Strona: Finanse i rachunkowość (II st.) / Wydział Zarządzania

Finanse i rachunkowość (II st.)

Praktyki na II stopniu kierunku finanse i rachunkowość

red. Agnieszka Lew

Kierownik praktyk dla kierunku finanse i rachunkowość - II stopień 
dr Agnieszka Lew
kontakt: MSTeams

I. Praktyka obowiązkowa na studiach II-go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 6 tygodni, tj. 30 dni roboczych (240 godzin) i odbywa się w okresie wakacji po drugim semestrze oraz 6 tygodni, tj. 30 dni roboczych (240 godzin) w trakcie trwania czwartego semestru. Umowę w sprawie praktyki przygotowuje Student, a weryfikuje kierowniczka praktyk.

I. Praktyka obowiązkowa na studiach II-go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki.

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem „Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku finanse i rachunkowość”. Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.

KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru należy dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość realizacji efektów kształcenia, które są opisane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku finanse i rachunkowość" oraz w skierowaniu na praktyki zawodowe (Zał. 1 – Skierowanie). Jeżeli student ma wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się na czacie na MSTeams z Kierownikiem praktyk studenckich dla kierunku.  

KROK 3

Student wypełnia i przesyła na czacie na MSTeams następujące dokumenty:

 • wypełniony druk skierowania (do pobrania: Zał 1 – Skierowanie);
 • wypełniony druk oświadczenia (do pobrania: Zał 2 - Oświadczenie);
 • wypełniony druk umowy (do pobrania: Zał 3 – Umowa);
 • wypełniony druk wniosku o ubezpieczenie (gdy praktyka odbywa się we wszystkie dni robocze pomiędzy datą rozpoczęcia i zakończenia praktyki do pobrania: Wniosek (a) ; gdy praktyka nie jest realizowana we wszystkie dni robocze pomiędzy datą rozpoczęcia i zakończenia praktyki do pobrania: Wniosek (b));
 • informację o praktykancie do tabeli zbiorczej (do pobrania: Wz_Informacja o praktykancie; sposób wypełnienia tabeli – wzór)
 • informację dla ubezpieczyciela (do pobrania: WZ-Dane praktykantów do ubezpieczenia , sposób wypełnienia tabeli - wzór);

Ostateczny termin nadsyłania wymienionych dokumentów to 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, nie później jednak niż 31 maja 2021 roku

Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki. W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 3 dni w tygodniu i nie kolidować z zajęciami. W przypadku studiów niestacjonarnych może to być 5 dni w tygodniu.

KROK 4

Kierownik sprawdza nadesłane dokumenty i w razie wątpliwości lub błędnego wypełnienia odsyła Studentowi.

Jeżeli dokumenty wypełnione są poprawnie Kierownik przesyła Studentowi potwierdzenie poprawności dokumentów. 

Po tym Student drukuje umowę w 3 egzemplarzach (najlepiej dwustronnie) skierowanie, oświadczenie i wniosek.

Każdy z 3 egzemplarzy umowy podpisuje Student i uprawniony przedstawiciel zakładu pracy.

Oświadczenie podpisuje przedstawiciel zakładu pracy, a wniosek o ubezpieczenie podpisuje Student.

Po podpisaniu Student przesyła wszystkie 3 egzemplarze umowy, skierowanie, oświadczenie i wniosek o ubezpieczenie wraz z zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą zwrotną (w formacie A4 bez znaczka), pocztą na adres:

dr Agnieszka Lew, Wydział Zarządzania, Al. Powstańców Warszawy 10, bud. S, 35-959 Rzeszów z dopiskiem "Praktyki: Finanse i Rachunkowość – II stopień"

Istnieje także możliwość bezpośredniego dostarczenia wymaganych dokumentów do skrzynki przy portierni w budynku S.

Po podpisaniu dokumentów przez Kierownika Praktyk, Student otrzymuje pocztą 2 egzemplarze umowy oraz podpisane skierowanie (przypominamy o dołączenie przy składaniu dokumentów zaadresowanej koperty). Jeden egzemplarz umowy jest dla Studenta, a drugi dla Pracodawcy.

Student może rozpocząć praktykę dopiero po otrzymaniu przez Kierownika skierowania i umowy podpisanej przez Studenta i Pracodawcę. Wtedy też Student jest ubezpieczany. 

Przy ustalaniu początku odbywania praktyk proszę uwzględnić czas trwania opisanej procedury (około 10 dni roboczych).

 KROK 5

Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich może przeprowadzić kontrolę przebiegu praktyk. 

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada  Kierownikowi Praktyk Studenckich w godzinach jego dyżuru, do 25 października 2021 roku wypełnione następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez podmiot, w którym odbywała się praktyka (do pobrania: WZ_zaswiadczenie o odbyciu praktyki),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach podmiotu odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania: WZ_raport)
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: WZ_ocena praktykanta).

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 3 i 4 semestru.

1.2. Zaliczenie praktyki programowej na podstawie pracy/stażu

Ubiegając się o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki student ma obowiązek udokumentować doświadczenie zawodowe, przy czym powinno być ono  zdobyte w trakcie trwania studiów na danym kierunku poziomie i profilu, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

O uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość. W przypadku odmowy uznania pracy zawodowej w poczet praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na uznania pracy zawodowej w poczet praktyki wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Podanie o zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania należy składać Kierownikowi Praktyk w terminie do 31 maja (termin ostateczny!).

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyki:

 • podanie do Prodziekan ds. Kształcenia o uznania pracy zawodowej w poczet praktyk
 • oświadczenie w sprawie możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w związku z wykonywaną pracą (do pobrania – oświadczenie + skierowanie
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach podmiotu odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania: WZ_raport)
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki w ramach wykonywanej pracy zawodowej (do pobrania –zaświadczenie)
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: WZ_Ocena praktykanta).

Ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów umożliwiających uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki to dzień 25 października 2021 r.

Do uznania stażu zawodowego w poczet praktyki powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

II. Praktyka nieobowiązkowa:

Praktykę mogą odbyć również studenci studiów drugiego stopnia, na wniosek studenta, po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. Kształcenia.

Do praktyki nieobowiązkowej stosuje się odpowiednio zasady określone w procedurze praktyki obowiązkowej, opisane w części I pkt 1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki.

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

ZARZADZENIE_Nr_39_Rektora_PRz_z_07_04_2021_w_spr_zasad_organizacji_praktyk

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję