Strona: Bezpieczeństwo wewnętrzne (II st.) / Wydział Zarządzania

Bezpieczeństwo wewnętrzne (II st.)

Kierownik Praktyk na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne", II stopień 
dr inż. Sławomir Rybka
e-mail: s.rybka@prz.edu.pl

pokój: S-105

Konsultacje:

czwartek godz.:10:30 do 12:00

Uprzejmie informuję, że w budynku S (przy portierni) została ustawiona  skrzynka, do której można wrzucać dokumenty dot. praktyk. Proszę je umieszczać w papierowych teczkach, które należy opisać zgodnie ze wzorem:

Imię Nazwisko: (Jan Kowalski)

Kierunek studiów: (Bezpieczeństwo wewnętrzne)

Stopień studiów: (II stopień)

Rodzaj studiów: (stacjonarne/niestacjonarne)

Cykl kształcenia: (należy podać rok rozpoczęcia studiów; Studenci obecnego roku I-go wpisują "2023; Studenci roku II-go wpisują "2022"). 

PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA NA STUDIACH II-go STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH):

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).

Praktyka trwa 3 miesiące, tj. 60 dni roboczych i odbywa się w okresie  wolnym od zajęć dydaktycznych. Odbycie praktyki w innych terminach wymaga zgody Dziekana Wydziału.

Na podstawie przedłożonych dokumentów z odbycia praktyk Opiekun praktyk dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 3 semestru i 4 semestru.

Każdy student musi odbyć minimum 30 dni praktyk do końca 3 semestru by zaliczyć semestr zimowy.

Praktyka może być realizowana w szczególności w następujących jednostkach:

 • jednostki policji;
 • jednostki Państwowej Straży Pożarnej;
 • jednostki straży gminnej (miejskiej);
 • jednostki straży granicznej;
 • jednostki obrony cywilnej;
 • jednostki wojskowe;
 • jednostki zarządzania kryzysowego;
 • służby ochrony osób i mienia;
 • służba celno-skarbowa
 • inne podmioty realizujące zadania z  zakresu ochrony bezpieczeństwa. 

Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki.

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem „Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.

KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru należy dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość realizacji efektów kształcenia, które są opisane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne". Jeżeli student posiada wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub e-mailowo z Kierownikiem Praktyk Studenckich.    

KROK 3

Student wypełnia i przesyła e-mailowo (UWAGA! Obowiązkowy tytuł e-maila: PRAK_BW_STAC/NIESTAC_OBOW/NIEOBOW_ROK_I/II_NAZWISKO I IMIĘ

UWAGA!!!

Kategorycznie wymagane jest aby maile wysyłane były z kont uczelnianych *****@prz.edu.pl. Maile z innych kont są traktowane jako spam i nie będą rozpatrywane

np. PRAK_BW_IIst_STAC_OBOW_ROK_I_JAN KOWALSKI) na adres: s.rybka@prz.edu.pl 

 Kierownikowi Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

 • wypełniony druk skierowania (do pobrania: Zał 1 - Skierowanie,);
 • wypełniony druk oświadczenia (do pobrania: Zał 2 - Oświadczenie);
 • wypełniony druk umowy (do pobrania: Zał 3 - Umowa);
 • informację o praktykancie do tabeli zbiorczej (do pobrania: BW_Informacja o praktykancie; sposób wypełnienia tabeli – wzór);
Ostateczny termin nadsyłania wymienionych dokumentów to 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia praktykiJeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki (do pobrania - wzór). W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 2 dni w tygodniu!

KROK 4

Opiekun sprawdza nadesłane dokumenty i w razie wątpliwości lub błędnego wypełnienia odsyła Studentowi.

Jeżeli dokumenty wypełnione są poprawnie Opiekun nadaje umowie numer i odsyła studentowi drogą mailową informację w tym zakresie.

Po otrzymaniu od Opiekuna w/w maila, Student drukuje ostateczną wersję umowy w 3 egzemplarzach (najlepiej dwustronnie) , skierowanie i oświadczenie.

Każdy z 3 egzemplarzy umowy podpisuje Student i uprawniony przedstawiciel zakładu pracy.

Oświadczenie podpisuje przedstawiciel zakładu pracy, a wniosek o ubezpieczenie podpisuje Student.

Po podpisaniu Student przesyła wszystkie 3 egzemplarze umowy, skierowanie i oświadczenie wraz z zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą zwrotną (w formacie A4 bez znaczka), pocztą na adres:

dr inż. Sławomir Rybka, Wydział Zarządzania, Al. Powstańców Warszawy 10, bud. S, 35-959 Rzeszów z dopiskiem "Praktyki" oraz roku, kierunku i stopnia studiów.

Istnieje także możliwość bezpośredniego dostarczenia wymaganych dokumentów do skrzynki przy portierni w budynku S.

Po podpisaniu dokumentów przez Kierownika Praktyk, Student otrzymuje pocztą 2 egzemplarze umowy oraz podpisane skierowanie (przypominamy o dołączenie przy składaniu dokumentów zaadresowanej koperty). Jeden egzemplarz umowy jest dla Studenta, a drugi dla Pracodawcy.

Student może rozpocząć praktykę dopiero po otrzymaniu przez Opiekuna skierowania i umowy podpisanej przez Studenta i Pracodawcę. 

Przy ustalaniu początku odbywania praktyk proszę uwzględnić czas trwania opisanej procedury (około 10-14 dni).

KROK 5

Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich przeprowadza kontrolę przebiegu praktyk.

W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada  Kierownikowi Praktyk Studenckich w godzinach jego dyżuru,  wypełnione następujące dokumenty (oprawione w koszulkę):

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez podmiot, w którym odbywała się praktyka (do pobrania: BW_zaswiadczenie o odbyciu praktyki),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach podmiotu odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania: BW_raport),
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: BW_Ocena praktykanta).

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 3 semestru i 4 semestru.

1.2. Uznanie pracy zawodowej/stażu w poczet praktyki

Ubiegając się o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki student ma obowiązek udokumentować doświadczenie zawodowe, przy czym:

 1. doświadczenie zawodowe nie może być krótsze niż obowiązujący wymiar praktyki;
 2. doświadczenie zawodowe powinno być zdobyte w trakcie trwania studiów na danym kierunku poziomie i profilu, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

O uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W przypadku odmowy uznania pracy zawodowej w poczet praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na uznania pracy zawodowej w poczet praktyki wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Wniosek o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyk wraz z oświadczeniem (o którym mowa poniżej) należy składać do dziekana za pośrednictwem kierownika praktyk dla kierunku nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem realizacji praktyki, zaś informację o takim sposobie realizacji praktyki należy mailowo przedstawić kierownikowi praktyk do 31 maja (termin ostateczny!).

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyki:

 • wniosek do Prodziekan ds. Kształcenia o uznania pracy zawodowej w poczet praktyk (do pobrania – wzór)
 • oświadczenie w sprawie możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w związku z wykonywaną pracą (do pobrania - oświadczenie + skierowanie):
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki w ramach wykonywanej pracy zawodowej (do pobrania – zaświadczenie),
 • sprawozdanie sporządzone przez studenta, wyjaśniające na czym polegała wykonywana praca, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania: Raport)
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: Ocena praktykanta).

Ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów umożliwiających uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki to dzień 25 października 2024 r.

Do uznania stażu zawodowego w poczet praktyki powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

II. Praktyka nieobowiązkowa:

2. Praktyka nieobowiązkowa:

Praktykę mogą odbyć również studenci studiów jednolitych magisterskich oraz studenci studiów drugiego stopnia, na wniosek studenta, po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. Kształcenia.

Do praktyki nieobowiązkowej stosuje się odpowiednio zasady określone w procedurze praktyki obowiązkowej, opisane w części I pkt 1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyk.

  

UWAGA !!! Studenci ostatniego roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Informuję, że ostateczny termin na zrealizowanie praktyki zawodowej i dostarczenie dokumentów rozliczających to  30 czerwca br.  Po tym terminie dokumenty nie będą przyjmowane. 

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie w sprawie zasad organizacji i zaliczania praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej nr 39/2021 z dnia 7 kwietnia 2021r
 2. Uchwała nr 52/2019 Senatu PRz z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej (paragraf 41)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję