Strona: Bezpieczeństwo wewnętrzne (II st.) / Wydział Zarządzania

Bezpieczeństwo wewnętrzne (II st.)

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z najnowszą informacją od Pani Prorektor, informuję że od 17.04.2022 r. nie będzie przedłużona umowa na ubezpieczenie Państwa od NNW. Jeżeli zakład pracy, który przyjmuje Państwa na praktykę będzie tego wymagał proszę ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Od tego momentu nie jest zatem wymagane wypełnianie i dołączanie do maila zał. nr 8 - Wniosek o ubezpieczenie (dot. KROKU 3) poniższej procedury.

(stan na dzień 29 marca 2022 r.)

Kierownik Praktyk na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne", II stopień 
dr inż. Sławomir Rybka
e-mail: s.rybka@prz.edu.pl

pokój: S-105

Konsultacje:

poniedziałek godz.:12:30 do 14:00

Uprzejmie informuję, że w budynku S (przy portierni) została ustawiona  skrzynka, do której można wrzucać dokumenty dot. praktyk. Proszę je umieszczać w papierowych teczkach, które należy opisać zgodnie ze wzorem:

Imię Nazwisko: (Jan Kowalski)

Kierunek studiów: (Bezpieczeństwo wewnętrzne)

Stopień studiów: (II stopień)

Rodzaj studiów: (stacjonarne/niestacjonarne)

Cykl kształcenia: (należy podać rok rozpoczęcia studiów; Studenci obecnego roku I-go wpisują "2022; Studenci roku II-go wpisują "2021"). 

PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA NA STUDIACH II-go STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH):

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 3 miesiące, tj. 60 dni roboczych i odbywa się w okresie  wolnym od zajęć dydaktycznych. Odbycie praktyki w innych terminach wymaga zgody Dziekana Wydziału.

Na podstawie przedłożonych dokumentów z odbycia praktyk Opiekun praktyk dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 3 semestru i 4 semestru.

Każdy student musi odbyć minimum 30 dni praktyk do końca 3 semestru by zaliczyć semestr zimowy.

Praktyka może być realizowana w szczególności w następujących jednostkach:

 • jednostki policji;
 • jednostki Państwowej Straży Pożarnej;
 • jednostki straży gminnej (miejskiej);
 • jednostki straży granicznej;
 • jednostki obrony cywilnej;
 • jednostki wojskowe;
 • jednostki zarządzania kryzysowego;
 • służby ochrony osób i mienia;
 • służba celno-skarbowa
 • inne podmioty realizujące zadania z  zakresu ochrony bezpieczeństwa. 

 Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki

WAŻNE !!!

Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione zgodnie z dodanymi wzorami (komputerowo), forma odręczna nie jest dopuszczalna. Podanie do prodziekana proszę napisać na komputerze, a podpisać się ODRĘCZNIE

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem „Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.

KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru należy dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami, które są wskazane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne". Jeżeli student posiada wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub e-mailowo z Kierownikiem Praktyk Studenckich.  

KROK 3

Student wypełnia i przesyła e-mailowo (UWAGA! Obowiązkowy tytuł e-maila: PRAK_BW_STAC/NIESTAC_OBOW/NIEOBOW_ROK_I/II_NAZWISKO I IMIĘ

UWAGA!!!

Kategorycznie wymagane jest aby maile wysyłane były z kont uczelnianych *****@prz.edu.pl. Maile z innych kont są traktowane jako spam i nie będą rozpatrywane

np. PRAK_BW_IIst_STAC_OBOW_ROK_I_JAN KOWALSKI) na adres: s.rybka@prz.edu.pl 

 Kierownikowi Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

 • wypełniony druk skierowania (do pobrania: Zał 1 - Skierowanie,);
 • wypełniony druk oświadczenia (do pobrania: Zał 2 - Oświadczenie);
 • wypełniony druk umowy (do pobrania: Zał 3 - Umowa);
 • wypełniony druk wniosku o ubezpieczenie (gdy praktyka odbywa się we wszystkie dni robocze pomiędzy datą rozpoczęcia i zakończenia praktyki do pobrania: Wniosek (a); gdy praktyka nie jest realizowana we wszystkie dni robocze pomiędzy datą rozpoczęcia i zakończenia praktyki do pobrania: Wniosek (b));
 • informację o praktykancie do tabeli zbiorczej (do pobrania: BW_Informacja o praktykancie; sposób wypełnienia tabeli – wzór);
 • informację dla ubezpieczyciela (do pobrania: BW_Dane praktykantow do ubezpieczyciela, sposób wypełnienia tabeli – wzór);
Ostateczny termin nadsyłania wymienionych dokumentów to 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia praktykiJeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki (do pobrania - wzór). W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 2 dni w tygodniu!

KROK 4

Opiekun sprawdza nadesłane dokumenty i w razie wątpliwości lub błędnego wypełnienia odsyła Studentowi.

Jeżeli dokumenty wypełnione są poprawnie Opiekun nadaje umowie numer i odsyła studentowi drogą mailową informację w tym zakresie.

Po otrzymaniu od Opiekuna w/w maila, Student drukuje ostateczną wersję umowy w 3 egzemplarzach (najlepiej dwustronnie) , skierowanie i oświadczenie.

Każdy z 3 egzemplarzy umowy podpisuje Student i uprawniony przedstawiciel zakładu pracy.

Oświadczenie podpisuje przedstawiciel zakładu pracy, a wniosek o ubezpieczenie podpisuje Student.

Po podpisaniu Student przesyła wszystkie 3 egzemplarze umowy, skierowanie i oświadczenie wraz z zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą zwrotną (w formacie A4 bez znaczka), pocztą na adres:

dr inż. Sławomir Rybka, Wydział Zarządzania, Al. Powstańców Warszawy 10, bud. S, 35-959 Rzeszów z dopiskiem "Praktyki" oraz roku, kierunku i stopnia studiów.

Istnieje także możliwość bezpośredniego dostarczenia wymaganych dokumentów do skrzynki przy portierni w budynku S.

Po podpisaniu dokumentów przez Kierownika Praktyk, Student otrzymuje pocztą 2 egzemplarze umowy oraz podpisane skierowanie (przypominamy o dołączenie przy składaniu dokumentów zaadresowanej koperty). Jeden egzemplarz umowy jest dla Studenta, a drugi dla Pracodawcy.

Student może rozpocząć praktykę dopiero po otrzymaniu przez Opiekuna skierowania i umowy podpisanej przez Studenta i Pracodawcę. 

Przy ustalaniu początku odbywania praktyk proszę uwzględnić czas trwania opisanej procedury (około 10-14 dni).

KROK 5

Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich przeprowadza kontrolę przebiegu praktyk.

W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada  Kierownikowi Praktyk Studenckich w godzinach jego dyżuru,  wypełnione następujące dokumenty (oprawione w koszulkę):

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez podmiot, w którym odbywała się praktyka (do pobrania: BW_zaswiadczenie o odbyciu praktyki),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach podmiotu odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania: BW_raport),
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: BW_Ocena praktykanta).

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 3 semestru i 4 semestru.

1.2. Uznanie pracy zawodowej/stażu w poczet praktyki

Ubiegając się o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki student ma obowiązek udokumentować doświadczenie zawodowe, przy czym:

 1. doświadczenie zawodowe nie może być krótsze niż obowiązujący wymiar praktyki;
 2. doświadczenie zawodowe powinno być zdobyte w trakcie trwania studiów na danym kierunku poziomie i profilu, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

O uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W przypadku odmowy uznania pracy zawodowej w poczet praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na uznania pracy zawodowej w poczet praktyki wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Wniosek o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyk wraz z oświadczeniem (o którym mowa poniżej) należy składać do dziekana za pośrednictwem kierownika praktyk dla kierunku nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem realizacji praktyki, zaś informację o takim sposobie realizacji praktyki należy mailowo przedstawić kierownikowi praktyk do 31 maja (termin ostateczny!).

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyki:

 • wniosek do Prodziekan ds. Kształcenia o uznania pracy zawodowej w poczet praktyk (do pobrania – wzór)
 • oświadczenie w sprawie możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w związku z wykonywaną pracą (do pobrania - oświadczenie + skierowanie):
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki w ramach wykonywanej pracy zawodowej (do pobrania – zaświadczenie),
 • sprawozdanie sporządzone przez studenta, wyjaśniające na czym polegała wykonywana praca, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania: Raport)
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: Ocena praktykanta).

Ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów umożliwiających uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki to dzień 25 października 2022 r.

Do uznania stażu zawodowego w poczet praktyki powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

II. Praktyka nieobowiązkowa:

2. Praktyka nieobowiązkowa:

Praktykę mogą odbyć również studenci studiów jednolitych magisterskich oraz studenci studiów drugiego stopnia, na wniosek studenta, po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. Kształcenia.

Do praktyki nieobowiązkowej stosuje się odpowiednio zasady określone w procedurze praktyki obowiązkowej, opisane w części I pkt 1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyk.

  

UWAGA !!! Studenci ostatniego roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Informuję, że ostateczny termin na zrealizowanie praktyki zawodowej i dostarczenie dokumentów rozliczających to  30 czerwca br.  Po tym terminie dokumenty nie będą przyjmowane. 

Spotkanie informacyjne online  14.04.2023r. godzina 12:15 link poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4R03t2OULewlYq7rSaxBKmu4zCqMxsJWeyaBf-JtCNA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3f4b6c62-cc19-4d3d-9c53-4064f8d316da&tenantId=d81a2e37-d18e-42ec-8839-9a2de1586e0c

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie w sprawie zasad organizacji i zaliczania praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej nr 39/2021 z dnia 7 kwietnia 2021r
 2. Uchwała nr 52/2019 Senatu PRz z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej (paragraf 41)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję