Bezpieczeństwo wewnętrzne (I st.)

Polska Komisja Akredytacyjna podczas wizytacji na kierunku logistyka zwróciła uwagę na sposób zaliczania praktyk studenckich na podstawie pracy zawodowej, stażu, własnej działalności gospodarczej, wolontariatu czy praktyki studenckiej odbytej na innej uczelni lub innym kierunku. Nakazała, aby oprócz składania przez studentów wymaganych dokumentów przeprowadzać dla nich dodatkowo egzamin, podczas którego powołana komisja sprawdziłaby w jakim stopniu nabyte umiejętności podczas pracy zawodowej, stażu, własnej działalności gospodarczej, wolontariatu czy praktyki studenckiej odbytej na innej uczelni lub innym kierunku pokrywają się z ramowym programem i celami praktyk dla danego kierunku. Egzamin będzie przeprowadzony w formie ustnej na przełomie października i listopada (o dokładnym terminie zainteresowani zostaną poinformowani w późniejszym terminie).

Uprzejmie informuję, że studenci, którzy chcieliby odbyć płatny staż w miesiącach wakacyjnych (lipiec-wrzesień) mają możliwość odbycia praktyki w trakcie trwania roku akademickiego (do końca czerwca lub od października do grudnia). Ponadto przypominam, że zainteresowani powinni w tym celu złożyć do Dziekana prośbę o odbycie praktyk w trakcie roku akademickiego. Praktyka w tym okresie może się odbywać dwa razy w tygodniu.

Wydziałowy Kierownik Praktyk
dr inż. Marek Kiczek
e-mail: mkiczek@prz.edu.pl

Terminy dyżurów znajdują się w linku poniżej:

PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA NA STUDIACH I-go STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH):

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 3 tygodnie, tj. 15 dni roboczych i odbywa się w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Odbycie praktyki w innych terminach wymaga zgody Dziekana Wydziału. 

Praktyka może być realizowana w szczególności w następujących jednostkach:

 • jednostki policji;
 • jednostki Państwowej Straży Pożarnej;
 • jednostki straży gminnej (miejskiej);
 • jednostki straży granicznej;
 • jednostki obrony cywilnej;
 • jednostki wojskowe;
 • jednostki zarządzania kryzysowego;
 • służby ochrony osób i mienia;
 • inne podmioty realizujące zadania z  zakresu ochrony bezpieczeństwa. 

I. Praktyka obowiązkowa na studiach I-go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 3 tygodnie, tj. 15 dni roboczych i odbywa się w okresie wakacji po czwartym semestrze. 

1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki.

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem „Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.

KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru należy dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami, które są wskazane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne". Jeżeli student posiada wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub e-mailowo z Kierownikiem Praktyk Studenckich.  

KROK 3

Student wypełnia i przesyła e-mailowo (UWAGA! Obowiązkowy tytuł e-maila: PRAKTYKI_BW_STACJONARNE/NIESTACJONARNE_OBOW/NIEOBOW_NAZWISKO I IMIĘ) na adres: mkiczek@prz.edu.pl Kierownikowi/Opiekunowi Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

Ostateczny termin nadsyłania wymienionych dokumentów to 24 maja 2019 roku. W przypadku praktyki w trakcie semestru min. 30 dni przed datą rozpoczęcia praktyki.
Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki (do pobrania - wzór). W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 2 dni w tygodniu!

UWAGA! Wszystkie dokumenty przesyłane drogą e-mailową w nazwie obok oryginalnej nazwy powinny mieć po dolnej spacji:_stacjonarne/niestacjonarne_obow/nieobow_nazwisko i imię (np. BW_Skierowanie_stacjonarne_obow_Kowalski Jan) oraz powinny być przesłane w jednym e-mailu (komplet).

KROK 4

Student zgłasza się do Kierownika Praktyk Studenckich (KPS) (p. L-252) w godzinach jego dyżuru po odbiór zaakceptowanego i podpisanego porozumienia w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz trafia do jednostki przyjmującej na praktyki, a drugi, po podpisaniu przez Dyrektora lub osobę upoważnioną ze strony jednostki przyjmującej na praktyki, powinien zostać dostarczony do (KPS) (p. L-252) w godzinach jego dyżuru, przed rozpoczęciem praktyki (oprawione w koszulkę). W przypadku odbywania praktyki w czasie semestru odbiór porozumienia powinien nastąpić co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki

Jeżeli student nie dostarczy przed rozpoczęciem praktyk podpisanego porozumienia Kierownik Praktyk Studenckich może nie zaliczyć praktyki.

KROK 5

Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich lub opiekunowie praktyk studenckich przeprowadzają kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada  Kierownikowi Praktyk Studenckich w godzinach jego dyżuru, do 20 października 2019 roku wypełnione następujące dokumenty (oprawione w koszulkę):

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez podmiot, w którym odbywała się praktyka (do pobrania: BW_zaswiadczenie o odbyciu praktyki),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach podmiotu odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania: BW_raport),
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: BW_Ocena praktykanta).

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 5 semestru.

1.2. Zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania

O zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, odbyciem stażu lub praktyki o podobnym charakterze na innej uczelni, pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W przypadku odmowy zwolnienia z praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na zwolnienie z praktyki wyraża Prodziekan ds. Nauczania na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Podanie o zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania wraz z dokumentami należy składać Kierownikowi Praktyk w terminie do 26 maja (termin ostateczny!). Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zwolnienie z odbywania praktyki:

 • podanie do Prodziekana ds. Nauczania o zaliczenie stażu, pracy zawodowej, własnej działalności gospodarczej, praktyki odbytej na innej uczelni jako praktyki programowej z uzasadnieniem z jakiego powodu zwolnienie ma nastąpić (do pobrania – wzór)
 • dokument potwierdzający nabycie umiejętności praktycznych:
  - zaświadczenie o zatrudnieniu,
  - zaświadczenie o odbyciu stażu,
  - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, albo
  - zaświadczenie ze szkoły o odbyciu praktyki oraz ramowy program odbytej praktyki.
 • raport sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4, sporządzony własnoręcznie lub pismem komputerowym) (do pobrania – wzór)

II. Praktyka nieobowiązkowa:

2. Praktyka nieobowiązkowa:

Praktykę mogą odbyć również studenci studiów jednolitych magisterskich oraz studenci studiów drugiego stopnia, na wniosek studenta, po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. Nauczania.

Do praktyki nieobowiązkowej stosuje się odpowiednio zasady określone w procedurze praktyki obowiązkowej, opisane w części I pkt 1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki.

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie Rektora PRz w sprawie praktyk studenckich (w załączeniu wzór porozumienia w sprawie organizacji praktyki)
 2. Uchwała Senatu PRz w sprawie zwolnienia z praktyki studenckiej

Pliki do pobrania

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję