Strona: Zarządzanie w sporcie / Wydział Zarządzania

Zarządzanie w sporcie

Szanowni Państwo!

Proszę studentów III-go roku o zgłaszanie drogą mailową informacji o planowanym miejscu i terminie odbywania III-go etapu praktyk. Wypełniony wstępnie druk skierowania należy przesłać na adres: mlutak@prz.edu.pl

Kierownik praktyk dla kierunku "Zarządzanie w sporcie":

mgr Maciej Lutak (Centrum Sportu Akademickiego PRz, Bud. Ł, pok. 101)

OBOWIĄZKOWA PRAKTYKA NA STUDIACH STACJONARNYCH I-GO STOPNIA:

Do odbycia praktyki studenckiej w wymiarze, formie i na zasadach określonych w programie studiów są zobowiązani wszyscy studenci studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku zarządzanie w sporcie. Studenci mogą odbywać praktyki indywidualnie lub grupowo na podstawie skierowania z Uczelni. Skierowanie na praktyki zawodowe wydaje studentowi kierownik praktyk dla kierunku.

W miejscu odbywania praktyki student powinien wykonywać zadania, które są związane ze studiowanym kierunkiem i gwarantują uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla zajęć praktyka.

Praktyka trwa łącznie 6 miesięcy, tj.120 dni roboczych i będzie rozliczana w III, V i VI semestrze studiów. Praktyka powinna być realizowana w trzech etapach:

Etap I – 180 godzin (tj. 30 dni roboczych) w III semestrze studiów.

Etap II – 180 godzin (tj. 30 dni roboczych) w V semestrze studiów.

Etap III – 360 godzin (tj. 60 dni roboczych) w trakcie VI semestru studiów.

Etap I i etap II praktyki odbywanej w trakcie trwania semestru może odbywać się najwyżej 2 dni w tygodniu i nie może kolidować z realizacją zajęć dydaktycznych! 

Praktyka może być realizowana w:

 • jedno- lub wielosekcyjnych klubach sportowych;
 • uczniowskich klubach sportowych;
 • stowarzyszeniach kultury fizycznej.
 • związkach i stowarzyszeniach sportowych.

Dopuszcza się także uznanie pracy zawodowej lub stażu zawodowego w poczet praktyki pod warunkiem, że nabyte umiejętności wykazują powiązania z problematyką wykazaną w ramowym programie praktyk studenckich dla kierunku zarządzanie w sporcie.

Uznanie pracy zawodowej lub stażu zawodowego w poczet praktyki odbywa się na pisemny wniosek studenta złożony do dziekana za pośrednictwem kierownika praktyk dla kierunku nie później niż 31 maja 2022 r. (dla III etapu praktyki nie później niż 31 stycznia 2022 r.)

1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki stacjonarnie i zdalnie

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki. Proszę przeczytać uważnie i zwracać uwagę również na kwestie techniczne jak np. rozmiar czcionki czy właściwie wpisana kolejność wymaganych danych. Błędnie wypełnione pliki będą odsyłane aż do poprawnego wypełnienia!

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie w sporcie". Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka na poszczególnych semestrach.

 KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Przy wyborze miejsca należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej studenta na praktyki istnieje możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami, które są wskazane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku zarządzanie w sporcie". Przy ustalaniu terminu rozpoczęcia praktyk proszę uwzględnić czas trwania opisanej procedury (około 2 tygodni).

Student wypełnia i przesyła mailowo do kierownika praktyk dla kierunku (na adres: mlutak@prz.edu.pl) informacje o planowanym miejscu i terminie odbywania praktyki w uzupełnionym druku skierowanie na praktyki zawodowe w celu weryfikacji (Uwaga! W tytule wiadomości należy wpisać: Praktyka_ZwS_Nazwisko_imię). Zweryfikowane i podpisane skierowanie na praktyki zawodowe należy odebrać w terminie wyznaczonym przez kierownika praktyk dla kierunku.

KROK 3

Student wypełnia i przesyła mailowo na adres kierownika praktyk dla kierunku mlutak@prz.edu.pl następujące dokumenty:

W treści umowy należy podać dokładne daty odbywania praktyki z uwzględnieniem liczby 30 dni dla I-go i II-go etapu oraz 60 dni dla III-go etapu.

Ostateczny termin nadsyłania wymienionych dokumentów dla I-go i II-go etapu to 31 maja, a dla III-go etapu to 18 luty.

KROK 4

Kierownik praktyk dla kierunku sprawdza nadesłane dokumenty i w razie wątpliwości lub błędnego wypełnienia odsyła Studentowi. Po uzyskaniu akceptacji przez kierownika praktyk dla kierunku, Student drukuje umowę w 3 egzemplarzach. Każdy z egzemplarzy podpisuje Student i uprawniony przedstawiciel Zakładu Pracy. Jeżeli praktyka będzie odbywać się zdalnie proszę wpisać ten fakt w umowie, w uwagach.

Następnie Student przesyła wszystkie 3 egzemplarze umowy, oświadczenie w sprawie przyjęcia na praktyki oraz wniosek o objęcie ubezpieczeniem NW wraz zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą w formacie A4 bez znaczka, pocztą na adres kierownika praktyk dla kierunku:

mgr Maciej Lutak, Centrum Sportu Akademickiego PRz, ul. Poznańska 2a, bud. Ł, pok. 101, 35-959 Rzeszów

z dopiskiem: "Praktyki ZwS".

W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem praktyk dla kierunku możliwe jest bezpośrednie dostarczenie wymaganych dokumentów do sekretariatu CSA PRz, Bud. Ł, pok. 101.

Po podpisaniu umowy przez kierownika praktyk dla kierunku, Student otrzymuje pocztą lub odbiera osobiście 2 egzemplarze (przy składaniu dokumentów proszę pamiętać o dołączeniu zaadresowanej koperty bez znaczka). Jeden egzemplarz umowy jest dla Studenta, a drugi należy dostarczyć Pracodawcy. 

STUDENT MOŻE ROZPOCZĄĆ PRAKTYKĘ DOPIERO PO OTRZYMANIU UMOWY Z PODPISAMI WSZYSTKICH STRON (Kierownika praktyk dla kierunku, Pracodawcę i Studenta)! Wtedy też Student jest ubezpieczany.

KROK 5

Student odbywa praktykę. Kierownik praktyk dla kierunku przeprowadza kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada kierownikowi praktyk dla kierunku wypełnione następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej wystawione przez podmiot, w którym odbywała się praktyka (do pobrania: druk zaświadczenia),
 • sprawozdanie z przebiegu praktyki (sporządzony przez Studenta raport powinien wskazywać w jakich jednostkach podmiotu odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) - do pobrania: druk sprawozdania;
 • oceny praktykanta dokonuje opiekun studenta z podmiotu, w którym odbywał praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem opiekuna i pieczęcią imienną lub pieczęcią podmiotu (do pobrania: druk oceny praktykanta);

Ostateczny termin złożenia w/w dokumentów 

 • dla I-go i II-go etapu praktyk: 25 październik,
 • dla III-go etapu praktyki 26 czerwiec.

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem kierownik praktyk dla kierunku dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec odpowiednio: III, V lub VI semestru. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na bezpośrednie spotkanie, zeskanowane dokumenty będzie można przesłać mailowo do kierownika praktyk dla kierunku i może zostać przeprowadzona ze Studentem rozmowa przez komunikator internetowy.

1.2. Możliwość uznania pracy zawodowej lub stażu zawodowego w poczet praktyki

W uzasadnionych przypadkach w poczet praktyki może zostać uznana praca zawodowa lub staż zawodowy odbywany w trakcie studiów w kraju lub za granicą, o ile wykonywana praca zawodowa lub staż zawodowy są związane ze studiowanym kierunkiem i gwarantują uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla zajęć praktyka.

Decyzję o uznaniu pracy zawodowej lub stażu zawodowego odbywanego w trakcie studiów wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Wniosek o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyk wraz z oświadczeniem (o którym mowa poniżej) należy składać do Prodziekana za pośrednictwem kierownika praktyk dla kierunku nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem realizacji praktyki, zaś informację o takim sposobie realizacji praktyki należy mailowo przedstawić kierownikowi praktyk do 31 maja. 

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyki:

 • wniosek do Prodziekana ds. Kształcenia o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyk (do pobrania - wzór)
 • oświadczenie w sprawie możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w związku z wykonywaną pracą (do pobrania - oświadczenie pracodawcy + skierowanie)
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki w ramach wykonywanej pracy zawodowej (do pobrania: zaświadczenie o odbyciu praktyki)
 • raport zgodności czynności wykonywanych w ramach pracy zawodowej / stażu zawodowego z ramowym programem praktyk studenckich (do pobrania: druk raportu zgodności, sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana przez niego praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4, sporządzony własnoręcznie lub pismem komputerowym)
 • oceny praktykanta dokonuje opiekun studenta z podmiotu, w którym odbywał praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem opiekuna i pieczęcią imienną lub pieczęcią podmiotu (do pobrania: druk oceny praktykanta).

Ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów umożliwiających uznanie pracy zawodowej w poczet I-go  lub II-go etapu praktyki to 25 październik, a III-go etapu praktyki 28 luty.

W przypadku odmownej decyzji dotyczącej uznania pracy lub stażu w poczet praktyki student powinien odbyć praktykę zawodową na zasadach ogólnych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję