Bezpieczeństwo wewnętrzne (II st.)

red. Monika Koszarska

Opiekun praktyk
mgr Monika Koszarska
e-mail: m.koszarska@prz.edu.pl

10.10.2020 r. 

UWAGA! W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym uprzejmie informuję, że dokumenty sprawozdawcze z praktyk można dostarczyć na dwa sposoby:

 • pocztą tradycyjną (na adres budynku S),
 • poprzez wrzucenie dokumentów do skrzynki w budynku S.

Skrzynka na dokumenty w budynku S znajduje się na parterze obok portierni.                                                                        Komplet dokumentów przed wrzuceniem powinien zostać umieszczony w papierowej teczce.

W obydwu przypadkach zapakowane dokumenty należy obowiązkowo opisać zgodnie ze wzorem:

Imię Nazwisko: (Jan Kowalski)                                                                                                                                              Kierunek studiów: (Bezpieczeństwo wewnętrzne)                                                                                                              Stopień studiów: (II stopień)                                                                                                                                                      Rodzaj studiów: (stacjonarne/niestacjonarne)

06.07.2020 r.

Szanowni Państwo, Studenci 5 ROKU

w związku z kończącym się semestrem letnim proszę o niezwłoczne uzupełnienie braków dotyczących rozliczenia 2 części praktyk

149273 -  zostało zrealizowane łącznie 25 dni praktyk, co stanowiło podstawę zaliczenia semestru III; na chwilę obecną brak podstawy do wpisania oceny na koniec semestru IV.

149291 - z dokumentów wynika, że zostało zrealizowane łącznie 66 dni praktyk, mimo iż praktyka na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne II st. wynosi 60 dni roboczych. Daty w zaświadczeniu o odbyciu praktyki oraz w sprawozdaniu z odbytej praktyki są różne. 

149430 - zostało zrealizowane łącznie 13 dni praktyk, brak dokumentów poświadczających zaliczenie praktyki zawodowej w semestrze IV.

149454 - zostało zrealizowane łącznie 10 dni praktyk, brak dokumentów poświadczających zaliczenie praktyki zawodowej w semestrze IV.

142937 - zostało zrealizowane łącznie 23 dni praktyk, co stanowiło podstawę zaliczenia semestru III; brak podstawy do wpisania oceny na koniec semestru IV.

Osoby o wskazanych numerach indeksów proszę o pilny kontakt

11.06.2020 r. 

Szanowni Państwo!

W okresie od 15 do 21 czerwca br. proszę przekazywać Staroście roku informacje o formie, w jakiej Państwo są w stanie odbyć praktyki. Zebrane informacje Starosta następnie dostarczy do opiekuna praktyk.

W związku z sytuacją epidemiologiczną proponowane są następujące formy odbycia praktyki:

 • stacjonarnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia,
 • zdalnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia,
 • zaliczenie praktyki bez jej odbywania na podstawie procedury opisanej na stronie praktyk  (krok 7, pkt. 1.2.)  po uzyskaniu akceptacji opiekuna,
 • zaliczenie praktyki bez jej odbywania na podstawie dokumentów, potwierdzających nabycie kierunkowych umiejętności praktycznych (np. certyfikaty, udział w szkoleniach, kursach, Legii Akademickiej, WOT, OSP, działalność na uczelni – koła naukowe, samorząd studencki) po uzyskaniu akceptacji opiekuna.

W przypadku braku możliwości realizacji praktyki w wyżej wymienionych formach, proszę zgłosić ten fakt Staroście roku.

STRONA W BUDOWIE

Niektóre punkty wymagają aktualizacji. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt mailowy. 

PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA NA STUDIACH II-go STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH):

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 3 miesiące, tj. 60 dni roboczych i odbywa się w okresie  wolnym od zajęć dydaktycznych. Odbycie praktyki w innych terminach wymaga zgody Dziekana Wydziału.

 Na podstawie przedłożonych dokumentów z odbycia praktyk Opiekun praktyk dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 3 semestru i 4 semestru.

Każdy student musi odbyć minimum 20 dni praktyk do końca 3 semestru by zaliczyć semestr zimowy.

Praktyka może być realizowana w szczególności w następujących jednostkach:

 • jednostki policji;
 • jednostki Państwowej Straży Pożarnej;
 • jednostki straży gminnej (miejskiej);
 • jednostki straży granicznej;
 • jednostki obrony cywilnej;
 • jednostki wojskowe;
 • jednostki zarządzania kryzysowego;
 • służby ochrony osób i mienia;
 • służba celno-skarbowa
 • inne podmioty realizujące zadania z  zakresu ochrony bezpieczeństwa. 

I. Praktyka obowiązkowa na studiach II-go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 3 miesiące, tj. 60 dni roboczych i odbywa się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych w trakcie trwania całego toku studiów.

1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki.

WAŻNE !!!

Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione w systemie zgodnie z dodanymi wzorami (komputerowo), forma odręczna nie jest dopuszczalna. Podanie do prodziekana proszę napisać na komputerze, a podpisać się ODRĘCZNIE

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem „Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.

KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru należy dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami, które są wskazane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne". Jeżeli student posiada wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub e-mailowo z Kierownikiem Praktyk Studenckich.  

KROK 3

Student wypełnia drukuje i przynosi w formie papierowej do opiekuna praktyk według instrukcji wszystkie obowiązujące dokumenty celem zatwierdzenia i ostemplowania  na minimum dwa tyg przed rozpoczęciem praktyk, po zatwierdzeniu  przesyła  e-mailem wymagane, wskazane przez opiekuna dokumenty. Umowa w sprawie praktyk w trzech egzemplarzach, pozostałe dokumenty po jednym egz.

Student wypełnia i przesyła e-mailowo (UWAGA! Obowiązkowy tytuł e-maila: PRAKTYKI_BW_STACJONARNE/NIESTACJONARNE_OBOW/NIEOBOW_NAZWISKO I IMIĘ_ROK STUDIÓW) na adres: m.koszarska@prz.edu.pl  Opiekunowi Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki (do pobrania - wzór). W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 3 dni w tygodniu.

UWAGA! Wszystkie dokumenty przesyłane drogą e-mailową w nazwie obok oryginalnej nazwy powinny mieć po dolnej spacji:_stacjonarne/niestacjonarne_obow/nieobow_nazwisko i imię (np. bw_informacja_o_praktykancie_stacjonarne_obow_ Kowalski Jan) oraz powinny być przesłane w jednym e-mailu (komplet).

KROK 4

Student zgłasza się do Opiekuna praktyk (p. L-345) w godzinach jego dyżuru z wszystkimi wypełnionymi i wydrukowanymi dokumentami, umowa w sprawie praktyk w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz trafia do jednostki przyjmującej na praktyki, drugi dla studenta, trzeci, po podpisaniu przez Dyrektora lub osobę upoważnioną ze strony jednostki przyjmującej na praktyki, powinien zostać dostarczony do Opiekuna praktyk (p. L-345) w godzinach jego dyżuru, przed rozpoczęciem praktyki (oprawione w koszulkę). W przypadku odbywania praktyki w czasie semestru odbiór porozumienia powinien nastąpić co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki

Jeżeli student nie dostarczy przed rozpoczęciem praktyk podpisanego porozumienia Kierownik Praktyk Studenckich może nie zaliczyć praktyki.

KROK 5

Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich lub opiekunowie praktyk studenckich przeprowadzają kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada  Kierownikowi Praktyk Studenckich w godzinach jego dyżuru, nie później niż 14 dni wypełnione następujące dokumenty (oprawione w koszulkę):

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez podmiot, w którym odbywała się praktyka (do pobrania: BW_zaswiadczenie o odbyciu praktyki), (w miejsce peselu proszę wpisać nr indeksu)
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach podmiotu odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania: BW_raport),
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: BW_Ocena praktykanta).

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 3 semestru i 4 semestru.

1.2. Zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania

O zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, odbyciem stażu lub praktyki o podobnym charakterze na innej uczelni, pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W przypadku odmowy zwolnienia z praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na zwolnienie z praktyki wyraża Prodziekan ds. Nauczania na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zwolnienie z odbywania praktyki:

 • podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o zaliczenie stażu, pracy zawodowej, własnej działalności gospodarczej, praktyki odbytej na innej uczelni jako praktyki programowej z uzasadnieniem z jakiego powodu zwolnienie ma nastąpić (do pobrania – wzór)
 • dokument potwierdzający nabycie umiejętności praktycznych:
  - zaświadczenie o zatrudnieniu,
  - zaświadczenie o odbyciu stażu,
  - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, albo
  - zaświadczenie ze szkoły o odbyciu praktyki oraz ramowy program odbytej praktyki.
 • raport sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4, sporządzony własnoręcznie lub pismem komputerowym) (do pobrania – wzór)

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie Rektora PRz w sprawie praktyk studenckich (w załączeniu wzór porozumienia w sprawie organizacji praktyki)
 2. Uchwała Senatu PRz w sprawie zwolnienia z praktyki studenckiej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję