpg

Mgr inż. Grzegorz Zimon, asystent w Zakładzie Finansów i Bankowości na Wydziale Zarządzania, uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu, nadany przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 21 grudnia 2011 r. Temat rozprawy doktorskiej: "Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach tworzących zintegrowany system dostaw". Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wiesław Szczęsny, Uniwersytet Warszawski. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. zw. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska i prof. zw. dr hab. Jan Turyna, Uniwersytet Warszawski.

dr Dominik Zimon

dominik-zimon.jpg

Mgr Dominik Zimon, asystent w Zakładzie Systemów Zarządzania i Logistyki na Wydziale Zarządzania, uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej towaroznawstwo, nadany przez Radę Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 16 września 2011 r. Temat rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w wybranych organizacjach handlowych. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Sikora z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Stanisław Hornik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i prof. dr hab. Maciej Urbaniak z Uniwersytetu Łódzkiego.

dr inż. Jacek Brożyna

brozyna_jacek.jpg

Mgr inż. Jacek Brożyna, asystent w Katedrze Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania, uzyskał w dniu 18 maja 2011 r. stopień naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn, nadany przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ rozrzutu parametrów konstrukcji skrzydła szybowca na jego graniczną wytrzymałość skrętną”. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Ludomir Laudański, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Józef Wojnarowski, Politechnika Śląska w Gliwicach i prof. dr hab. inż. Henryk Kopecki, Politechnika Rzeszowska.

dr Joanna Wiażewicz

Joanna Wiażewicz

Mgr Joanna Wiażewicz, asystentka w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu, nadany przez Radę Naukową Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 18 stycznia 2010 r.

Temat rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie instrumentów komunikacji marketingowej przez jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gmin w województwie podkarpackim). Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. inż. Mirosław Włodarczyk, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi i prof. dr hab. Marian Strużycki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

dr Agnieszka Zielińska

zielinska_agnieszka.jpg

Mgr Agnieszka Zielińska, asystentka w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu, nadany przez Radę Naukową Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 7 grudnia 2009 r. Temat rozprawy doktorskiej: Strategie zarządzania w organizacjach pozarządowych działających na terenie Polski południowo-wschodniej. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. inż. Mirosław Włodarczyk, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi i dr hab. Bogdan Mróz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 

dr Małgorzata Polinceusz

polinceusz.jpg

Mgr Małgorzata Polinceusz, asystentka w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych z zakresu dyscypliny naukowej prawo, nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 19 czerwca 2009 r. Temat rozprawy doktorskiej: Pozycja prawna wojewody w systemie organów administracji publicznej. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Kazimierz Rajchel, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Elżbieta Ura, Uniwersytet Rzeszowski i prof. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Łódzki.

dr inż. Bożydar Ziółkowski

ziolkowski.jpg

Mgr inż. Bożydar Ziółkowski, asystent w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu, nadany przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniu 18 czerwca 2009 r. Temat rozprawy doktorskiej: Foresight jako narzędzie tworzenia strategii ekoinnowacji na przykładzie województwa podkarpackiego. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Krystyna Moszkowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i prof. dr hab. Andrzej Pomykalski, Politechnika Łódzka.

dr inż. Paweł Dobrzański

dobrzanski_p.jpg

Mgr inż. Paweł Dobrzański, asystent w Zakładzie Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn, nadany przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 28 listopada 2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Opracowanie i zastosowanie algorytmów filtracji cyfrowej w pomiarach struktury geometrycznej powierzchni. Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Paweł Pawlus, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Adamczak, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach i prof. dr inż. Jan Chajda, Politechnika Poznańska.

dr Paweł Hydzik

hydzik_p.jpg

Mgr Paweł Hydzik, asystent w Katedrze Metod Ilościowych w Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia, nadany przez Radę Naukową Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 23 czerwca 2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania strategii rozwoju województwa podkarpackiego w okresie 2002-2005. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Krzysztof Marczewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i dr hab. Bogusław Ślusarczyk, Uniwersytet Rzeszowski.

dr Dorota Kamuda

kamuda_d.jpg

Mgr Dorota Kamuda, asystentka w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych z zakresu dyscypliny naukowej prawo, nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 20 czerwca 2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Materialno-prawne aspekty odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Pikulski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Krzysztof Indecki, Uniwersytet Łódzki i dr hab. Wiesław Pływaczewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję