Bezpieczeństwo wewnętrzne (II st.)

red. Monika Koszarska

Opiekun praktyk
mgr Monika Koszarska
e-mail: m.koszarska@prz.edu.pl

18.02.2021 r.  

UWAGA !!! Studenci ostatniego roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Informuję, że ostateczny termin na zrealizowanie praktyki zawodowej i dostarczenie dokumentów rozliczających to  31 maja 2021 r.  Po tym terminie dokumenty nie będą przyjmowane. 

18.02.2021 r. 

Proszę o uzupełnienie braków w dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br. osoby o następujących numerach indeksu:

 • studia stacjonarne:
Numer indeksu Braki 
152424 brak zaświadczenia o ukończeniu kursu samoobrony, brak podpisu na raporcie, brak podania 
152431 brak zaświadczenia o ukończeniu kursu samoobrony, brak podpisu na raporcie, brak podania 
152448 brak dokumentów po zakończonej praktyce
152493 brak podania z prośbą o możliwość odbycia praktyki w trakcie trwania semestru zimowego (z datą wcześniejszą niż 25.11.2020)
152519 brak dokumentów do zaliczenia 2 części praktyki
152522 brak podpisu na raporcie KPP
142734 brak raportu zgodności dot. kursu samoobrony; brak potwierdzenia zatrudnienia
152543 brak podania z prośbą o możliwość odbycia praktyki w trakcie trwania semestru zimowego (z datą wcześniejszą niż 25.11.2020)
152552 brak podania z prośbą o możliwość odbycia praktyki w trakcie trwania semestru zimowego (z datą wcześniejszą niż 25.11.2020)
152555 brak podania z prośbą o możliwość odbycia praktyki w trakcie trwania semestru zimowego (z datą wcześniejszą niż 11.12.2020)
152568 brak odbytej praktyki
152606 brak podpisu na raporcie dot. KPP, brak podania, brak zaświadczenia
152637 brak podpisu na raporcie zgodności
142892 brak odbytej praktyki
142894 brak odbytej praktyki
152641 brak umowy trójstronnej 59/2020, za okres 17.08.-25.09.
152666 podanie do poprawy (błędne adresowanie)
140275 brak odbytej praktyki
152691 brak podania z prośbą o możliwość odbycia praktyki w trakcie trwania semestru zimowego (z datą wcześniejszą niż 11.01.2021)
149586 brak podania z prośbą o możliwość odbywania praktyk w trakcie trwania semestru zimowego/ letniego 2 szt. (z datą wcześniejszą niż 26.10; drugie z datą wcześniejszą niż 15.02.)
 • studia niestacjonarne:
Numer indeksu Braki
138836 brak odbytej praktyki
152509 brak odbytej praktyki
150383  brak podpisu na raporcie i podaniu
152627 podanie do poprawy (błędna data)
149359  brak dokumentów dot. 2 części praktyk 

W razie pytań proszę o kontakt mailowo lub poprzez aplikację MS Teams. 

15.02.2021 r.

Studenci 2 roku na studiach niestacjonarnych

w związku z kończącym się semestrem osoby o wymienionych numerach indeksu proszę o niezwłoczne uzupełnienie braków dotyczących rozliczenia 1 części praktyk: 

138836
142698
152509
152514
155277
152601
152723
149480
150383
152627
152638
152670
142951
152690
152712

Osoby o wskazanych numerach indeksów proszę o pilny kontakt.

20.01.2021 r. 

Drodzy Studenci II roku II st. BW

przypominam, że w bieżącym semestrze następuje rozliczenie modułu Praktyka zawodowa I. W związku z tym proszę o dostarczenie dokumentacji po zakończonej praktyce do końca stycznia 2021 r. 

10.10.2020 r. 

UWAGA! W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym uprzejmie informuję, że dokumenty sprawozdawcze z praktyk można dostarczyć na dwa sposoby:

 • pocztą tradycyjną (na adres budynku S),
 • poprzez wrzucenie dokumentów do skrzynki w budynku S.

Skrzynka na dokumenty w budynku S znajduje się na parterze obok portierni.                                                                        Komplet dokumentów przed wrzuceniem powinien zostać umieszczony w papierowej teczce.

W obydwu przypadkach zapakowane dokumenty należy obowiązkowo opisać zgodnie ze wzorem:

Imię Nazwisko: (Jan Kowalski)                                                                                                                                              Kierunek studiów: (Bezpieczeństwo wewnętrzne)                                                                                                              Stopień studiów: (II stopień)                                                                                                                                                      Rodzaj studiów: (stacjonarne/niestacjonarne)

STRONA W BUDOWIE

Niektóre punkty wymagają aktualizacji. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt mailowy. 

PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA NA STUDIACH II-go STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH):

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 3 miesiące, tj. 60 dni roboczych i odbywa się w okresie  wolnym od zajęć dydaktycznych. Odbycie praktyki w innych terminach wymaga zgody Dziekana Wydziału.

Na podstawie przedłożonych dokumentów z odbycia praktyk Opiekun praktyk dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 3 semestru i 4 semestru.

Każdy student musi odbyć minimum 30 dni praktyk do końca 3 semestru by zaliczyć semestr zimowy.

Praktyka może być realizowana w szczególności w następujących jednostkach:

 • jednostki policji;
 • jednostki Państwowej Straży Pożarnej;
 • jednostki straży gminnej (miejskiej);
 • jednostki straży granicznej;
 • jednostki obrony cywilnej;
 • jednostki wojskowe;
 • jednostki zarządzania kryzysowego;
 • służby ochrony osób i mienia;
 • służba celno-skarbowa
 • inne podmioty realizujące zadania z  zakresu ochrony bezpieczeństwa. 

 Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki

WAŻNE !!!

Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione zgodnie z dodanymi wzorami (komputerowo), forma odręczna nie jest dopuszczalna. Podanie do prodziekana proszę napisać na komputerze, a podpisać się ODRĘCZNIE

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem „Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.

KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru należy dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami, które są wskazane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne". Jeżeli student posiada wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub e-mailowo z Kierownikiem Praktyk Studenckich.  

KROK 3

Student wypełnia drukuje i przynosi w formie papierowej do opiekuna praktyk wszystkie obowiązujące dokumenty celem zatwierdzenia i ostemplowania  na minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk, po zatwierdzeniu  przesyła  e-mailem wymagane, wskazane przez opiekuna dokumenty. Umowa w sprawie praktyk w trzech egzemplarzach, pozostałe dokumenty po jednym egzemplarzu.

Student wypełnia i przesyła e-mailowo (UWAGA! Obowiązkowy tytuł e-maila: PRAKTYKI_BW_STACJONARNE/NIESTACJONARNE_OBOW/NIEOBOW_NAZWISKO I IMIĘ_ROK STUDIÓW) na adres: m.koszarska@prz.edu.pl  Opiekunowi Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć dodatkowo podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki (do pobrania - wzór). W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 3 dni w tygodniu.

UWAGA! Wszystkie dokumenty przesyłane drogą e-mailową w nazwie obok oryginalnej nazwy powinny mieć po dolnej spacji:_stacjonarne/niestacjonarne_obow/nieobow_nazwisko i imię (np. bw_informacja_o_praktykancie_stacjonarne_obow_ Kowalski Jan) oraz powinny być przesłane w jednym e-mailu (komplet).

KROK 4

Student zgłasza się do Opiekuna praktyk (p. L-345) w godzinach jego dyżuru z wszystkimi wypełnionymi i wydrukowanymi dokumentami, umowa w sprawie praktyk w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz trafia do jednostki przyjmującej na praktyki, drugi dla studenta, trzeci, po podpisaniu przez Dyrektora lub osobę upoważnioną ze strony jednostki przyjmującej na praktyki, powinien zostać dostarczony do Opiekuna praktyk (p. L-345) w godzinach jego dyżuru, przed rozpoczęciem praktyki (oprawione w koszulkę). 

Jeżeli student nie dostarczy przed rozpoczęciem praktyk podpisanego porozumienia Kierownik Praktyk Studenckich może nie zaliczyć praktyki.

KROK 5

Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich lub opiekunowie praktyk studenckich przeprowadzają kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada  Kierownikowi Praktyk Studenckich w godzinach jego dyżuru, nie później niż 14 dniwypełnione następujące dokumenty (oprawione w koszulkę):

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez podmiot, w którym odbywała się praktyka (do pobrania: BW_zaswiadczenie o odbyciu praktyki),
 • sprawozdanie z przebiegu praktyki (sporządza student,  w sprawozdaniu należy wskazywać w jakich jednostkach podmiotu odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: minimum 2 strony formatu A4) (do pobrania: BW_raport),
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: BW_Ocena praktykanta).

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 3 semestru i 4 semestru.

1.2. Zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania

O zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, odbyciem stażu lub praktyki o podobnym charakterze na innej uczelni, pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W przypadku odmowy zwolnienia z praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na zwolnienie z praktyki wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zwolnienie z odbywania praktyki:

 • podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o zaliczenie stażu, pracy zawodowej, własnej działalności gospodarczej, praktyki odbytej na innej uczelni jako praktyki programowej z uzasadnieniem z jakiego powodu zwolnienie ma nastąpić (do pobrania – wzór)
 • dokument potwierdzający nabycie umiejętności praktycznych:
  - zaświadczenie o zatrudnieniu,
  - zaświadczenie o odbyciu stażu,
  - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, albo
  - zaświadczenie ze szkoły o odbyciu praktyki oraz ramowy program odbytej praktyki.
 • raport zgodności sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4, sporządzony własnoręcznie lub pismem komputerowym) (do pobrania – wzór)

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie w sprawie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej nr 74/2020 z dnia 8 lipca 2020r
 2. Uchwała nr 52/2019 Senatu PRz z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej (paragraf 41)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję