Bezpieczeństwo wewnętrzne (I st.)

Opiekun Praktyk na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne, I stopień
dr inż. Marek Kiczek
e-mail: mkiczek@prz.edu.pl

Terminy dyżurów znajdują się w linku poniżej:

 

Uprzejmie informuję, że w budynku S (przy portierni) została ustawiona  skrzynka, do której można wrzucać dokumenty sprawozdawcze z praktyk. Proszę je umieszczać w papierowych teczkach, które należy opisać zgodnie ze wzorem:

Imię Nazwisko: (Jan Kowalski)

Kierunek studiów: (Bezpieczeństwo wewnętrzne)

Stopień studiów: (I stopień)

Rodzaj studiów: (stacjonarne/niestacjonarne)

Cykl kształcenia: (należy podać rok rozpoczęcia studiów; Studenci obecnego roku II-go wpisują "2019"; Studenci obecnego roku III-go wpisują "2018"). 

Szanowni Państwo!

W związku z informacją zawartą tutaj i tutaj zmianie ulega procedura obiegu dokumentów dot. praktyk opisana KROKU 4

W okresie od 15 do 21 czerwca br. proszę zgłosić staroście roku drogą emailową formę, w jakiej Państwo są w stanie odbyć praktyki. Zebrane informacje starosta następnie dostarczy do opiekunów praktyk.

W związku z sytuacją epidemiczną proponujemy następujące formy:

 • stacjonarnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia;
 • zdalnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia;
 • zaliczenie praktyki bez jej odbywania na podstawie procedury opisanej poniżej w pkt. 1.2 po uzyskaniu akceptacji opiekuna,
 • zaliczenie praktyki bez jej odbywania na podstawie dokumentów, potwierdzających nabycie kierunkowych umiejętności praktycznych (np. certyfikaty, udział w szkoleniach, kursach, Legii Akademickiej, WOT, działalność na uczelni – koła naukowe, samorząd studencki) po uzyskaniu akceptacji opiekuna.

W przypadku braku możliwości realizacji praktyki w wyżej wymienionych formach, proszę zgłosić ten fakt staroście.

Polska Komisja Akredytacyjna podczas wizytacji na kierunku logistyka zwróciła uwagę na sposób zaliczania praktyk studenckich na podstawie pracy zawodowej, stażu, własnej działalności gospodarczej, wolontariatu czy praktyki studenckiej odbytej na innej uczelni lub innym kierunku. Nakazała, aby oprócz składania przez studentów wymaganych dokumentów przeprowadzać dla nich dodatkowo egzamin, podczas którego powołana komisja sprawdziłaby w jakim stopniu nabyte umiejętności podczas pracy zawodowej, stażu, własnej działalności gospodarczej, wolontariatu czy praktyki studenckiej odbytej na innej uczelni lub innym kierunku pokrywają się z ramowym programem i celami praktyk dla danego kierunku. Egzamin będzie przeprowadzony w formie ustnej na przełomie października i listopada (o dokładnym terminie zainteresowani zostaną poinformowani w późniejszym terminie).

Uprzejmie informuję, że studenci, którzy chcieliby odbyć płatny staż w miesiącach wakacyjnych (lipiec-wrzesień) mają możliwość odbycia praktyki w trakcie trwania roku akademickiego (do końca czerwca lub od października do grudnia). Ponadto przypominam, że zainteresowani powinni w tym celu złożyć do Dziekana prośbę o odbycie praktyk w trakcie roku akademickiego. Praktyka w tym okresie może się odbywać dwa razy w tygodniu.

PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA NA STUDIACH I-go STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH):

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).

W przypadku studentów rozpoczynających kształcenie w cyklu 2018/2019 (obecnie kończący IV semestr) praktyka trwa 3 miesiące, tj. 60 dni roboczych i ostatecznie będzie rozliczana po VI semestrze studiów. Praktykę można realizować w dwóch etapach:

Etap I – co najmniej 20 dni roboczych (tj. co najmniej 120 godzin) w terminie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Etap II – w trakcie VI semestru studiów.

W przypadku studentów rozpoczynających kształcenie w cyklu 2019/2020 (obecnie kończący II semestr) praktyka trwa 6 miesięcy, tj.120 dni roboczych i będzie rozliczana po III, V i VI semestrze studiów. Praktyka powinna być realizowana w trzech etapach:

Etap I – 20 dni roboczych (tj. co najmniej 120 godzin) w terminie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. (wakacje po II-im semestrze)

Etap II – 20 dni roboczych (tj. co najmniej 120 godzin) w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.

Etap II – 80 dni roboczych (tj. co najmniej 480 godzin) w trakcie VI semestru studiów.

 Odbycie praktyki w innych terminach wymaga zgody Dziekana Wydziału. 

Praktyka może być realizowana w szczególności w następujących jednostkach:

 • jednostki policji;
 • jednostki Państwowej Straży Pożarnej;
 • jednostki straży gminnej (miejskiej);
 • jednostki straży granicznej;
 • jednostki obrony cywilnej;
 • jednostki wojskowe;
 • jednostki zarządzania kryzysowego;
 • służby ochrony osób i mienia;
 • inne podmioty realizujące zadania z  zakresu ochrony bezpieczeństwa. 

I. Praktyka obowiązkowa na studiach I-go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki.

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem „Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.

KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru należy dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami, które są wskazane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne". Jeżeli student posiada wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub e-mailowo z Kierownikiem Praktyk Studenckich.  

KROK 3

Student wypełnia i przesyła e-mailowo (UWAGA! Obowiązkowy tytuł e-maila: PRAK_BW_STAC/NIESTAC_OBOW/NIEOBOW_ROK_I/II_NAZWISKO I IMIĘ

np. PRAK_BW_STAC_OBOW_ROK_I_JAN KOWALSKI) na adres: mkiczek@prz.edu.pl Kierownikowi/Opiekunowi Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

Ostateczny termin nadsyłania wymienionych dokumentów to 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, nie później jednak niż 3 lipca 2020 roku. 
Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki (do pobrania - wzór). W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 2 dni w tygodniu!

KROK 4

 

Opiekun sprawdza nadesłane dokumenty i w razie wątpliwości lub błędnego wypełnienia odsyła Studentowi.

Jeżeli dokumenty wypełnione są poprawnie Opiekun nadaje umowie numer i odsyła studentowi drogą mailową ostateczną wersję umowy.

Po otrzymaniu od Opiekuna miala z umową, Student drukuje umowę w 3 egzemplarzach (najlepiej dwustronnie). Każdy z egzemplarzy podpisuje Student i uprawniony przedstawiciel zakładu pracy.

Po podpisaniu Student przesyła wszystkie 3 egzemplarze umowy wraz z zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą zwrotną (w formacie A4 bez znaczka), pocztą na adres:

Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Marek Magniszewski, Wydział Zarządzania, Al. Powstańców Warszawy 10, bud. S, 35-959 Rzeszów z dopiskiem roku, kierunku i stopnia studiów.

W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z  Opiekunem (drogą mailową lub telefoniczną), możliwe jest bezpośrednie dostarczenie wymaganych dokumentów na portiernię budynku S.

Po podpisaniu umowy przez Kierownika Praktyk Student otrzymuje pocztą 2 egzemplarze (przypominamy o dołączenie przy składaniu dokumentów zaadresowanej koperty). Jeden egzemplarz umowy jest dla Studenta, a drugi dla Pracodawcy.

Student może rozpocząć praktykę dopiero po otrzymaniu przez Opiekuna umowy podpisanej przez Studenta i Pracodawcę. Wtedy też Student jest ubezpieczany. 

Przy ustalaniu początku odbywania praktyk proszę uwzględnić czas trwania opisanej procedury (około 3 tygodni).

 KROK 5

Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich lub Opiekunowie praktyk studenckich przeprowadzają kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada  Kierownikowi Praktyk Studenckich w godzinach jego dyżuru, do 25 października 2020 roku wypełnione następujące dokumenty (oprawione w koszulkę):

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez podmiot, w którym odbywała się praktyka (do pobrania: BW_zaswiadczenie o odbyciu praktyki),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach podmiotu odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania: BW_raport),
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: BW_Ocena praktykanta).

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 5 semestru.

1.2. Zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania

O zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, odbyciem stażu lub praktyki o podobnym charakterze na innej uczelni, pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W przypadku odmowy zwolnienia z praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na zwolnienie z praktyki wyraża Prodziekan ds. Nauczania na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Podanie o zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania należy składać Kierownikowi/Opiekunowi Praktyk w terminie do 3 lipca (termin ostateczny!).

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zwolnienie z odbywania praktyki:

 • podanie do Prodziekana ds. Nauczania o zaliczenie stażu, pracy zawodowej, własnej działalności gospodarczej, praktyki odbytej na innej uczelni jako praktyki programowej z uzasadnieniem z jakiego powodu zwolnienie ma nastąpić (do pobrania – wzór)
 • dokument potwierdzający nabycie umiejętności praktycznych:
  - zaświadczenie o zatrudnieniu,
  - zaświadczenie o odbyciu stażu, służby przygotowawczej, ćwiczeń wojskowych, szkoleń w ramach Legii Akademickiej, WOT itp.
  - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, albo
  - zaświadczenie ze szkoły o odbyciu praktyki oraz ramowy program odbytej praktyki.
 • raport sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4, sporządzony własnoręcznie lub pismem komputerowym) (do pobrania – wzór)

Ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów umożliwiających zaliczenie praktyki bez jej odbywania to dzień 25 października 2020 r.

II. Praktyka nieobowiązkowa:

2. Praktyka nieobowiązkowa:

Praktykę mogą odbyć również studenci studiów jednolitych magisterskich oraz studenci studiów drugiego stopnia, na wniosek studenta, po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. Nauczania.

Do praktyki nieobowiązkowej stosuje się odpowiednio zasady określone w procedurze praktyki obowiązkowej, opisane w części I pkt 1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki.

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie w sprawie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej nr 74/2020 z dnia 8 lipca 2020r
 2. Uchwała nr 52/2019 Senatu PRz z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej (paragraf 41)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję