Strona: Historia Wydziału / Wydział Zarządzania

Historia Wydziału

Wydział Zarządzania i Marketingu w Politechnice Rzeszowskiej został utworzony 3 sierpnia 1993 r. na podstawie Zarządzenia nr 20 Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Rzeszowskiej (Dz. Urz. MEN nr 7, poz. 27). Stanowisko pierwszego Dziekana Wydziału objął wówczas dr hab. inż. Stanisław Wołek, prof. PRz. Kolejnymi dziekanami Wydziału byli: dr hab. inż. Władysław Filar, prof. PRz (dwie kadencje, 1996-2002), prof. dr hab. Kazimierz Rajchel (dwie kadencje, 2002-2008), prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (kadencja 2008-2012 i 2012-2016). Dziekanem Wydziału w kadencji 2016-2020 został dr hab. inż. Stanisław Gędek, Prof. PRz. 

W pierwszym roku funkcjonowania Wydziału – to jest w roku akademickim 1993/1994 – studia podjęło 221 osób.

W roku akademickim 1994/1995 w skład Wydziału wchodziło już sześć jednostek organizacyjnych:

 • Katedra Ekonomii
 • Zakład Informatyki
 • Zakład Marketingu
 • Zakład Metod Ilościowych w Ekonomii
 • Zakład Nauk Humanistycznych
 • Zakład Organizacji i Zarządzania

Wraz z rozwojem Wydziału powołano nowe katedry i zakłady:

 • Zakład Finansów i Bankowości (1995)
 • Zakład Prawa i Administracji (1995)
 • Katedra Zarządzania Rozwojem Regionalnym (2005-2010)
 • Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki (2008)

Do 1995 r. studia na WZiM prowadzone były w ramach specjalności zarządzanie i marketing, a od roku akademickiego 1995/96 w ramach specjalności zarządzanie działalnością gospodarczą. W kolejnych latach staraniem kierownictwa Wydziału regularnie poszerzano ofertę dydaktyczną.

21 października 1995 r. nastąpiła inauguracja roku akademickiego w Punkcie Konsultacyjnym PRz w Jarosławiu. Naukę w Jarosławiu rozpoczęło wówczas 120 studentów zaocznych studiów licencjackich Wydziału Zarządzania i Marketingu. Od roku akademickiego 2000/2001 podjęto zajęcia w ramach studiów licencjackich na WZiM w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Leżajsku. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu studiami na WZiM staraniem władz Uczelni i Wydziału przez kilka lat prowadzono zajęcia dydaktyczne w Tarnobrzegu, Stalowej Woli oraz w Mielcu. W późniejszym okresie, z powodu zmian przepisów prawa, punkty te zostały rozwiązane.

5 maja 1998 r. odbył się pierwszy w historii Wydziału egzamin dyplomowy, magisterski. Studia z wyróżnieniem ukończyli wówczas Wiesław Kąkol (adiunkt w Zakładzie Finansów i Bankowości do 2015 r.) oraz Jacek Potyrański.

W roku 2000, przy udziale studentów, zaprojektowane zostało pierwsze logo Wydziału. W 2011 r., kiedy Politechnika Rzeszowska wprowadziła system identyfikacji wizualnej, znak graficzny Wydziału Zarządzania został zmodyfikowany.

W semestrze letnim roku akademickiego 2001/2002 studia na Wydziale odbyły dwie studentki z Portugalii, pierwsze zagraniczne uczestniczki wymiany w ramach Programu Socrates-Erasmus. Od tego czasu Wydział przyjmował kolejnych studentów z Portugalii, Hiszpanii, Francji, a także Turcji, Ukrainy. Do uczelni partnerskich w Europie licznie wyjeżdżają studenci oraz pracownicy Wydziału.

W czerwcu 2008 r. WZiM przeszedł drugą w swojej historii akredytację PKA, uzyskując ocenę pozytywną (Uchwała Nr 525/2008 z 4 września 2008 r.). Komisja akredytacyjna podkreśliła wysoką jakość dydaktyki oraz prowadzonych badań naukowych na Wydziale. Prezydium PKA ustaliło, że następna ocena jakości kształcenia na kierunku zarządzanie nastąpi w roku akademickim 2013/2014. W czerwcu 2012 r. PKA dokonała – bardzo pozytywnej dla WZ – wizytacji programowej na kierunku logistyka (kierunek uruchomiony w roku akademickim 2008/2009). 8 maja 2014 r. decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej dwa kierunki na Wydziale Zarządzania:  finanse i rachunkowość oraz zarządzanie uzyskały bardzo pozytywną ocenę.

Wydział – jako jedyny w kraju – posiadał certyfikat jakości z zakresu świadczenia usług edukacyjnych zgodny z normą ISO 9001:2000. Dokument został przyznany 22 września 2005 r. We wrześniu 2008 r. ważność uzyskanego certyfikatu została przedłużona do roku 2011, a następnie – już w ramach nowej normy PN-EN ISO 9001-2009 – do 21 września 2017 r.

Od 1 grudnia 2008 r. w ramach Wydziału uruchomiono Centrum Studiów Podyplomowych. W ofercie CSP znajduje się kilkanaście kierunków studiów podyplomowych oraz kurs kwalifikacyjny – studium pedagogiczne. W ofercie dydaktycznej Wydziału pojawiły się kierunki finanse i rachunkowość, europeistyka oraz stosunki międzynarodowe. W roku akademickim 2011/2012 ofertę dydaktyczną WZ rozbudowano o kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej jest jedynym wydziałem na Podkarpaciu, który posiada uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia, to jest studiów magisterskich, na kierunku zarządzanie oraz na kierunku logistyka (studia II stopnia uruchomione od lutego 2012 r.).

Do 2012 r. Wydział prowadził następujące kierunki studiów:

 • zarządzanie (studia I stopnia – licencjackie, studia II stopnia magisterskie),
 • logistyka (studia I stopnia – inżynierskie, studia II stopnia magisterskie),
 • finanse i rachunkowość (studia I stopnia – licencjackie),
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia – licencjackie),
 • stosunki międzynarodowe (studia I stopnia – licencjackie),
 • europeistyka (studia I stopnia – licencjackie),
 • towaroznawstwo (studia I stopnia – inżynierskie).

30 września 2010 r. Wydział Zarządzania otrzymał nową, wyższą kategorię w wyniku oceny parametrycznej.

Od 1 października 2010 r. Wydział zmienił nazwę na Wydział Zarządzania. W tym samym czasie siedzibą Wydziału został budynek S kampusu PRz.

Na WZ wydawane są dwie serie czasopism naukowych: Kwartalnik „Zarządzanie i Marketing” (od 2004 r.) oraz Zeszyty Naukowe „Ekonomia i Nauki Humanistyczne” (kontynuacja periodyku PRz z serii „Nauki Społeczne”, którego druk rozpoczęto w 1973 r.; od 1995 r. jako „EiNH”). Według wykazu czasopism naukowych, opublikowanego 17 września 2012 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kwartalnik „Zarządzanie i Marketing” uzyskał 7 punktów i trafił do elitarnej grupy najwyżej punktowanych w Polsce wydawnictw politechnicznych o profilu społecznym. Z kolei wydziałowe Zeszyty „Ekonomia i Nauki Humanistyczne” zostały podniesione do rangi 5 punktów.

Od 2013 r. kwartalniki zmieniły nazwy na "Modern Management Review” oraz „Humanities and Social Sciences”. 31 grudnia 2014 r. ogłoszony został znowelizowany wykaz czasopism naukowych, według którego oba kwartalniki Wydziału Zarządzania sklasyfikowano na poziomie 8 punktów. Wydziałowe czasopisma naukowe znajdują się w elitarnej grupie najwyżej punktowanych w Polsce wydawnictw politechnicznych o profilu społecznym i humanistycznym.

Wydział Zarządzania w 2016 r. zatrudniał:
 • prof. zw. - 12,
 • dr hab. - 11,
 • adiunktów - 79,
 • asystentów - 18,
 • starszych wykładowców - 5,
 • wykładowców - 2.

Wydział prowadził następujące kierunki studiów:

 • zarządzanie (studia I stopnia – licencjackie, studia II stopnia magisterskie),
 • logistyka (studia I stopnia – inżynierskie, studia II stopnia magisterskie),
 • finanse i rachunkowość (studia I stopnia – licencjackie),
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia – licencjackie).

Prowadzone na Wydziale kierunki studiów pozwalają w pełni wykorzystać szerokie spektrum zainteresowań naukowych pracowników Wydziału Zarządzania. Kierunki te wpisują się w problematykę badań naukowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania a związanych z zarządzaniem logistyką, zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, zarządzaniem publicznym i NGO, zarządzaniem bezpieczeństwem, zarządzaniem projektami.

W 2018 r. Wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego o profilu praktycznym w specjalnościach: bezpieczeństwo lotnicze oraz kryminologia i kryminalistyka.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 219/2019 z dnia 9 maja 2019 r. po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych, w sprawie oceny programowej na kierunku logistyka prowadzonym na Wydziale Zarządzania PRz na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydało ocenę pozytywną ocenianego kierunku. Prezydium PKA stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na kierunku logistyka umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów kształcenia, a jakość prowadzonego kształcenia spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny programowej.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej decyzją z dnia 17 maja 2019 r. nadał Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie w sporcie.

Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej decyzją z dnia 31 maja 2019 r. nadał Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość.

Ważnym elementem oferty dydaktycznej wydziału były także studia podyplomowe. Szczególną jednostką na Wydziale Zarządzania było Centrum Studiów Podyplomowych (CSP), utworzone 1 grudnia 2008 r. Wszystkie studia podyplomowe prowadzone były na zasadzie samofinansowania. Ich uczestnikami byli w większości pracownicy przedsiębiorstw, którzy z racji wykonywanej pracy uzupełniali swoje wykształcenie.

Na wydziale prowadzono m.in. następujące studia podyplomowe:

 • Biznesowe wystąpienia publiczne – szkoła mówców.
 • Doradztwo zawodowe w placówkach oświatowych.
 • Menedżer trenerem i coachem.
 • Menedżer turystyki i hotelarstwa.
 • Nowoczesne techniki komunikacji z klientem.
 • Podyplomowe studia menedżerskie.
 • Poradnictwo zawodowe i doradztwo karier.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Public relations.
 • Zarządzanie auditami w IATF 16949.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Zarządzanie i pozyskiwanie funduszy europejskich.
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi.
 • Zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

We współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu prowadzono następujące studia podyplomowe:

 • Coaching – trener osobisty i biznesu.
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych.
 • Rachunkowość i finanse.
 • Start-up w biznesie.
 • Zamówienia publiczne.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych.

Zarządzeniem rektora PRz nr 39/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. CSP działające na WZ w strukturze Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych zostało zlikwidowane.

Od samego początku bazę i oparcie dla działalności dydaktycznej Wydziału Zarządzania stanowiła aktywność naukowa jego pracowników. Pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych (katedr i zakładów) Wydziału realizują badania naukowe w ramach dyscyplin naukowych związanych z problematyką zarządzania.

Wymiernym rezultatem działalności badawczej są liczne publikacje naukowe pracowników wydziału i studentów, aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, organizacja konferencji, seminariów i sympozjów naukowych na wydziale, w których licznie uczestniczą przedstawiciele innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych, a także stała współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy. Znamiennym efektem istotnego znaczenia prowadzonych badań jest również intensywny rozwój kadry naukowej oraz uzyskane tytuły i stopnie naukowe.

Wyniki prac badawczych publikowane są również w dwóch kwartalnikach naukowych, wydawanych przez Wydział Zarządzania: „Modem Management Review” i „Humanities and Social Sciences”. Czasopismo „Humanities and Social Scienćes” – jako jedyny periodyk naukowy wydawany na Politechnice Rzeszowskiej, został doceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo to znalazło się na liście 500 czasopism, którym przyznano środki finansowe w ramach konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, a jednocześnie otrzymało 20 punktów.

Ważnym kierunkiem działalności wydziału jest organizacja konferencji naukowych, seminariów i sympozjów będących przykładem upowszechniania wyników badań naukowych, popularyzacji wiedzy, a także ważną formą wymiany poglądów i doświadczeń z praktykami, zwłaszcza z przedstawicielami środowisk biznesowych oraz świata polityki i administracji.

Działalność naukowa Wydziału Zarządzania rozwija się także dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Warta podkreślenia jest też aktywność naukowa pracowników wydziału w prowadzeniu międzynarodowych projektów badawczych we współpracy z takimi krajami jak: Francja czy Portugalia..

Wydział Zarządzania od początku istnienia podejmuje również współpracę ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, przykładając ogromną wagę do transferu wiedzy do praktyki zarządzania w sferze administracji i gospodarki. Efektem są umowy o współpracy zawierane pomiędzy Wydziałem Zarządzania, podmiotami gospodarczymi i administracją publiczną. Wyrazem takiego zaangażowania było opracowanie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, a także realizacja szczególnych usług na rzecz przedsiębiorców z regionu Podkarpacia, jak chociażby wydawanie opinii o innowacyjności produktów, opracowywanie strategii konkurencji przedsiębiorstw, analiza możliwości wdrożenia nowych produktów, opracowywanie koncepcji doskonalenia kadr czy wykonywanie ekspertyz statystycznych w oparciu o wyniki badan ankietowych.

Na rozwój kształcenia i poziom badań naukowych wpływa również nowoczesna infrastruktura badawcza, którą stanowią wydziałowe laboratoria i ich wyposażenie. Podstawową bazę, wykorzystywaną do prowadzenia badań naukowych stanowią laboratoria komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (jak: Zintegrowany System Zarządzania Sagę Symfonia, Statistica, Zintegrowany System Zarządzania Comarch XL, MS Project) oraz laboratoria tematyczne, utworzone w celu realizacji szczegółowych badań: laboratorium symulacji procesów gospodarczych, laboratorium standaryzacji i certyfikacji zawodowej w gospodarce, laboratorium logistyki i zintegrowanych systemów zarządzania, laboratorium nowoczesnych technologii w logistyce, laboratorium badawczo-obliczeniowo-symulacyjne rzeczywistości rozszerzonej, laboratorium jakości i bezpieczeństwa.

Na przestrzeni lat zmieniała się baza lokalowa Wydziału. W dniu 13 września 2018 r. otwarty został nowoczesny budynek WZ (usytuowany obok istniejącego już budynku S). Oba budynki są ze sobą połączone przewiązką. Budowa nowego obiektu trwała od roku 2016. Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 1,2 tys. m2 mieści m.in. salę laboratoryjną, trzy sale ćwiczeń, salę seminaryjno-konferencyjną dla 50 osób, salę seminaryjną dla 14 osób oraz pomieszczenia dziekanatów. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – jest panoramiczna, przeszklona winda na 8 osób. W budynku zainstalowano wyciszone okna. Są sterowane, a zarazem połączone z oświetleniem, elektronicznie okna i rolety. Jest energooszczędne oświetlenie sali, działa klimatyzacja, są systemy sygnalizacji przeciwpożarowej, systemy antywłamaniowe itp. Przed budynkiem ustawione zostały ławeczki, zasadzono drzewa, przygotowano miejsca na rowery.

W roku 2018, w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia Wydziału, 24 października 2018 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania, w trakcie którego zasłużeni dla uczelni i Wydziału profesorowie: Kazimierz Rajchel, Jan Adamczyk, Edward Nowak oraz dr hab. inż. Władysław Filar, prof. PRz otrzymali tytuł PROFESORA HONOROWEGO POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. Ignacego Łukasiewicza.

W dniu 25 września 2019 r. odbyły się na Wydziale międzynarodowe warsztaty doktorantów, w których uczestniczyli doktoranci z Polski, Litwy i Kazachstanu. Szeroko zakreślona tematyka spotkania dotyczyła ekonomii i zarządzania.

W dniu 27 września 2019 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego odbyły się wybory Prezesa oraz Członków Zarządu ZNP w Politechnice Rzeszowskiej na kadencję 2019–2024. W wyniku głosowania prezesem na kolejną kadencję został jednogłośnie wybrany dr inż. Artur Stec z Wydziału Zarządzania. Do Zarządu ZNP weszli także: dr inż. Grzegorz Błąd (Wydział Elektrotechniki i Informatyki), mgr Witold Gawlik (Dział Gospodarczy), Krystyna Karmelita (Kancelaria Uczelni), dr inż. Julian Kozioł (Wydział Chemiczny), mgr inż. Lidia Mazurkiewicz (Wydział Zarządzania), dr inż. Danuta Proszak-Miąsik (Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury) oraz dr Jolanta Puacz-Olszewska (Wydział Zarządzania). Do Komisji Rewizyjnej ZNP w PRz na nową kadencję zostali wybrani: mgr Celina Preis (Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej), dr inż. Sławomir Rabczak (Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury) oraz mgr inż. Ewelina Wójciak (Centrum Informatyzacji).

W dniu 22 października 2019 r. odbyło się pierwsze zebranie Zarządu ZNP, na którym wyłoniono zastępców Prezesa, Sekretarza oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zastępcą Prezesa ds. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi został mgr Witold Gawlik, a Zastępcą Prezesa ds. nauczycieli akademickich dr Jolanta Puacz-Olszewska. Na funkcję Sekretarza powołano mgr inż. Lidię Mazurkiewicz, natomiast na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dr. inż. Sławomira Rabczaka.

Od czasu powstania w 1993 r. struktura organizacyjna Wydziału ulegała istotnym zmianom, wynikającym z rozwoju naukowego i poszerzania oferty dydaktycznej. W ramach Wydziału funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne (stan na 30 września 2019 r.):

Jednostka organizacyjna

Kierownik jednostki

Katedra Ekonomii

dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz

Katedra Marketingu

prof. dr hab. Olexandr Gugnin

Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii

dr hab. inż. Mirosław Śmieszek, prof. PRz

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Katedra Prawa i Administracji

dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz

Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności

prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki

dr hab. Andrzej Gazda, prof. PRz

Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości

dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz

Zakład Informatyki w Zarządzaniu

dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz

Zakład Nauki o Bezpieczeństwie

dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz

Centrum Studiów Podyplomowych

prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

 Wydziałem do dnia 31 września 2019 r. kierowali: dziekan (dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz) oraz Rada Wydziału. Prodziekanami byli: ds. rozwoju – dr Tadeusz Olejarz, ds. kształcenia dla kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie I i II stopnia – dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz i ds. kształcenia dla kierunków: finanse i rachunkowość, logistyka I i II stopień – dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz.

* * * * * *

W dniu 19 września 2019 r. Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski wręczył nominacje dziekańskie nowym osobom. Dziekanem Wydziału Zarządzania został dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz. Rozpoczął on sprawowanie swej funkcji od dnia 1 października 2019 r. Prodziekanem WZ ds. nauki został dr Tadeusz Olejarz, prodziekanem WZ ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką dr Mariusz Ruszel, a prodziekanem WZ ds. kształcenia dr inż. Marek Magniszewski.

W dniu 1 października 2019 r. na Wydziale Zarządzania było 2083 studentów studiów stacjonarnych i 1225 studentów studiów niestacjonarnych.

Prowadzone studia I stopnia:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie w sporcie (studia stacjonarne)

Prowadzone studia II stopnia:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie

Jednostki organizacyjne Wydziału funkcjonujące od 1 października 2019 r.:

Jednostka organizacyjna

Kierownik jednostki

Katedra Ekonomii

dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz

Katedra Marketingu

prof. dr hab. Olexandr Gugnin

Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii

dr hab. Grzegorz Mentel, prof. PRz

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Katedra Prawa i Administracji

dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz

Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności

prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki

dr hab. Andrzej Gazda, prof. PRz

Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości

dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz

Zakład Informatyki w Zarządzaniu

dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz

Zakład Nauki o Bezpieczeństwie

dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz

Od dnia 1 października 2019 r. rozpoczęły pracę komisje, koordynatorzy i pełnomocnicy dziekana WZ w składzie (składy były modyfikowane w ciągu roku akademickiego):

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich:

 • dr hab. Marcin Jurgilewicz – przewodniczący komisji
 • dr hab. Teresa Piecuch, prof. PRz
 • dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz
 • dr inż. Marek Magniszewski
 • dr Tadeusz Olejarz

Wydziałowa Komisja ds. Kwalifikacji Prac Dyplomowych:

 • dr inż. Marek Magniszewski
 • dr Marlena Lorek

Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia:

 • dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz – przewodniczący komisji
 • dr Mariusz Ruszel
 • dr hab. Grzegorz Mentel, prof. PRz
 • dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz
 • dr inż. Marek Magniszewski
 • dr Katarzyna Chudy-Laskowska
 • dr Jolanta Puacz-Olszewska
 • dr Waldemar Krztoń
 • dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz
 • dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz
 • dr Tadeusz Olejarz
 • dr inż. Dariusz Wyrwa
 • dr Tomasz Misiak
 • dr inż. Paweł Kępa

 Wydziałowa Komisja ds. Promocji WZ:

 • dr Mariusz Ruszel – przewodniczący komisji
 • dr Bogusław Bembenek
 • dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz
 • dr Iwona Oleniuch
 • dr Lucyna Witek
 • dr Beata Zatwarnicka-Madura
 • dr inż. Artur Stec
 • dr Jolanta Puacz-Olszewska
 • mgr Joanna Woźniak
 • mgr inż. Arkadiusz Surowiec
 • mgr Michał Kościółek
 • mgr Piotr Cyrek

 Wydziałowa Komisja ds. Nauki i Ewaluacji:

 • dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz – przewodniczący komisji
 • dr Tadeusz Olejarz
 • dr Mariusz Ruszel
 • dr hab. Teresa Piecuch, prof. PRz
 • dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz
 • dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz
 • dr hab. Grzegorz Mentel, prof. PRz
 • dr hab. Yuriy Bilan, prof. PRz
 • dr inż. Grzegorz Zimon
 • dr Marlena Lorek

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

 • dr inż. Dariusz Wyrwa – przewodniczący komisji
 • dr inż. Marek Magniszewski
 • dr Anna Feruś
 • dr inż. Anna Gładysz
 • dr Dorota Kamuda
 • dr Marlena Lorek
 • dr Magdalena Szydełko
 • dr Małgorzata Polinceusz
 • dr hab. Grzegorz Mentel, prof. PRz
 • dr Tomasz Misiak
 • dr Jadwiga Nycz-Wróbel
 • dr Hanna Sommer
 • dr Dominik Zimon

Przedstawiciel studentów: Justyna Haręzga

 Przedstawiciel pracodawców: Robert Bielówka

Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Gospodarką:

 • dr Mariusz Ruszel – przewodniczący komisji
 • dr Robert Dankiewicz
 • dr hab. inż. Sylwia Dziedzic
 • dr Oktawia Jurgilewicz
 • dr inż. Agata Warmińska
 • dr Jolanta Stec-Rusiecka
 • dr Alicja Sobkowiak
 • dr Jacek Strojny
 • dr Waldemar Krztoń
 • dr Maciej Chrzanowski
 • mgr Kornelia Osieczko
 • mgr Iwona Ślęzak-Gładzik

 KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI, PEŁNOMOCNICY DZIEKANA

 • Koordynatorzy kierunków studiów
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne – dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz
  • Finanse i rachunkowość – dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz
  • Logistyka – dr Tadeusz Olejarz
  • Zarządzanie – dr hab. Teresa Piecuch, prof. PRz
 • Wydziałowy Koordynator ds. potwierdzania efektów uczenia się dr hab. inż. Krzysztof Kud, prof. PRz
 • Pełnomocnik Dziekana WZ ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji dr inż. Dariusz Wyrwa
 • Pełnomocnik Dziekana WZ ds. rozkładu zajęć dr Robert Dankiewicz
 • Pełnomocnik Dziekana WZ do pracy w Uczelnianej Komisji ds. Lokali Dydaktycznych dr Robert Dankiewicz
 • Pełnomocnik Dziekana WZ ds. e-learningu dr Irena Nowotyńska
 • Pełnomocnik Dziekana WZ ds. publikacji mgr Piotr Cyrek
 • Pełnomocnik Dziekana WZ do realizacji systemu antyplagiatowego mgr inż. Witold Mazur
 • Pełnomocnik Dziekana WZ ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dr inż. Dariusz Wyrwa
 • Pełnomocnik Dziekana WZ ds. inwestycji i aparatury dr inż. Paweł Dobrzański
 • Pełnomocnik Dziekana WZ ds. wymiany międzynarodowej studentów, w tym programu Erasmus+ dr inż. Paweł Perz
 • Pełnomocnik Dziekana WZ ds. studentów niepełnosprawnych dr Oktawia Jurgilewicz
 • Pełnomocnik Dziekana WZ ds. wdrażania bazy SCOPUS dr  hab. Yuriy Bilan, prof. PRz
 • Pełnomocnik Dziekana WZ ds. gospodarki odpadami dr inż. Paulina Ostyńska
 •  Sekretarze Redakcji Wydawnictw Naukowych
  • dr Elżbieta Kurzępa – Kwartalnik “Modern Management Review”
  • dr Justyna Stecko – Kwartalnik “Humanities and Social Sciences”
 • Kierownicy Praktyk Studenckich
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne – dr inż. Marek Kiczek, mgr Monika Koszarska
  • Finanse i rachunkowość – dr Agnieszka Lew
  • Logistyka – dr Zdzisław Jedynak
  • Zarządzanie – dr inż. Artur Stec

 Na Wydziale działają następujące koła naukowe (stan na 1 października 2019 r.):

 • Koło Naukowe Innowacyjnej Przedsiębiorczości, EKOzarządzania i Jakości Życia – EKOBIZNES przy Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak).
 • Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej przy Katedrze Marketingu (opiekun naukowy: dr Hanna Hall).
 • Koło Naukowe Rozwoju Osobistego „GrowRes” przy Katedrze Nauk Humanistycznych (opiekun naukowy: dr Hanna Sommer).
 • Koło Naukowe Rachunkowości „ASSETS” przy Zakładzie Finansów Bankowości i Rachunkowości (opiekunowie naukowi: dr Grzegorz Lew, dr Agnieszka Lew).
 • Koło Naukowe Ubezpieczeń przy Zakładzie Finansów Bankowości i Rachunkowości (opiekunowie naukowi: dr Anna Ostrowska-Dankiewicz, dr Robert Dankiewicz).
 • Koło Naukowo-Badawcze Turystyki „Tuptuś” przy Katedrze Ekonomii (opiekun naukowy: dr inż. Artur Stec).
 • Koło Naukowe Logistyków przy Katedrze Systemów Zarządzania i Logistyki (opiekun naukowy: mgr inż. Kornelia Osieczko).
 • Koło Naukowe „Eurointegracja” przy Katedrze Ekonomii (opiekun naukowy: dr Mariusz Ruszel).
 • Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów przy Katedrze Ekonomii (opiekun naukowy: dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz).
 • Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Enigma” przy Katedrze Prawa i Administracji (opiekunowie naukowi: dr Katarzyna Purc-Kurowicka, dr Elżbieta Kurzępa, mgr Elżbieta Kosior).
 • Koło Naukowe Polityki Bezpieczeństwa Państwa przy Zakładzie Nauki o Bezpieczeństwie (opiekun naukowy: dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz).
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PROJECT5” przy Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (opiekunowie naukowi: dr Jacek Strojny, dr Jolanta Stec-Rusiecka).

W dniu 27 października 2019 r. na Wydziale miała miejsce jubileuszowa (dziesiąta) uroczystość wręczania dyplomów ukończenia studiów (potocznie nazywana graduacją). Pomysłodawcami graduacji na Wydziale (jako pierwszy Wydział na Politechnice) byli: prof. dr hab. Grzegorz Ostasz,  dr Beata Zatwarnicka-Madura, dr Lucyna Witek, dr Iwona Oleniuch, dr Marlena Lorek, dr Bogusław Bembenek. Przedsięwzięcie wspomagali: mgr Jan Rybak i mgr Bartosz Bukała, a także mgr inż. Arkadiusz Surowiec (Jego zdjęcia ilustrują wydarzenie).

W dniu 17 października 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. „Mediacja ma moc na Podkarpaciu”. W jej ramach miał miejsce finał II Konkursu Mediacyjnego dla studentów uczelni wyższych w okręgu. Studenci zaprezentowali symulację mediacji. Drugie miejsce ex aequo zajęli reprezentanci Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „ENIGMA”, działającego przy Katedrze Prawa i Administracji na WZ oraz Studenckiego Biura Porad Prawnych „Klinika Prawa” WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

 W dniu 18 października 2019 r. na Wydziale odbyło się spotkanie z osobami chcącymi uczestniczyć w III edycji Programu „Legia Akademicka”. Kierownik Biura PRz „Legia Akademicka” ppłk dr inż. Marek Barć oraz mjr Konrad Radzik z WKU w Rzeszowie i kpr. rezerwy Anita Kasperska (studentka WZ) omówili zagadnienia dotyczące kwalifikacji do Programu, wymogi organizacyjne oraz tryb szkolenia teoretycznego i praktycznego.

W dniu 6 listopada 2019 r. na Wydziale odbyło się pierwsze spotkanie Konwentu Profesorów, który jest ciałem opiniodawczo-doradczym funkcjonującym w ramach Wydziału. W skład Konwentu wchodzą wszyscy profesorowie i profesorowie Uczelni z jednostek organizacyjnych Wydziału, zatrudnieni na Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Do zadań Konwentu należy m.in. współpraca z władzami Wydziału w sprawach dotyczących prowadzonej na Wydziale polityki badawczo-dydaktycznej. Konwent Profesorów może występować do władz Uczelni z inicjatywą dotyczącą spraw wydziału. W trakcie pierwszego spotkania Konwent wybrał ze swojego grona przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Grzegorz Ostasz i zastępcę, którym został dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz.

W dniach 20–22 listopada 2019 r. na Wydziale Zrządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbył się XVII Ogólnopolski Studencki Konkurs Amatorów Rachunkowości UCZELNIADA 2019. Politechnikę Rzeszowską reprezentowała drużyna z Koła Naukowego Rachunkowości ASSETS, którego opiekunami są dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz oraz dr Agnieszka Lew. W ostatecznej rywalizacji ASSETKI zajęły pierwsze miejsce.

W dniu 22 listopada 2019 r. nauczyciele akademiccy Politechniki otrzymali Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2018 roku. W gronie osób nagrodzonych z Wydziału Zarządzania znaleźli się:
 • Nagroda indywidualna za uzyskanie stopnia naukowego: dr hab. Teresa Piecuch, prof. PRz, dr hab. inż. Marian Woźniak, prof. PRz; dr inż. Karolina Choroszy; dr inż. Dorota Borkowska; dr Agnieszka Lew; dr Beata Szetela; dr Fryderyk Czekaj; dr Krzysztof Surowiec.
 • Nagroda indywidualna naukowa I stopnia: dr Marek Sobolewski; dr Dominik Zimon.
 • Nagroda indywidualna naukowa II stopnia: dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz; dr inż. Grzegorz Zimon.
 • Nagroda indywidualna naukowa III stopnia: dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz; dr Marlena Lorek; dr Robert Dankiewicz; dr inż. Mirosław Sołtysiak.
 • Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia organizacyjne: dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz, mgr inż. Joanna Woźniak, mgr Michał Kościółek.
 • Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia organizacyjne: dr hab. Krzysztof Tereszkiewicz; prof. PRz, dr inż. Paweł Kępa; mgr Patryk Masłowski.
 • Nagroda za publikacje z grupy A (MNiSW): dr hab. Yuriy Bilan, prof. PRz, dr inż. Jacek Brożyna, dr inż. Halina Chłodnicka, dr hab. Andrzej Gazda, prof. PRz, dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz, dr Paweł Hydzik, dr inż. Irena Nowotyńska, dr Tomasz Misiak, dr hab. Grzegorz Mentel, prof. PRz, dr inż. Marek Magniszewski, dr Beata Szetela, dr inż. Roman Szostek, dr inż. Grzegorz Zimon, dr Norbert Życzyński

W dniu 26 listopada 2019 r. studenci WZ: Jadwiga Korszniak oraz Krystian Telesz zostali powołani do pierwszego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Sejmik tworzą młodzi ludzie z terenu Podkarpacia, zainteresowani aktywnym uczestnictwem w życiu publicznym.

W dniach 25–26 listopada 2019 r. miała miejsce III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar społeczno-kulturowy”. Organizatorami byli: Wydział Zarządzania PRz, Zakład Nauki o Bezpieczeństwie WZ, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Istanbul Commerce University, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych.

W dniu 27 listopada 2019 r. władze Wydziału doprowadziły do szkolenia z zasad indeksowania czasopism naukowych w bazie Scopus. Szkolenie poprowadziła dr inż. Katarzyna Gaca-Zając (Customer Consultant for Central and Eastern Europe, ELSEVIER).

W dniach 5–8 grudnia 2019 r. Politechnika Rzeszowska była gospodarzem zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Forum Uczelni Technicznych (FUT – komisja branżowa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polski). W trakcie Sesji Wyborczej Zjazd wybrał nowego przewodniczącego w kadencji 2020 oraz Prezydium, w skład którego powołano sześciu członków. Jednym z nich został Krystian Telesz – student IV roku Wydziału Zarządzania, kierunek logistyka.

W dniu 17 grudnia 2019 r. Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego PRz przeprowadziła wybory na przedstawicieli do Parlamentu SSPRz oraz na przewodniczących wydziałowych samorządów studenckich. Przewodniczącą Wydziałowego Samorządu Studenckiego została wybrana Jadwiga Korszniak.

W dniu 4 marca 2020 r. została powołana przez dziekana Wydziału Zarządzania Rada Młodych Naukowców. Jest ona ciałem doradczo-opiniującym, które może mieć wpływ na jakość komunikacji pomiędzy władzami Wydziału a naukowcami i pośrednio studentami. Rada także może wspomóc prace przy optymalizacji strategii Wydziału, jak też inicjować działania, które w szerokim stopniu przysłużą się jakości pracy.

 • Przewodnicząca Rady Młodych Naukowców przy WZ – dr Jolanta Stec-Rusiecka
 • Wiceprzewodnicząca – dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz
 • Sekretarz – dr inż. Dorota Borkowska

W dniu 11 marca 2020 r., w obecności rektora PRz, odbyły się na Wydziale pierwsze zebrania Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, Rady dyscypliny nauki o bezpieczeństwie i Rady dyscypliny ekonomia i finanse. Rady te są organami kolegialnymi, w skład których wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora i profesora uczelni, którzy wskazali daną dyscyplinę jako wiodącą. W trakcie zebrań na Wydziale wszystkie Rady wybrały przewodniczącego Rady, jego zastępcę oraz sekretarza.

RADA DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Przewodnicząca: dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz
Zastępca: dr hab. Teresa Piecuch, prof. PRz
Sekretarz: dr Katarzyna Chudy-Laskowska, prof. PRz

Skład Rady:

 • dr Katarzyna Chudy-Laskowska, prof. PRz
 • dr hab. inż. Sylwia Dziedzic, prof. PRz
 • dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz
 • dr hab. inż. Krzysztof Kud, prof. PRz
 • prof. dr hab. Grzegorz Ostasz
 • dr hab. Teresa Piecuch, prof. PRz
 • prof. dr hab. Zhanna Poplavska
 • dr Marek Sobolewski, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak
 • dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz
 • dr Dominik Zimon, prof. PRz

                                       * * * * *

RADA DYSCYPLINY NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

Przewodniczący: dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz
Zastępca: dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz
Sekretarz: dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

 Skład Rady:

 • dr hab. Marek Delong, prof. PRz
 • dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz
 • dr Waldemar Krztoń, prof. PRz
 • dr Marlena Lorek, prof. PRz
 • dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. PRz
 • dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz
 • dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz
 • dr hab. Krzysztof Prendecki, prof. PRz
 • dr hab. inż. Grzegorz Rosłan, prof. PRz
 • dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz
 • dr Hanna Sommer, prof. PRz
 • dr Artur Woźny, prof. PRz

                             * * * * * *

RADA DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE

Przewodniczący: dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz
Zastępca: dr inż. Grzegorz Zimon, prof. PRz
Sekretarz: dr hab. inż. Dariusz Kusz, prof. PRz 

Skład Rady:                 
 • dr hab. Yuriy Bilan, prof. PRz
 • dr Robert Dankiewicz, prof. PRz
 • dr Wincenty Kulpa, prof. PRz
 • dr hab. inż. Dariusz Kusz, prof. PRz
 • dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz
 • dr hab. Grzegorz Mentel, prof. PRz
 • dr Tomasz Misiak, prof. PRz
 • dr Anna Ostrowska-Dankiewicz, prof. PRz
 • dr Monika Pasternak-Malicka, prof. PRz
 • dr hab. inż. Janusz Strojny, prof. PRz
 • dr hab. inż. Marian Woźniak, prof. PRz
 • dr inż. Grzegorz Zimon, prof. PRz

W dniu 15 kwietnia 2020 r. dziekan Wydziału, dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz znalazł się w gronie ekspertów (kadencja na lata 2020–2023) I zespołu nauk społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy dyscyplinie – nauki o bezpieczeństwie oraz dyscyplinie – nauki prawne.

W dniu 28 kwietnia 2020 r. odbyło się Webinarium „Globalna i regionalna rozgrywka pandemią COVID-19”. Organizatorem Webinarium było Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, a współorganizatorami: Wydział Zarządzania PRz, Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych, Strategy&Future, Warszawa. Środowisko bezpieczeństwa, w tym jego wymiar geopolityczny, jest w sposób bezpośredni, jak i pośredni, determinowane przez pandemię COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2. W sytuacji, gdy cały świat walczy z pandemią i jej skutkami, pojawiają się tendencje wykorzystywania zaistniałej sytuacji przez niektórych „aktorów” w środowisku międzynarodowym do prowadzenia rozgrywki ukierunkowanej na uzyskanie partykularnych celów geopolitycznych. Tematyka webinarium skoncentrowała się na zaistniałych oraz możliwych skutkach pandemii w aspekcie geopolitycznym, na poziomie globalnym i regionalnym. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz, prodziekan WZ ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką, a ponadto dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz, dziekan WZ i dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz znaleźli się składzie Komitetu Naukowego.

Bardzo ważna decyzja PKA!!! - Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 170/2020 z dnia 7 maja 2020 r. po zapoznaniu się z opinią II zespołu nauk społecznych prowadzącego działalność w zakresie dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym na WZ na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydało ocenę pozytywną ocenianego kierunku.

Kolejna bardzo ważna decyzja PKA!!! - Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 169/2020 z dnia 7 maja 2020 r. po zapoznaniu się z opinią II zespołu nauk społecznych prowadzącego działalność w zakresie dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, w sprawie oceny programowej na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Zarządzania PRz na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim i drugiego stopnia o profilu praktycznym, wydało ocenę pozytywną ocenianego kierunku.

W dniu 23 czerwca 2020 r. Rektor Elekt dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz poinformował, że od dnia 1 września 2020 r. do pełnienia funkcji dziekana Wydziału Zarządzania w kadencji 2020–2024 powoła dr hab. Beatę Zatwarnicką-Madurę, prof. PRz.

Od dnia 23 czerwca 2020 r. przez ponad dwa tygodnie na Wydziale trwały obrony prac dyplomowych. W związku z sytuacją epidemiczną obrony te odbywały się w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Obrony stacjonarne odbywały się na prośbę studentów, którzy w zdecydowanej większości woleli taką formę, aczkolwiek studenci mieli do wyboru obok obron tradycyjnych stacjonarnych również obrony online (z której to formy niektórzy skorzystali).

W ciągu roku akademickiego w strukturze organizacyjnej Wydziału doszło do zmian - niektóre katedry stały się zakładami, tak więc liczba i rodzaj jednostek organizacyjnych Wydziału na koniec roku akademickiego 2019/2020 prezentuje się następująco:

 • Katedra Marketingu
 • Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
 • Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki
 • Zakład Ekonomii
 • Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości
 • Zakład Informatyki w Zarządzaniu
 • Zakład Metod Ilościowych
 • Zakład Nauki o Bezpieczeństwie
 • Zakład Prawa i Administracji

* * * * * * * * * * *

 Wydział Zarządzania chętnym na studia stacjonarne na rok akademicki 2020/2021 zaproponował następujące kierunki kształcenia:

Studia I-go stopnia:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie (studia w języku angielskim)   
 • Zarządzanie w sporcie

Studia II-go stopnia:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie

Na studiach niestacjonarnych WZ proponuje studia na kierunkach:

Studia I-go stopnia:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie

Studia II-go stopnia:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie

* * * * * * * * * * *

W dniu 1 września 2020 r. Rektor Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz wręczył akty powołania do pełnienia funkcji nowym prorektorom oraz dziekanom i prodziekanom na poszczególnych wydziałach, którzy swoje obowiązki będą pełnić od 1 września.

Funkcje prorektorów sprawować będą:

 • dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz – prorektor ds. nauki
 • prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – prorektor ds. studenckich
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem
 • dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz – prorektor ds. kształcenia.

Wydziałem Zarządzania kierować będą:

 • Dziekan: dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz
 • Prodziekan ds. kształcenia: dr inż. Paweł Dobrzański
 • Prodziekan ds. rozwoju: dr Tadeusz Olejarz
 • Prodziekan ds. kształcenia: dr Justyna Stecko.

Nowe władze Wydziału (podobnie jak władze PRz i wielu innych uczelni) zaczynają swoją pracę w trudnej sytuacji związanej z pandemią. Przed całą społecznością akademicką, a przede wszystkim przed władzami stoją niespotykane do tej pory wyzwania.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję