Zarządzanie

Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną wstrzymuje się realizację praktyk w trakcie trwania semestru letniego 2019/2020. Proszę śledzić stronę. Znajdą Państwo w miarę rozwoju sytuacji kolejne komunikaty. 

Wydziałowy Kierownik Praktyk
dr inż. Artur Stec
artistec@prz.edu.pl

Sprawy związane z praktykami można załatwić w semestrze zimowym 2019/20 we wtorki (12.15-13.45) i w środy (10.15-11.45) w sali L-252c.

1. Praktyka obowiązkowa na studiach I-go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych): 

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 3 tygodnie, tj. 15 dni roboczych i odbywa się w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Odbycie praktyki w innych terminach wymaga zgody Dziekana Wydziału. 

1.1 Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki. Proszę przeczytać uważnie i zwracać uwagę również na kwestie techniczne jak np. rozmiar czcionki czy właściwie wpisana kolejność wymaganych danych, ponieważ źle wypełnione pliki będą odsyłane aż do poprawnego wypełnienia!

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie". Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.
 
KROK 2
 
Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru można dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami, które są wskazane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie". Jeżeli student posiada wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub emailowo z Kierownikiem Praktyk Studenckich.  Student może zwrócić się również o pomoc w znalezieniu miejsca odbywania praktyk do Kierownika Praktyk Studenckich.
 
KROK 3

Student wypełnia i przesyła emailowo na adres artistec@prz.edu.plartistec@prz.edu.pl Kierownikowi Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

Ostateczny termin nadsyłania wymienionych dokumentów to 24 maja 2019 roku.
Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki (do pobrania - wzór). W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 2 dni w tygodniu!
 
KROK 4
 
Student zgłasza się do Kierownika Praktyk Studenckich w godzinach jego dyżuru po odbiór zaakceptowanego i podpisanego porozumienia w 3 egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla Uczelni, Pracodawcy i Studenta). Następnie Student składa podpis na każdym egzemplarzu i przekazuje je do jednostki przyjmującej na praktyki. Tam  po podpisaniu przez Dyrektora lub osobę upoważnioną ze strony jednostki przyjmującej na praktyki, zostawia jeden egzemplarz, drugi dostarcza do Kierownika Praktyk Studenckich przed rozpoczęciem praktyki, a trzeci pozostawia dla siebie. W przypadku odbywania praktyki w czasie semestru odbiór porozumienia powinien nastąpić co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki. Jeżeli student nie dostarczy przed rozpoczęciem praktyk podpisanego porozumienia Kierownik Praktyk Studenckich może nie zaliczyć praktyki.

 
KROK 5
 
Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich lub opiekunowie praktyk studenckich przeprowadzają kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!
 
KROK 6
 
Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada Kierownikowi Praktyk Studenckich do 25 października 2019 roku wypełnione następujące dokumenty:

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 5 semestru.

1.2 Zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania

O zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, odbyciem stażu lub praktyki o podobnym charakterze na innej uczelni, pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Zarządzanie. W przypadku odmowy zwolnienia z praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na zwolnienie z praktyki wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Podanie o zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania wraz z dokumentami należy składać Kierownikowi Praktyk w terminie do 24 maja (termin ostateczny!). Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zwolnienie z odbywania praktyki:

 • podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o zaliczenie stażu, pracy zawodowej, własnej działalności gospodarczej, praktyki odbytej na innej uczelni jako praktyki programowej z uzasadnieniem z jakiego powodu zwolnienie ma nastąpić (wzór do pobrania)
 • dokument powierdzający nabycie umiejętności praktycznych:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zaświadczenie o odbyciu stażu,
  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, albo
  • zaświadczenie ze szkoły o odbyciu praktyki oraz ramowy program odbytej praktyki.
 • raport sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4, sporządzony własnoręcznie lub pismem komputerowym) (wzór do pobrania)

II. Praktyka nieobowiązkowa:

Praktykę mogą odbyć również studenci studiów jednolitych magisterskich oraz studenci studiów drugiego stopnia. Zgodę na odbycie praktyki nieobowiązkowej wyraża Prodziekan ds. Nauczania na wniosek studenta. Porozumienie w sprawie praktyki przygotowuje Kierownik Praktyk na podstawie informacji złożonych przez studenta.

W celu otrzymania skierowania na praktykę należy przesłać na adres emalowy (artistec@prz.edu.pl) Kierownikowi Praktyk co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki:

 Ponadto należy osobiście złożyć:

 • podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na odbycie praktyki.

W celu zaliczenia praktyki należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • podpisane przez firmę porozumienie w sprawie organizacji praktyki,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez firmę, w której odbywała się praktyka (do pobrania: druk zaświadczenia),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach firmy odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (wzór raportu do pobrania) 

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie Rektora PRz w sprawie praktyk studenckich (w załączeniu wzór porozumienia w sprawie organizacji praktyki)
 2. Uchwała Senatu PRz w sprawie zwolnienia z praktyki studenckiej
 3. Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie 

Egzamin z praktyk dla osób, które zaliczają jako praktykę zawodową pracę, staż, inny rodzaj praktyki itp.

red. Artur Stec

Uprzejmie informuję, że w sobotę 8 lutego o godz. 9 w pokoju S127 odbędzie się egzamin dla studentów (studia niestacjonarne), które zaliczały jako praktykę programową pracę, staż, inny rodzaj praktyk itp. Proszę przygotować sobie krótką prezentację jednostki, w której Państwo wykonywali działania, na podstawie których wystąpili o zaliczenie praktyk. Proszę również na podstawie ramowego programu praktyk dla kierunku zarządzanie wskazać w jakim stopniu wykonywane czynności we wspomnianych jednostkach pokrywały się z wymienionymi w programie. Poniżej lista numerów indeksów osób, które powinny przyjść na egzamin:

158530

158533

 

158534

 

159232

 

158535

 

158536

 

158537

 

158540

 

158541

 

158542

 

145220

 

158544

 

158545

 

158584

 

158546

 

146769

 

158549

 

158550

 

158552

 

158555

 

158559

 

158561

 

150088

 

158563

 

158564

 

152733

 

158565

158585

 

158577

 

158579

158581

 

158583

 

Ponadto kilka osób nie uzupełniło braków:

154584 - brak oceny

145220 - na podstawie przedstawionych dokumentów jest zaliczone tylko 5 dni praktyki – do odbycia 10 dni praktyki

15854 - Student zmienił wzór raportu i nie wypełnił wszystkich tabel; listopad ma tylko 30 dni; czynności wskazane w raporcie nie są zgodne z ramowym programem praktyk; zbyt mała ilość wykazanych godzin tygodniowo

158550 - brak zgodności między świadectwem pracy a raportem (data rozpoczęcia pracy w raporcie 1.03.2019 a na świadectwie 15.10.2018)

158565 - Umowa dot. praktyk do podpisania przez Studenta, nie podpisana prośba do Dziekana, nie podpisany raport, brak oceny Praktykanta

Jeżeli wskazane braki nie zostaną uzupełnione do 17 lutego br. praktyka nie będzie zaliczona

Egzamin z praktyk - studia stacjonarne

red. Artur Stec

Uprzejmie informuję, że w środę 12 lutego o godz. 11.30 w pokoju S127 odbędzie się egzamin dla studentów (studia stacjonarne), którzy zaliczali jako praktykę programową pracę, staż, inny rodzaj praktyk itp. Proszę przygotować sobie krótką prezentację jednostki, w której Państwo wykonywali działania, na podstawie których wystąpili o zaliczenie praktyk. Proszę również na podstawie ramowego programu praktyk dla kierunku zarządzanie wskazać w jakim stopniu wykonywane czynności we wspomnianych jednostkach pokrywały się z wymienionymi w programie. Poniżej lista numerów indeksów osób, które powinny przyjść na egzamin:

156967

157012

157015

157053

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję