Zarządzanie w sporcie

Szanowni Państwo!

Bardzo proszę o pilne zgłoszenie drogą mailową do Starościny roku w jakiej formie i w jakim terminie planują Państwo odbywanie praktyk. Podstawowe informacje przygotowane wg. wzoru należy przesłać do Starościny roku, która dostarczy je do Opiekuna praktyk.

W związku z sytuacją epidemiologiczną proponujemy następujące formy:

 • stacjonarnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia;
 • zdalnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia;
 • zaliczenie praktyki bez jej odbywania na podstawie procedury opisanej poniżej w pkt. 1.2 po uzyskaniu akceptacji Opiekuna praktyk studenckich.

W przypadku braku możliwości realizacji praktyki w wyżej wymienionych formach, proszę zgłosić ten fakt Starościnie roku najpóźniej do 25 lipca 2020 r.

Opiekun praktyk studenckich na kierunku „Zarządzanie w sporcie”
mgr Maciej Lutak (Centrum Fizjoterapii i Sportu PRz, Bud. Ł, pok. 101)

mlutak@prz.edu.pl

 

OBOWIĄZKOWA PRAKTYKA NA STUDIACH STACJONARNYCH I-GO STOPNIA:

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku zarządzanie w sporcie.

Praktyka trwa 6 miesięcy, tj.120 dni roboczych i będzie rozliczana w III, V i VI semestrze studiów. Praktyka powinna być realizowana w trzech etapach:

Etap I – 180 godzin (tj. 30 dni roboczych) w III semestrze studiów. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dopuszcza się możliwość odbycia praktyki we wcześniejszym terminie, jednak wymaga to pisemnej zgody Dziekana.

Etap II – 180 godzin (tj. 30 dni roboczych) w V semestrze studiów.

Etap III – 360 godzin (tj. 60 dni roboczych) w trakcie VI semestru studiów.

Odbycie praktyki w innych terminach (np. w miesiącach wakacyjnych) wymaga pisemnej zgody Prodziekana ds. Kształcenia.

Student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Kształcenia z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyki w innym terminie (do pobrania – wzór podania).

W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 2 dni w tygodniu i nie może kolidować z realizacją zajęć dydaktycznych!

Praktyka może być realizowana w:

 • jedno- lub wielosekcyjnych klubach sportowych;
 • uczniowskich klubach sportowych;
 • stowarzyszeniach kultury fizycznej.
 • związkach i stowarzyszeniach sportowych.

Dopuszcza się także zaliczenie praktyki na podstawie:

 • wykonywania pracy zawodowej,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej / własnego klubu / stowarzyszenia sportowego,
 • wykonywania pracy w charakterze wolontariusza

pod warunkiem, że nabyte umiejętności wykazują powiązania z problematyką wykazaną w ramowym programie praktyk studenckich dla kierunku zarządzanie w sporcie.

1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki stacjonarnie i zdalnie

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki. Proszę przeczytać uważnie i zwracać uwagę również na kwestie techniczne jak np. rozmiar czcionki czy właściwie wpisana kolejność wymaganych danych. Błędnie wypełnione pliki będą odsyłane aż do poprawnego wypełnienia!

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie w sporcie". Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.

 KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru można dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami, które są wskazane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku zarządzanie w sporcie". Jeżeli Student posiada wątpliwości, co do wybranego przez siebie Zakładu Pracy, w którym zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub mailowo z Opiekunem praktyk studenckich. Przy ustalaniu terminu rozpoczęcia praktyk proszę uwzględnić czas trwania opisanej procedury (około 2 tygodni).

KROK 3

Student wypełnia i przesyła e-mailowo (Uwaga! W tytule wiadomości należy wpisać: Praktyka_ZwS_Nazwisko_imię) na adres Opiekuna Praktyk Studenckich mlutak@prz.edu.pl następujące dokumenty:

Ostateczny termin nadsyłania wymienionych dokumentów: 25 lipca 2020 r.

Jeżeli Student ma problemy z określeniem formy, w jakiej będzie starał się o zaliczenie praktyk, powinien o tym poinformować Opiekuna praktyk studenckich również do 25 lipca 2020 r.

KROK 4

Opiekun sprawdza nadesłane dokumenty i w razie wątpliwości lub błędnego wypełnienia odsyła Studentowi. Po uzyskaniu akceptacji przez Opiekuna Praktyk Studenckich, Student drukuje umowę w 3 egzemplarzach. Każdy z egzemplarzy podpisuje Student i uprawniony przedstawiciel Zakładu Pracy. Jeżeli praktyka będzie odbywać się zdalnie proszę wpisać ten fakt w umowie, w uwagach.

Następnie Student przesyła wszystkie 3 egzemplarze wraz zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą w formacie A4 bez znaczka, pocztą na adres Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Marek Magniszewski, Wydział Zarządzania, Al. Powstańców Warszawy 10, bud. S, 35-959 Rzeszów z dopiskiem roku, kierunku i stopnia studiów. W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z Opiekunem możliwe jest bezpośrednie dostarczenie wymaganych dokumentów na portiernię budynku S.

Po podpisaniu umowy przez Prodziekana ds. Kształcenia, Student otrzymuje pocztą 2 egzemplarze (przypominamy o dołączenie przy składaniu dokumentów zaadresowanej koperty bez znaczka). Jeden egzemplarz umowy jest dla Studenta, a drugi dla Pracodawcy.

STUDENT MOŻE ROZPOCZĄĆ PRAKTYKĘ DOPIERO PO OTRZYMANIU UMOWY Z PODPISAMI WSZYSTKICH STRON (Wydziałowego Kierownika Praktyk, Pracodawcę i Studenta)! Wtedy też Student jest ubezpieczany.

KROK 5

Student odbywa praktykę. Opiekun Praktyk Studenckich przeprowadza kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada Opiekunowi praktyk studenckich do 30 października 2020 r. wypełnione następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez podmiot, w którym odbywała się praktyka (do pobrania: druk zaświadczenia),
 • sprawozdanie z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach podmiotu odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) - do pobrania: druk sprawozdania;
 • oceny praktykanta dokonuje opiekun studenta z podmiotu, w którym odbywał praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub pieczęcią podmiotu (do pobrania: druk oceny praktykanta);

Jeśli student uzyskał pisemną zgodę Prodziekana ds. Kształcenia na odbycie praktyk w semestrze zimowym 2020/21 termin złożenia dokumentów ustala z Opiekunem praktyk studenckich.

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Opiekun praktyk studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec odpowiednio: III, V lub VI semestru. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na bezpośrednie spotkanie, zeskanowane dokumenty będzie można przesłać e-mailowo do Opiekuna praktyk studenckich i może zostać przeprowadzona ze Studentem rozmowa przez komunikator internetowy.

1.2. Zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania

O zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania mogą ubiegać się Studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej lub odbyciem wolontariatu. W przypadku odmowy zwolnienia z praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych.

Zgodę na zaliczenie praktyki programowej na podstawie wyżej wymienionych aktywności wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Podanie o zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania wraz z dokumentami należy składać Opiekunowi praktyk studenckich w terminie do 25 lipca 2020 r. Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zwolnienie z odbywania praktyki:

 • podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o zaliczenie praktyki programowej z uzasadnieniem (do pobrania: wzór podania);
 • informację o praktykancie do tabeli zbiorczej (do pobrania: informacja o praktykancie);
 • dokument potwierdzający nabycie umiejętności praktycznych:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.
 • raport zgodności czynności wykonywanych w ramach pracy zawodowej / własnej działalności gospodarczej / wolontariatu z ramowym programem praktyk studenckich (do pobrania: druk raportu zgodności, sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana przez niego praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4, sporządzony własnoręcznie lub pismem komputerowym).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję