Bezpieczeństwo wewnętrzne (II st.)

red. Monika Koszarska

Wydziałowy Kierownik Praktyk
 mgr Monika Koszarska
e-mail: m.koszarska@prz.edu.pl

Terminy dyżurów:

 • Środa tydz. A i B godz. 12.00 -13.30 L-29 pok. 345. 

W dniu 18.12.2019 r. konsultacje zostają odwołane. Zapraszam we wtorek 17.12. od godziny 12:00.

PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA NA STUDIACH II-go STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH):

UWAGA!!!  20 listopada br. zmieniły się wzory niektórych dokumentów. Przed złożeniem jakichkolwiek dokumentów proszę upewnić się czy taki sam wzór jest zamieszczony poniżej (KROK 3, KROK 6).

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 3 miesiące, tj. 60 dni roboczych i odbywa się w okresie  wolnym od zajęć dydaktycznych. Odbycie praktyki w innych terminach wymaga zgody Dziekana Wydziału.

 Na podstawie przedłożonych dokumentów z odbycia praktyk Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 3 semestru i 4 semestru.

Każdy student musi odbyć minimum 20 dni praktyk do końca 3 semestru by zaliczyć semestr zimowy.

Praktyka może być realizowana w szczególności w następujących jednostkach:

 • jednostki policji;
 • jednostki Państwowej Straży Pożarnej;
 • jednostki straży gminnej (miejskiej);
 • jednostki straży granicznej;
 • jednostki obrony cywilnej;
 • jednostki wojskowe;
 • jednostki zarządzania kryzysowego;
 • służby ochrony osób i mienia;
 • służba celno-skarbowa
 • inne podmioty realizujące zadania z  zakresu ochrony bezpieczeństwa. 

I. Praktyka obowiązkowa na studiach II-go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 3 miesiące, tj. 60 dni roboczych i odbywa się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych w trakcie trwania całego toku studiów.

1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki.

WAŻNE !!!

Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione w systemie zgodnie z dodanymi wzorami (komputerowo), forma odręczna nie jest dopuszczalna. Podanie do prodziekan proszę napisać na komputerze, a podpisać się ODRĘCZNIE

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem „Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.

KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru należy dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami, które są wskazane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne". Jeżeli student posiada wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub e-mailowo z Kierownikiem Praktyk Studenckich.  

KROK 3

Student wypełnia drukuje i przynosi w formie papierowej do kierownika/opiekuna praktyk według instrukcji wszystkie obowiązujące dokumenty celem zatwierdzenia i ostemplowania  na minimum dwa tyg przed rozpoczęciem praktyk, po zatwierdzeniu  przesyła  e-mailem komplet dokumentów. Umowa w sprawie praktyk w trzech egzemplarzach, pozostałe dokumenty po jednym egz.

(UWAGA! Obowiązkowy tytuł e-maila: PRAKTYKI_BW_STACJONARNE/NIESTACJONARNE_OBOW/NIEOBOW_NAZWISKO I IMIĘ) na adres: m.koszarska@prz.edu.pl  Kierownikowi/Opiekunowi Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

Ostateczny termin dostarczenia wymienionych dokumentów dla pierwszej tury to 24 maja 2019 roku, a dla drugiej 17 stycznia 2020 r.W przypadku praktyki w trakcie semestru min. 14 dni przed datą rozpoczęcia praktyki.

Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki (do pobrania - wzór). W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 2 dni w tygodniu!

UWAGA! Wszystkie dokumenty przesyłane drogą e-mailową w nazwie obok oryginalnej nazwy powinny mieć po dolnej spacji:_stacjonarne/niestacjonarne_obow/nieobow_nazwisko i imię (np. BW_Skierowanie_stacjonarne_obow_Kowalski Jan) oraz powinny być przesłane w jednym e-mailu (komplet).

KROK 4

Student zgłasza się do Kierownika Praktyk Studenckich (KPS) (p. L-346) w godzinach jego dyżuru z wszystkimi wypełnionymi i wydrukowanymi dokumentami, umowa w sprawie praktyk w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz trafia do jednostki przyjmującej na praktyki, drugi dla studenta, trzeci, po podpisaniu przez Dyrektora lub osobę upoważnioną ze strony jednostki przyjmującej na praktyki, powinien zostać dostarczony do (KPS) (p. L-346) w godzinach jego dyżuru, przed rozpoczęciem praktyki (oprawione w koszulkę). W przypadku odbywania praktyki w czasie semestru odbiór porozumienia powinien nastąpić co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki

Jeżeli student nie dostarczy przed rozpoczęciem praktyk podpisanego porozumienia Kierownik Praktyk Studenckich może nie zaliczyć praktyki.

KROK 5

Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich lub opiekunowie praktyk studenckich przeprowadzają kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada  Kierownikowi Praktyk Studenckich w godzinach jego dyżuru, nie później niż 14 dni wypełnione następujące dokumenty (oprawione w koszulkę):

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez podmiot, w którym odbywała się praktyka (do pobrania: BW_zaswiadczenie o odbyciu praktyki), (w miejsce peselu proszę wpisać nr indeksu)
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach podmiotu odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania: BW_raport),
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: BW_Ocena praktykanta).

Praktyki w harmonogramie studiów są wykazane po 3 i 4 semestrze. Zaliczenie przedmiotu wymaga opanowanie przez studenta określonych umiejętności czego potwierdzenie w przypadku praktyk jest raport z ich przebiegu. W związku z tym student powinien złożyć dwa raporty gdzie w każdym z nich wykonywane czynności będą rozpisane na 30 dni. 

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 3 semestru i 4 semestru.

1.2. Zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania

O zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, odbyciem stażu lub praktyki o podobnym charakterze na innej uczelni, pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W przypadku odmowy zwolnienia z praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na zwolnienie z praktyki wyraża Prodziekan ds. Nauczania na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Podanie o zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania wraz z dokumentami należy składać Kierownikowi Praktyk w terminie do 24 maja (termin ostateczny!). Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zwolnienie z odbywania praktyki:

 • podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o zaliczenie stażu, pracy zawodowej, własnej działalności gospodarczej, praktyki odbytej na innej uczelni jako praktyki programowej z uzasadnieniem z jakiego powodu zwolnienie ma nastąpić (do pobrania – wzór)
 • dokument potwierdzający nabycie umiejętności praktycznych:
  - zaświadczenie o zatrudnieniu,
  - zaświadczenie o odbyciu stażu,
  - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, albo
  - zaświadczenie ze szkoły o odbyciu praktyki oraz ramowy program odbytej praktyki.
 • raport sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4, sporządzony własnoręcznie lub pismem komputerowym) (do pobrania – wzór)

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie Rektora PRz w sprawie praktyk studenckich (w załączeniu wzór porozumienia w sprawie organizacji praktyki)
 2. Uchwała Senatu PRz w sprawie zwolnienia z praktyki studenckiej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję