Zarządzanie

Polska Komisja Akredytacyjna podczas wizytacji na kierunku logistyka zwróciła uwagę na sposób zaliczania praktyk studenckich na podstawie pracy zawodowej, stażu, własnej działalności gospodarczej, wolontariatu czy praktyki studenckiej odbytej na innej uczelni lub innym kierunku. Nakazała, aby oprócz składania przez studentów wymaganych dokumentów przeprowadzać dla nich dodatkowo egzamin, podczas którego powołana komisja sprawdziłaby w jakim stopniu nabyte umiejętności podczas pracy zawodowej, stażu, własnej działalności gospodarczej, wolontariatu czy praktyki studenckiej odbytej na innej uczelni lub innym kierunku pokrywają się z ramowym programem i celami praktyk dla danego kierunku. Egzamin będzie przeprowadzony w formie ustnej na przełomie października i listopada (o dokładnym terminie zainteresowani zostaną poinformowani w późniejszym terminie).

Uprzejmie informuję, że studenci, którzy chcieliby odbyć płatny staż w miesiącach wakacyjnych (lipiec-wrzesień) mają możliwość odbycia praktyki w trakcie trwania roku akademickiego (do końca czerwca lub od października do grudnia). Ponadto przypominam, że zainteresowani powinni w tym celu złożyć do Dziekana prośbę o odbycie praktyk w trakcie roku akademickiego. Praktyka w tym okresie może się odbywać dwa razy w tygodniu.

Wydziałowy Kierownik Praktyk
dr inż. Artur Stec
artistec@prz.edu.pl

Sprawy związane z praktykami można załatwić w semestrze zimowym 2019/20 we wtorki (12.15-13.45) i w środy (10.15-11.45) w sali L-252c.

1. Praktyka obowiązkowa na studiach I-go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych): 

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 3 tygodnie, tj. 15 dni roboczych i odbywa się w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Odbycie praktyki w innych terminach wymaga zgody Dziekana Wydziału. 

1.1 Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki. Proszę przeczytać uważnie i zwracać uwagę również na kwestie techniczne jak np. rozmiar czcionki czy właściwie wpisana kolejność wymaganych danych, ponieważ źle wypełnione pliki będą odsyłane aż do poprawnego wypełnienia!

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie". Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.
 
KROK 2
 
Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru można dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami, które są wskazane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie". Jeżeli student posiada wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub emailowo z Kierownikiem Praktyk Studenckich.  Student może zwrócić się również o pomoc w znalezieniu miejsca odbywania praktyk do Kierownika Praktyk Studenckich.
 
KROK 3

Student wypełnia i przesyła emailowo na adres artistec@prz.edu.plartistec@prz.edu.pl Kierownikowi Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

W przypadku odbywania praktyki w jednostce organizacyjnej Politechniki Rzeszowskiej student wypełnia druk skierowania na praktykę (do pobrania: skierowanie na praktykę; wzór wypełnienia skierowania na praktykę)
Ostateczny termin nadsyłania wymienionych dokumentów to 24 maja 2019 roku.
Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki (do pobrania - wzór). W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 2 dni w tygodniu!
 
KROK 4
 
Student zgłasza się do Kierownika Praktyk Studenckich w godzinach jego dyżuru po odbiór zaakceptowanego i podpisanego porozumienia w 2 egzemplarzach oraz umowy powierzenia RODO w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz porozumienia i umowy powierzenia trafiają do jednostki przyjmującej na praktyki, a drugie egzemplarze dokumentów, po podpisaniu przez Dyrektora lub osobę upoważnioną ze strony jednostki przyjmującej na praktyki, powinny zostać dostarczony do Kierownika Praktyk Studenckich przed rozpoczęciem praktyki. W przypadku odbywania praktyki w czasie semestru odbiór porozumienia powinien nastąpić co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki. Jeżeli student nie dostarczy przed rozpoczęciem praktyk podpisanego porozumienia Kierownik Praktyk Studenckich może nie zaliczyć praktyki.

 
KROK 5
 
Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich lub opiekunowie praktyk studenckich przeprowadzają kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!
 
KROK 6
 
Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada Kierownikowi Praktyk Studenckich do 25 października 2019 roku wypełnione następujące dokumenty:

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 5 semestru.

1.2 Zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania

O zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, odbyciem stażu lub praktyki o podobnym charakterze na innej uczelni, pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Zarządzanie. W przypadku odmowy zwolnienia z praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na zwolnienie z praktyki wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Podanie o zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania wraz z dokumentami należy składać Kierownikowi Praktyk w terminie do 24 maja (termin ostateczny!). Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zwolnienie z odbywania praktyki:

 • podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o zaliczenie stażu, pracy zawodowej, własnej działalności gospodarczej, praktyki odbytej na innej uczelni jako praktyki programowej z uzasadnieniem z jakiego powodu zwolnienie ma nastąpić (wzór do pobrania)
 • dokument powierdzający nabycie umiejętności praktycznych:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zaświadczenie o odbyciu stażu,
  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, albo
  • zaświadczenie ze szkoły o odbyciu praktyki oraz ramowy program odbytej praktyki.
 • raport sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4, sporządzony własnoręcznie lub pismem komputerowym) (wzór do pobrania)

II. Praktyka nieobowiązkowa:

Praktykę mogą odbyć również studenci studiów jednolitych magisterskich oraz studenci studiów drugiego stopnia. Zgodę na odbycie praktyki nieobowiązkowej wyraża Prodziekan ds. Nauczania na wniosek studenta. Porozumienie w sprawie praktyki przygotowuje Kierownik Praktyk na podstawie informacji złożonych przez studenta.

W celu otrzymania skierowania na praktykę należy przesłać na adres emalowy (artistec@prz.edu.pl) Kierownikowi Praktyk co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki:

 Ponadto należy osobiście złożyć:

 • podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na odbycie praktyki.

W celu zaliczenia praktyki należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • podpisane przez firmę porozumienie w sprawie organizacji praktyki,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez firmę, w której odbywała się praktyka (do pobrania: druk zaświadczenia),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach firmy odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (wzór raportu do pobrania) 

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie Rektora PRz w sprawie praktyk studenckich (w załączeniu wzór porozumienia w sprawie organizacji praktyki)
 2. Uchwała Senatu PRz w sprawie zwolnienia z praktyki studenckiej
 3. Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję