Zarządzanie

Opiekun Praktyk Studenckich dla kierunku zarządzanie
dr inż. Artur Stec
artistec@prz.edu.pl

Uprzejmie informuję, że w budynku S została ustawiona przy portierni skrzynka, do której można wrzucać dokumenty z praktyk. Proszę je umieszczać w papierowych teczkach i napisać na niej swoje imię i nazwisko oraz rok, kierunek i rodzaj studiów. 

 1. Praktyka obowiązkowa na studiach I-go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 3 tygodnie, tj. 15 dni roboczych i odbywa się w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dopuszcza się możliwość odbycia praktyki do końca 2020 roku, jednak wymaga to zgody Dziekana.

 • Formy odbycia praktyk

Studenci w celu zaliczenia praktyk powinni je odbyć:

 • stacjonarnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia;
 • zdalnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia.

 Dopuszcza się także zaliczenie praktyki na podstawie:

 • pracy zawodowej,
 • własnej działalności gospodarczej, 
 • stażu lub praktyki odbytej na podstawie porozumienia, w którym Politechnika nie jest stroną,
 • wolontariatu,
 • służby w Legii Akademickiej lub Wojskowej Obronie Terytorialnej,
 • udziału w kursach, szkoleniach potwierdzonego certyfikatem lub innymi dokumentami,
 • aktywnego udziału w samorządzie studenckim potwierdzonego zaświadczeniem z samorządu studenckiego,
 • działalności w kołach naukowych potwierdzonej zaświadczeniem od opiekuna koła,
 • pełnienia funkcji starosty roku potwierdzonej zaświadczeniem z dziekanatu.

Jednocześnie nabyte umiejętności muszą wykazywać powiązania z problematyką wykazaną w ramowym programie praktyk studenckich dla kierunku zarządzanie.

1.1 Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki stacjonarnie i zdalnie

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki. Proszę przeczytać uważnie i zwracać uwagę również na kwestie techniczne jak np. rozmiar czcionki czy właściwie wpisana kolejność wymaganych danych, ponieważ źle wypełnione pliki będą odsyłane aż do poprawnego wypełnienia!

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie". Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.

 KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru można dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami, które są wskazane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku zarządzanie". Jeżeli Student posiada wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub e-mailowo z Opiekunem Praktyk Studenckich.

KROK 3

Student wypełnia i przesyła e-mailowo na adres  Opiekuna Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

Ostateczny termin nadsyłania wymienionych dokumentów to 3 lipca 2020 roku. Jeżeli Student ma problemy z określeniem formy, w jakiej będzie starał się o zaliczenie praktyk, również powinien poinformować Opiekuna do 3 lipca 2020 roku.

Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru zimowego 2020/21 Student powinien złożyć podanie, w którym zwróci się do  Prodziekana ds. Kształcenia o wyrażenie zgody na późniejsze odbycie praktyki (do pobrania: wzór). Podanie podpisane i zeskanowane można nadsyłać na adres e-mailowy Opiekuna. W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 3 dni w tygodniu!

KROK 4

Opiekun sprawdza nadesłane dokumenty i w razie wątpliwości lub błędnego wypełnienia odsyła Studentowi. Po uzyskaniu akceptacji przez Opiekuna, Student drukuje umowę w 3 egzemplarzach. Każdy z egzemplarzy podpisuje Student i uprawniony przedstawiciel zakładu pracy. Następnie Student przesyła wszystkie 3 egzemplarze wraz zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą w formacie A4 bez znaczka, pocztą na adres Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Marek Magniszewski, Wydział Zarządzania, Al. Powstańców Warszawy 10, bud. S, 35-959 Rzeszów z dopiskiem roku, kierunku i stopnia studiów. W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z  Opiekunem możliwe jest bezpośrednie dostarczenie wymaganych dokumentów na portiernię budynku S. Po podpisaniu umowy przez Prodziekana ds. Kształcenia, Student otrzymuje pocztą 2 egzemplarze (przypominamy o dołączenie przy składaniu dokumentów zaadresowanej koperty). Jeden egzemplarz umowy jest dla Studenta, a drugi dla Pracodawcy. Student może rozpocząć praktykę dopiero po otrzymaniu przez Opiekuna umowy podpisanej przez Studenta i Pracodawcę. Wtedy też Student jest ubezpieczany.

 Przy ustalaniu początku odbywania praktyk proszę uwzględnić czas trwania opisanej procedury (około 3 tygodni).

Jeżeli praktyka będzie odbywać się zdalnie proszę wpisać ten fakt w umowie, w uwagach.

Student może rozpocząć praktykę dopiero po otrzymaniu umowy ze wszystkimi podpisami stron!

KROK 5

Student odbywa praktykę. Opiekun Praktyk Studenckich przeprowadza kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

 KROK 6

 Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada Opiekunowi Praktyk Studenckich do 23 października 2020 roku lub później (gdy uzyskał zgodę Dziekana na odbycie praktyk w semestrze zimowym 2020/21) wypełnione następujące dokumenty:

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Opiekun Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 5 semestru. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na bezpośrednie spotkanie, zeskanowane dokumenty będzie można przesłać e-mailowo do Opiekuna Praktyk Studenckich i może zostać przeprowadzona ze Studentem rozmowa przez komunikator internetowy.

1.2 Zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania

O zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania mogą ubiegać się Studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, odbyciem stażu lub praktyki odbytej na podstawie porozumienia, w którym Politechnika nie jest stroną, odbyciem wolontariatu, służbą w Legii Akademickiej lub Wojskowej Obronie Terytorialnej, udziałem w kursach, szkoleniach potwierdzonym certyfikatem lub innymi dokumentami, aktywnym udziałem w samorządzie studenckim potwierdzonym zaświadczeniem z samorządu studenckiego, działalnością w kołach naukowych potwierdzoną zaświadczeniem od opiekuna koła oraz pełnieniem funkcji starosty roku potwierdzonej zaświadczeniem z dziekanatu.

Zgodę na zaliczenie praktyki programowej na podstawie wyżej wymienionych aktywności wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Podanie o zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania wraz z dokumentami należy składać Opiekunowi Praktyk w terminie do 3 lipca 2020. Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zwolnienie z odbywania praktyki:

 • podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o zaliczenie praktyki programowej (do pobrania: wzór)
 • informację o praktykancie do tabeli zbiorczej (do pobrania: informacja o praktykancie, instrukcja wypełnienia tabeli)
 • dokument potwierdzający nabycie umiejętności praktycznych:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zaświadczenie o odbyciu stażu,
  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu,
  • zaświadczenie o odbyciu praktyki na podstawie porozumienia, gdzie stroną nie jest Politechnika oraz ramowy program odbytej praktyki,
  • certyfikat szkolenia, kursu odbytego stacjonarnie lub online,
  • zaświadczenie o działalności w kole naukowym, samorządzie studenckim lub o pełnieniu funkcji starosty.
 • raport sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4, sporządzony własnoręcznie lub pismem komputerowym):
  • raport zgodności czynności wykonywanych w ramach pracy zawodowej z ramowym programem praktyk studenckich (do pobrania: wzór),
  • raport zgodności czynności wykonywanych w ramach stażu z ramowym programem praktyk studenckich (do pobrania: wzór),
  • raport zgodności czynności wykonywanych w ramach własnej działalności gospodarczej z ramowym programem praktyk studenckich (do pobrania: wzór),
  • raport zgodności czynności wykonywanych w ramach wolontariatu z ramowym programem praktyk studenckich (do pobrania: wzór),
  • raport zgodności czynności wykonywanych w ramach praktyki odbytej na podstawie innego porozumienia (Politechnika nie jest stroną) z ramowym programem praktyk studenckich (do pobrania: wzór),
  • raport zgodności czynności nabytych w ramach uczestnictwa w szkoleniu z ramowym programem praktyk studenckich (do pobrania: wzór),
  • raport zgodności czynności nabytych w ramach uczestnictwa w kursie z ramowym programem praktyk studenckich (do pobrania: wzór),
  • raport zgodności czynności wykonywanych w ramach udziału w kole naukowym z ramowym programem praktyk studenckich (do pobrania: wzór),
  • raport zgodności czynności wykonywanych w ramach działalności w samorządzie studenckim z ramowym programem praktyk studenckich (do pobrania: wzór),
  • raport zgodności czynności wykonywanych w ramach pełnienia funkcji starosty roku z ramowym programem praktyk studenckich (do pobrania: wzór).

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie w sprawie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej nr 74/2020 z dnia 8 lipca 2020 r
 2. Uchwała nr 52/2019 Senatu PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej (paragraf 41)
 3. Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie 

Szanowni Państwo!

W okresie od 15 do 21 czerwca br. proszę zgłosić staroście roku drogą emailową formę, w jakiej Państwo są w stanie odbyć praktyki. Zebrane informacje starosta następnie dostarczy do opiekunów praktyk.

W związku z sytuacją epidemiologiczną proponujemy następujące formy:

 • stacjonarnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia;
 • zdalnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia;
 • zaliczenie praktyki bez jej odbywania na podstawie procedury opisanej poniżej w pkt. 1.2 po uzyskaniu akceptacji opiekuna,
 • zaliczenie praktyki bez jej odbywania na podstawie dokumentów, potwierdzających nabycie kierunkowych umiejętności praktycznych (np. certyfikaty, udział w szkoleniach, kursach, Legii Akademickiej, WOT, działalność na uczelni – koła naukowe, samorząd studencki) po uzyskaniu akceptacji opiekuna.

W przypadku braku możliwości realizacji praktyki w wyżej wymienionych formach, proszę zgłosić ten fakt staroście.

Egzamin z praktyk dla osób, które zaliczają jako praktykę zawodową pracę, staż, inny rodzaj praktyki itp.

red. Artur Stec

Uprzejmie informuję, że w sobotę 8 lutego o godz. 9 w pokoju S127 odbędzie się egzamin dla studentów (studia niestacjonarne), które zaliczały jako praktykę programową pracę, staż, inny rodzaj praktyk itp. Proszę przygotować sobie krótką prezentację jednostki, w której Państwo wykonywali działania, na podstawie których wystąpili o zaliczenie praktyk. Proszę również na podstawie ramowego programu praktyk dla kierunku zarządzanie wskazać w jakim stopniu wykonywane czynności we wspomnianych jednostkach pokrywały się z wymienionymi w programie. Poniżej lista numerów indeksów osób, które powinny przyjść na egzamin:

158530

158533

 

158534

 

159232

 

158535

 

158536

 

158537

 

158540

 

158541

 

158542

 

145220

 

158544

 

158545

 

158584

 

158546

 

146769

 

158549

 

158550

 

158552

 

158555

 

158559

 

158561

 

150088

 

158563

 

158564

 

152733

 

158565

158585

 

158577

 

158579

158581

 

158583

 

Ponadto kilka osób nie uzupełniło braków:

154584 - brak oceny

145220 - na podstawie przedstawionych dokumentów jest zaliczone tylko 5 dni praktyki – do odbycia 10 dni praktyki

15854 - Student zmienił wzór raportu i nie wypełnił wszystkich tabel; listopad ma tylko 30 dni; czynności wskazane w raporcie nie są zgodne z ramowym programem praktyk; zbyt mała ilość wykazanych godzin tygodniowo

158550 - brak zgodności między świadectwem pracy a raportem (data rozpoczęcia pracy w raporcie 1.03.2019 a na świadectwie 15.10.2018)

158565 - Umowa dot. praktyk do podpisania przez Studenta, nie podpisana prośba do Dziekana, nie podpisany raport, brak oceny Praktykanta

Jeżeli wskazane braki nie zostaną uzupełnione do 17 lutego br. praktyka nie będzie zaliczona

Egzamin z praktyk - studia stacjonarne

red. Artur Stec

Uprzejmie informuję, że w środę 12 lutego o godz. 11.30 w pokoju S127 odbędzie się egzamin dla studentów (studia stacjonarne), którzy zaliczali jako praktykę programową pracę, staż, inny rodzaj praktyk itp. Proszę przygotować sobie krótką prezentację jednostki, w której Państwo wykonywali działania, na podstawie których wystąpili o zaliczenie praktyk. Proszę również na podstawie ramowego programu praktyk dla kierunku zarządzanie wskazać w jakim stopniu wykonywane czynności we wspomnianych jednostkach pokrywały się z wymienionymi w programie. Poniżej lista numerów indeksów osób, które powinny przyjść na egzamin:

156967

157012

157015

157053

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję