Strona: Habilitacje / Wydział Zarządzania

Habilitacje

dr hab. Marlena Lorek

dr hab. Marlena Lorek

W dniu 21 kwietnia 2022 r. dr Marlena Lorek, adiunkt w  Zakładzie Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Zarządzania, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, nadany przez Komisję Habilitacyjną i Radę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Porządku Publicznego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ekonomii w Plovdiv.
Stopień naukowy został nadany na podstawie dorobku naukowego i kolokwium habilitacyjnego. Wiodącą pozycją była rozprawa pt.: Rola policji dla bezpieczeństwa publicznego Rzeczpospolitej Polskiej.

dr hab. Tadeusz Olejarz

dr hab. Tadeusz Olejarz

W dniu 23 kwietnia 2021 r. dr Tadeusz Olejarz, adiunkt w Zakładzie Systemów Zarządzania i Logistyki na Wydziale Zarządzania uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, nadany przez Komisję Habilitacyjną i Radę Wydziału Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Finansów w Sofii.

Stopień naukowy nadany został na podstawie dorobku naukowego i kolokwium habilitacyjnego. Wiodącą pozycją była rozprawa pt.: Efektywność finansowa zaopatrzenia logistycznego Wojska Polskiego.

dr hab. Norbert Życzyński

dr hab. Norbert Życzyński

W dniu 23 kwietnia 2021 r. dr Norbert Życzyński, adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych z Zakładu Systemów Zarządzania i Logistyki Wydziału Zarządzania, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, nadany przez Komisję Habilitacyjną i Radę Wydziału Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Finansów w Sofii.

Stopień naukowy nadano w wyniku pozytywnie zakończonego postępowania habilitacyjnego, dorobku naukowego i kolokwium habilitacyjnego. Wiodącą pozycją była rozprawa pt.: Marginalizacja sieci sprzedaży oraz ich podatność na kryzys finansowy i wizerunkowy w kontekście wdrażania strategii omnichannel.

dr hab. Artur Woźny

wozny_artur.jpg

Uchwałą z dnia 15 grudnia 2020 r. Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej nadała dr. Arturowi Woźnemu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Stopień naukowy został nadany na podstawie osiągnięć naukowych, dorobku dydaktycznego i organizatorskiego, w ramach których ostatnią wydaną publikacją była monografia: Ewakuacja, jako element zarządzania bezpieczeństwem w świetle badań nad organizacją próbnych ewakuacji w placówkach oświatowych i uczelniach wyższych.

dr hab. Lucyna Witek

witek_lucyna.png

W dniu 30 czerwca 2020 r. uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dr Lucyna Witek z Katedry Marketingu uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Tytuł osiągnięcia naukowego: Zachowania nabywców wobec produktów ekologicznych – determinanty, model i implikacje dla marketingu.

dr hab. Jacek Strojny

strojny_jacek.png

W dniu 24 czerwca 2020 r. dr Jacek Strojny, adiunkt w Katedrze Ekonomii na Wydziale Zarządzania uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, nadany przez Radę Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Śląskiej. Tytuł osiągnięcia naukowego: Orientacja procesowo-projektowa organizacji samorządu lokalnego – wymiary, poziomy dojrzałości, determinanty oraz efekty w zakresie rozwoju lokalnego.

dr hab. Bogusław Bembenek

bembenek_boguslaw_2.png

W dniu 23 kwietnia 2020 r. dr Bogusław Bembenek, adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych z Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Wydziału Zarządzania, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości nadany przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Stopień naukowy nadano w wyniku pozytywnie zakończonego postępowania habilitacyjnego na podstawie dorobku naukowego, w tym monografii nt. Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu klastrem – perspektywa prakseologiczna oraz cyklu publikacji powstałych w procesie badań teoretycznych i empirycznych z obszaru współczesnego klasteringu (badania naukowe realizowano w okresie 2008–2019).

dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura

zatwarnicka-madura_beata.png

W dniu 27 lutego 2020 r. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzania i Jakości Uniwersytetu Warszawskiego w dniu podjęła uchwałę o nadaniu dr Beacie Zatwarnickiej-Madurze stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Stopień naukowy nadano na podstawie dorobku naukowego, w którym głównym osiągnięciem była monografia pt. Modele komunikacji a postacie w przekazie reklamowym.

dr hab. Mariusz Ruszel

ruszel_mariusz.png

W dniu 28 listopada 2019 r. na posiedzeniu Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw Stopni Naukowych w Dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji podjęto uchwałę o nadaniu dr. Mariuszowi Ruszelowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauki społeczne, w dyscyplinie: nauki o polityce i administracji. Stopień naukowy nadany został na podstawie dorobku naukowego, którym głównym osiągnięciem była monografia pt. Strategiczne interesy polityki energetycznej państwa w kontekście budowy wspólnego rynku energii Unii Europejskiej.

dr hab. Dariusz Kusz

kusz_dariusz-1.jpg

Na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podjęła uchwałę o nadaniu dr. Dariuszowi Kuszowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Stopień naukowy nadany został na podstawie dorobku naukowego, w ramach którego wiodącą pozycją była monografia pt.: Pomoc publiczna a proces modernizacji rolnictwa.

dr hab. Grzegorz Rosłan

dr hab. Grzegorz Rosłan

Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Uchwałą nr 269/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. nadała dr. inż. Grzegorzowi Rosłanowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Stopień naukowy nadany został na podstawie dorobku naukowego, w ramach którego wiodącą pozycją była monografia pt.: Obrona powietrzna. Militarne aspekty bezpieczeństwa powietrznego Polski.

dr hab. Krzysztof Prendecki

dr hab. Krzysztof Prendecki

Rada Wydziału Ekonomii Międzynarodowej i Administracji VFU nadała w dniu 27 marca 2019 r. dr. Krzysztofowi Prendeckiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych.

Stopień naukowy nadany został na podstawie dorobku naukowego, w ramach którego wiodącą pozycją była monografia pt. pt. Neoliberalizm wobec transformacji systemowej w Polsce.

dr hab. Sylwia Dziedzic

dr hab. Sylwia Dziedzic

Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uchwałą z dnia 17 stycznia 2019 r. nadała dr inż. Sylwii Dziedzic stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Stopień naukowy nadany został na podstawie dorobku naukowego, w ramach którego wiodącą pozycją była monografia pt.: Ekoinnowacje w regionalnych strategiach innowacji. Istota, uwarunkowania, modelowanie.

dr hab. Grzegorz Mentel

dr hab. Grzegorz Mentel

Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego uchwałą z dnia 10 stycznia 2019 r. nadała dr. Grzegorzowi Mentlowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse.

Stopień naukowy nadany został na podstawie dorobku naukowego, w ramach którego wiodącą pozycją była monografia pt.: Wartość zagrożona jako instrument zarządzania ryzykiem pogodowym.

dr hab. Teresa Piecuch

tpiecuch.jpg

Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uchwałą z dnia 18 października 2018 r. nadała dr Teresie Piecuch stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Stopień naukowy nadany został na podstawie dorobku naukowego, w ramach którego wiodącą pozycją była monografia pt.: Rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej – perspektywa indywidualna i organizacyjna.

dr hab. Marian Woźniak

mwozniak.jpg

Uchwałą z dnia 15 marca 2018 r. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nadała dr. inż. Marianowi Woźniakowi stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.

Stopień naukowy został nadany na podstawie całego dorobku naukowego, w ramach którego ostatnio wydaną publikacją była monografia pt. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe czynniki trwałości obszarów wiejskich województwa podkarpackiego.

dr hab. Marcin Jurgilewicz

marcin_j.jpg

Uchwałą z dnia 22 listopada 2017 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nadała dr. Marcinowi Jurgilewiczowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Stopień naukowy został nadany na podstawie całego dorobku naukowego, w ramach którego ostatnio wydaną publikacją była monografia „Rola podmiotów uprawnionych do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Gratulujemy!

dr hab. Teresa Bal-Woźniak

tbw_125.jpg

Uchwałą z dnia 27 kwietnia 2017 r. Senat Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie nadał dr Teresie Bal-Woźniak stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Stopień naukowy został nadany na podstawie całego dorobku naukowego, w ramach którego szczególną pozycję zajmuje monografia „Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne” wydana przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (ss. 267), przygotowana w ramach grantu habilitacyjnego „Badania nad instytucjonalnymi uwarunkowaniami zachowań innowacyjnych podmiotów działających w ramach porterowskiego klastra”.

dr hab. inż. Grzegorz Lew

glew_125.jpg

Uchwałą z dnia 9 lutego 2017 r. Rada Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nadała dr. inż. Grzegorzowi Lwowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Stopień naukowy został nadany na podstawie całego dorobku naukowego, w ramach którego ostatnio wydaną publikacją była monografia „Rachunek kosztów klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym”.

dr hab. Marta Pomykała

mpomykla_125.jpg

Uchwałą z dnia 2 grudnia 2016 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nadała dr Marcie Pomykała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Jednym z ważniejszych elementów dorobku naukowego ocenianego w postępowaniu habilitacyjnym była monografia pt. Działania planistyczne administracji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.

dr hab. Krystyna Kmiotek

kkmiotek_125.jpg

Uchwałą nr 7 z dnia 17 listopada 2016 r. Rada Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nadała dr Krystynie Kmiotek stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Jednym z ważniejszych elementów dorobku naukowego ocenianego w postępowaniu habilitacyjnym była monografia dr Krystyny Kmiotek pt. Zaangażowanie pracowników w miejscu pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016.

dr hab. inż. Janusz Strojny

januszs_125.jpg

Dziekan WZ ma zaszczyt poinformować, że dr inż. Janusz Strojny, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności uzyskał habilitację w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Procedura habilitacyjna odbyła się w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W dniu 28 maja 2015 r. Rada Kolegium Ekonomiczno-Społecznego podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Januszowi Strojnemu.

dr hab. Grzegorz Zamoyski

gzamoyski_125.jpg 5 grudnia br. dr Grzegorz Zamoyski, starszy wykładowca w Katedrze Ekonomii, z wynikiem pozytywnym zaliczył kolokwium habilitacyjne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych.
To czwarta w tym roku, a łącznie już ósma habilitacja zdobyta przez pracowników Wydziału Zarządzania PRz.
Dr hab. Grzegorz Zamoyski jest absolwentem historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w 1990 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki.

dr hab. inż. Krzysztof Kud

k_kud_m.jpg

Dr inż. Krzysztof Kud, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania PRz uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nadany przez Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie.
Rozprawa habilitacyjna poruszała problematykę właściwego zagospodarowania terenów zalewowych doliny Sanu. Zostały w niej zaprezentowane aktualne problemy związane z powodziami i podtopieniami, korzyści mogące z nich wynikać oraz sposoby zmniejszania strat powodziowych. Gospodarowanie na terenach nadrzecznych powinno uwzględniać cykliczne powodzie przynoszące wymierne korzyści biogeochemiczne, pod warunkiem właściwego zagospodarowania przestrzennego.
Tematyka badawcza dra inż. Krzysztofa Kuda dotyczy zagadnień związanych z jakością środowiska naturalnego jako podstawowego elementu gospodarki żywnościowej, ograniczaniem negatywnych skutków powodzi oraz logistycznych aspektów sytuacji kryzysowych.

dr hab. Andrzej Gazda

agazda_125.jpg

Dziekan WZ ma zaszczyt poinformować, że 10 czerwca 2014 r. dr Andrzej Gazda z Katedry Systemów Zarządzania i Logistyki uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Procedura habilitacyjna odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Preszowskiego. Recenzenci – prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D., prof. Dr. h.c. Ing. Dušan Malindžák, CSc., dr hab. inż. Sebastian Kot, prof. Politechniki Częstochowskiej – bardzo pozytywnie ocenili rozprawę habilitacyjną pt. Comprehensive quality management model in large industrial enterprises. W trakcie kolokwium habilitant przedstawił wykład na temat Contemporary approaches to improving of the quality management in large industrial enterprises. Zarówno komisja habilitacyjna, jak i Rada Wydziału podjęły jednomyślne decyzje w sprawie nadania stopnia naukowego.

dr hab. Izabela Oleksiewicz

dr-hab-izabela-oleksiewicz.jpg

Dr Izabela Oleksiewicz z Katedry Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania uzyskała 28 marca 2014 r. stopień naukowy doktora habilitowanego z nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Procedura habilitacyjna odbyła się na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Temat rozprawy habilitacyjnej brzmiał: Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej.

Dr hab. Izabela Oleksiewicz w latach 1995-2000 studiowała na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMCS filia w Rzeszowie. 9 lipca 2004 r. obroniła – przed Radą Wydziału Politologii UMCS – rozprawę doktorską Polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Marek Pietraś. W tym samym dniu na mocy uchwały Rady Wydziału Politologii UMCS uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

W swoich badaniach naukowych dr hab. Izabela Oleksiewicz łączy zarówno kwestie związane z analizą instytucjonalno-normatywną, jak i politologiczną. Stąd też jej dokonania naukowe skupiają się na unijnym systemie prawnym z uwzględnieniem kwestii politologicznych. Zainteresowania naukowe dr hab. Izabeli Oleksiewicz dotyczą również analizy obowiązywania, a także skuteczności norm w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej oraz zakresu funkcji ochronnych, jakie bezpieczeństwo ma realizować. Kolejnym przedmiotem zainteresowań dr hab. Izabeli Oleksiewicz jest problematyka implementacji prawa unijnego w państwach członkowskich UE oraz związków zachodzących pomiędzy oddziaływaniem bezpieczeństwa na sferę praw i wolności człowieka. Ostatni obszar badawczy pozostaje związany z wybranymi zagadnieniami wpływu prawa Unii Europejskiej na prawo polskie. Efektem prowadzonych badań jest 80 publikacji naukowych.

dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz

tereszkiewicz.jpg

Dr inż. Krzysztof Tereszkiewicz, adiunkt w Katedrze Gospodarki Żywnościowej i Towaroznawstwa na Wydziale Zarządzania i Marketingu uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu dyscypliny naukowej zootechnika, specjalność ocena jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, nadany przez Radę Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Temat rozprawy habilitacyjnej: Przebieg i uwarunkowania wykrwawienia ubojowego tuczników.

Pan Krzysztof Tereszkiewicz urodził się w 1965 roku w Tyczynie. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych z zakresu dyscypliny naukowej zootechnika uzyskał w 1998 roku na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie, na podstawie rozprawy pt. Wartość poubojowa technologiczna i handlowa tuszy tuczników produkowanych w rejonie Rzeszowa i Dębicy. Promotorem w przewodzie była prof. dr hab. inż. Maria Ruda.

W pracy naukowo badawczej zajmuje się jakością mięsa, ze szczególnym uwzględnienie czynników kształtujących jego właściwości technologiczne, funkcjonalne oraz wartość handlową. Jest autorem 90 publikacji naukowych oraz 29 komunikatów i doniesień konferencyjnych. Prace były publikowane między innymi w: Animal Science, Meat Science, Journal Central European Agriculture, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Annales of Animal Science.

dr hab. Arkadiusz Letkiewicz

letkiewicz_a.jpg

Dr Arkadiusz Letkiewicz, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania i Marketingu w dniu 25 czerwca 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk wojskowych - specjalność: kierowanie organizacjami, nadany przez Radę Wydziału Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Temat rozprawy habilitacyjnej: Kierunki i metody doskonalenia organizacji pracy Policji. Pan Arkadiusz Letkiewicz urodził się w 1965 r. w Szczytnie. Studia wyższe ukończył na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu uzyskał w 2000 r. na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na podstawie rozprawy pt. Empiryczna weryfikacja modelu partycypacji decyzyjnej Vrooma-Yettona. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Mirosław Łaguna z Uniwersytetu Warmińsko--Mazurskiego w Olsztynie.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję