Historia Wydziału

Wydział Zarządzania i Marketingu w Politechnice Rzeszowskiej został utworzony 3 sierpnia 1993 r. na podstawie Zarządzenia nr 20 Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Rzeszowskiej (Dz. Urz. MEN nr 7, poz. 27). Stanowisko pierwszego Dziekana Wydziału objął wówczas dr hab. inż. Stanisław Wołek, prof. PRz. Kolejnymi dziekanami Wydziału byli: dr hab. inż. Władysław Filar, prof. PRz (dwie kadencje, 1996-2002), prof. dr hab. Kazimierz Rajchel (dwie kadencje, 2002-2008), prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (kadencja 2008-2012 i 2012-2016). Dziekanem Wydziału w kadencji 2016-2020 został dr hab. inż. Stanisław Gędek, Prof. PRz. 

W pierwszym roku funkcjonowania Wydziału – to jest w roku akademickim 1993/1994 – studia podjęło 221 osób.

W roku akademickim 1994/1995 w skład Wydziału wchodziło już sześć jednostek organizacyjnych:

 • Katedra Ekonomii
 • Zakład Informatyki (aktualnie Zakład Informatyki w Zarządzaniu)
 • Zakład Marketingu (aktualnie Katedra Marketingu)
 • Zakład Metod Ilościowych w Ekonomii (aktualnie Katedra Metod Ilościowych)
 • Zakład Nauk Humanistycznych
 • Zakład Organizacji i Zarządzania (aktualnie Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności).

Wraz z rozwojem Wydziału powołano nowe katedry i zakłady:

 • Zakład Finansów i Bankowości (1995) - aktualnie Zakład Finansów Bankowości i Rachunkowości (od 1.02.2015)
 • Zakład Prawa i Administracji (1995)
 • Katedra Zarządzania Rozwojem Regionalnym (2005-2010)
 • Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki (2008) – aktualnie Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki.

Do 1995 r. studia na WZiM prowadzone były w ramach specjalności zarządzanie i marketing, a od roku akademickiego 1995/96 w ramach specjalności zarządzanie działalnością gospodarczą. W kolejnych latach staraniem kierownictwa Wydziału regularnie poszerzano ofertę dydaktyczną.

21 października 1995 r. nastąpiła inauguracja roku akademickiego w Punkcie Konsultacyjnym PRz w Jarosławiu. Naukę w Jarosławiu rozpoczęło wówczas 120 studentów zaocznych studiów licencjackich Wydziału Zarządzania i Marketingu. Od roku akademickiego 2000/2001 podjęto zajęcia w ramach studiów licencjackich na WZiM w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Leżajsku. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu studiami na WZiM staraniem władz Uczelni i Wydziału przez kilka lat prowadzono zajęcia dydaktyczne w Tarnobrzegu, Stalowej Woli oraz w Mielcu. W późniejszym okresie, z powodu zmian przepisów prawa, punkty te zostały rozwiązane.

5 maja 1998 r. odbył się pierwszy w historii Wydziału egzamin dyplomowy, magisterski. Studia z wyróżnieniem ukończyli wówczas Wiesław Kąkol (adiunkt w Zakładzie Finansów i Bankowości do 2015 r.) oraz Jacek Potyrański.

W roku 2000, przy udziale studentów, zaprojektowane zostało pierwsze logo Wydziału. W 2011 r., kiedy Politechnika Rzeszowska wprowadziła system identyfikacji wizualnej, znak graficzny Wydziału Zarządzania został zmodyfikowany.

W semestrze letnim roku akademickiego 2001/2002 studia na Wydziale odbyły dwie studentki z Portugalii, pierwsze zagraniczne uczestniczki wymiany w ramach Programu Socrates-Erasmus. Od tego czasu Wydział przyjmował kolejnych studentów z Portugalii, Hiszpanii, Francji, a także Turcji, Ukrainy. Do uczelni partnerskich w Europie licznie wyjeżdżają studenci oraz pracownicy Wydziału.

W czerwcu 2008 r. WZiM przeszedł drugą w swojej historii akredytację PKA, uzyskując ocenę pozytywną (Uchwała Nr 525/2008 z 4 września 2008 r.). Komisja akredytacyjna podkreśliła wysoką jakość dydaktyki oraz prowadzonych badań naukowych na Wydziale. Prezydium PKA ustaliło, że następna ocena jakości kształcenia na kierunku zarządzanie nastąpi w roku akademickim 2013/2014. W czerwcu 2012 r. PKA dokonała – bardzo pozytywnej dla WZ – wizytacji programowej na kierunku logistyka (kierunek uruchomiony w roku akademickim 2008/2009). 8 maja 2014 r. decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej dwa kierunki na Wydziale Zarządzania:  finanse i rachunkowość oraz zarządzanie uzyskały bardzo pozytywną ocenę.

Wydział – jako jedyny w kraju – posiadał certyfikat jakości z zakresu świadczenia usług edukacyjnych zgodny z normą ISO 9001:2000. Dokument został przyznany 22 września 2005 r. We wrześniu 2008 r. ważność uzyskanego certyfikatu została przedłużona do roku 2011, a następnie – już w ramach nowej normy PN-EN ISO 9001-2009 – do 21 września 2017 r.

Od 1 grudnia 2008 r. w ramach Wydziału uruchomiono Centrum Studiów Podyplomowych. W ofercie CSP znajduje się kilkanaście kierunków studiów podyplomowych oraz kurs kwalifikacyjny – studium pedagogiczne. W ofercie dydaktycznej Wydziału pojawiły się kierunki finanse i rachunkowość, europeistyka oraz stosunki międzynarodowe. W roku akademickim 2011/2012 ofertę dydaktyczną WZ rozbudowano o kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej jest jedynym wydziałem na Podkarpaciu, który posiada uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia, to jest studiów magisterskich, na kierunku zarządzanie oraz na kierunku logistyka (studia II stopnia uruchomione od lutego 2012 r.).

Do 2012 r. Wydział prowadził następujące kierunki studiów:

 • zarządzanie (studia I stopnia – licencjackie, studia II stopnia magisterskie),
 • logistyka (studia I stopnia – inżynierskie, studia II stopnia magisterskie),
 • finanse i rachunkowość (studia I stopnia – licencjackie),
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia – licencjackie),
 • stosunki międzynarodowe (studia I stopnia – licencjackie),
 • europeistyka (studia I stopnia – licencjackie),
 • towaroznawstwo (studia I stopnia – inżynierskie).

30 września 2010 r. Wydział Zarządzania otrzymał nową, wyższą kategorię w wyniku oceny parametrycznej.

Od 1 października 2010 r. Wydział zmienił nazwę na Wydział Zarządzania. W tym samym czasie siedzibą Wydziału został budynek S kampusu PRz.

Na WZ wydawane są dwie serie czasopism naukowych: Kwartalnik „Zarządzanie i Marketing” (od 2004 r.) oraz Zeszyty Naukowe „Ekonomia i Nauki Humanistyczne” (kontynuacja periodyku PRz z serii „Nauki Społeczne”, którego druk rozpoczęto w 1973 r.; od 1995 r. jako „EiNH”). Według wykazu czasopism naukowych, opublikowanego 17 września 2012 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kwartalnik „Zarządzanie i Marketing” uzyskał 7 punktów i trafił do elitarnej grupy najwyżej punktowanych w Polsce wydawnictw politechnicznych o profilu społecznym. Z kolei wydziałowe Zeszyty „Ekonomia i Nauki Humanistyczne” zostały podniesione do rangi 5 punktów.

Od 2013 r. kwartalniki zmieniły nazwy na "Modern Management Review” oraz „Humanities and Social Sciences”. 31 grudnia 2014 r. ogłoszony został znowelizowany wykaz czasopism naukowych, według którego oba kwartalniki Wydziału Zarządzania sklasyfikowano na poziomie 8 punktów. Wydziałowe czasopisma naukowe znajdują się w elitarnej grupie najwyżej punktowanych w Polsce wydawnictw politechnicznych o profilu społecznym i humanistycznym.

Wydział Zarządzania w 2016 r. zatrudniał:
 • prof. zw. - 12,
 • dr hab. - 11,
 • adiunktów - 79,
 • asystentów - 18,
 • starszych wykładowców - 5,
 • wykładowców - 2.

Wydział prowadził następujące kierunki studiów:

 • zarządzanie (studia I stopnia – licencjackie, studia II stopnia magisterskie),
 • logistyka (studia I stopnia – inżynierskie, studia II stopnia magisterskie),
 • finanse i rachunkowość (studia I stopnia – licencjackie),
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia – licencjackie).

Prowadzone na Wydziale kierunki studiów pozwalają w pełni wykorzystać szerokie spektrum zainteresowań naukowych pracowników Wydziału Zarządzania. Kierunki te wpisują się w problematykę badań naukowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania a związanych z zarządzaniem logistyką, zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, zarządzaniem publicznym i NGO, zarządzaniem bezpieczeństwem, zarządzaniem projektami.

W 2018 r. Wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego o profilu praktycznym w specjalnościach: bezpieczeństwo lotnicze oraz kryminologia i kryminalistyka.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 219/2019 z dnia 9 maja 2019 r. po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych, w sprawie oceny programowej na kierunku logistyka prowadzonym na Wydziale Zarządzania PRz na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydało ocenę pozytywną ocenianego kierunku. Prezydium PKA stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na kierunku logistyka umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów kształcenia, a jakość prowadzonego kształcenia spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny programowej.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej decyzją z dnia 17 maja 2019 r. nadał Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie w sporcie.

Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej decyzją z dnia 31 maja 2019 r. nadał Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość.

Ważnym elementem oferty dydaktycznej wydziału były także studia podyplomowe. Szczególną jednostką na Wydziale Zarządzania było Centrum Studiów Podyplomowych (CSP), utworzone 1 grudnia 2008 r. Wszystkie studia podyplomowe prowadzone były na zasadzie samofinansowania. Ich uczestnikami byli w większości pracownicy przedsiębiorstw, którzy z racji wykonywanej pracy uzupełniali swoje wykształcenie.

Na wydziale prowadzono m.in. następujące studia podyplomowe:

 • Biznesowe wystąpienia publiczne – szkoła mówców.
 • Doradztwo zawodowe w placówkach oświatowych.
 • Menedżer trenerem i coachem.
 • Menedżer turystyki i hotelarstwa.
 • Nowoczesne techniki komunikacji z klientem.
 • Podyplomowe studia menedżerskie.
 • Poradnictwo zawodowe i doradztwo karier.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Public relations.
 • Zarządzanie auditami w IATF 16949.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Zarządzanie i pozyskiwanie funduszy europejskich.
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi.
 • Zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

We współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu prowadzono następujące studia podyplomowe:

 • Coaching – trener osobisty i biznesu.
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych.
 • Rachunkowość i finanse.
 • Start-up w biznesie.
 • Zamówienia publiczne.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych.

Zarządzeniem rektora PRz nr 39/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. CSP działające na WZ w strukturze Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych zostało zlikwidowane.

Od samego początku bazę i oparcie dla działalności dydaktycznej Wydziału Zarządzania stanowiła aktywność naukowa jego pracowników. Pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych (katedr i zakładów) Wydziału realizują badania naukowe w ramach dyscyplin naukowych związanych z problematyką zarządzania.

Wymiernym rezultatem działalności badawczej są liczne publikacje naukowe pracowników wydziału i studentów, aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, organizacja konferencji, seminariów i sympozjów naukowych na wydziale, w których licznie uczestniczą przedstawiciele innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych, a także stała współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy. Znamiennym efektem istotnego znaczenia prowadzonych badań jest również intensywny rozwój kadry naukowej oraz uzyskane tytuły i stopnie naukowe.

Wyniki prac badawczych publikowane są również w dwóch kwartalnikach naukowych, wydawanych przez Wydział Zarządzania: „Modem Management Review” i „Humanities and Social Sciences”. Czasopismo „Humanities and Social Scienćes” – jako jedyny periodyk naukowy wydawany na Politechnice Rzeszowskiej, został doceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo to znalazło się na liście 500 czasopism, którym przyznano środki finansowe w ramach konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, a jednocześnie otrzymało 20 punktów.

Ważnym kierunkiem działalności wydziału jest organizacja konferencji naukowych, seminariów i sympozjów będących przykładem upowszechniania wyników badań naukowych, popularyzacji wiedzy, a także ważną formą wymiany poglądów i doświadczeń z praktykami, zwłaszcza z przedstawicielami środowisk biznesowych oraz świata polityki i administracji.

Działalność naukowa Wydziału Zarządzania rozwija się także dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Warta podkreślenia jest też aktywność naukowa pracowników wydziału w prowadzeniu międzynarodowych projektów badawczych we współpracy z takimi krajami jak: Francja czy Portugalia..

Wydział Zarządzania od początku istnienia podejmuje również współpracę ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, przykładając ogromną wagę do transferu wiedzy do praktyki zarządzania w sferze administracji i gospodarki. Efektem są umowy o współpracy zawierane pomiędzy Wydziałem Zarządzania, podmiotami gospodarczymi i administracją publiczną. Wyrazem takiego zaangażowania było opracowanie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, a także realizacja szczególnych usług na rzecz przedsiębiorców z regionu Podkarpacia, jak chociażby wydawanie opinii o innowacyjności produktów, opracowywanie strategii konkurencji przedsiębiorstw, analiza możliwości wdrożenia nowych produktów, opracowywanie koncepcji doskonalenia kadr czy wykonywanie ekspertyz statystycznych w oparciu o wyniki badan ankietowych.

Na rozwój kształcenia i poziom badań naukowych wpływa również nowoczesna infrastruktura badawcza, którą stanowią wydziałowe laboratoria i ich wyposażenie. Podstawową bazę, wykorzystywaną do prowadzenia badań naukowych stanowią laboratoria komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (jak: Zintegrowany System Zarządzania Sagę Symfonia, Statistica, Zintegrowany System Zarządzania Comarch XL, MS Project) oraz laboratoria tematyczne, utworzone w celu realizacji szczegółowych badań: laboratorium symulacji procesów gospodarczych, laboratorium standaryzacji i certyfikacji zawodowej w gospodarce, laboratorium logistyki i zintegrowanych systemów zarządzania, laboratorium nowoczesnych technologii w logistyce, laboratorium badawczo-obliczeniowo-symulacyjne rzeczywistości rozszerzonej, laboratorium jakości i bezpieczeństwa.

Na przestrzeni lat zmieniała się baza lokalowa Wydziału. W dniu 13 września 2018 r. otwarty został nowoczesny budynek WZ (usytuowany obok istniejącego już budynku S). Oba budynki są ze sobą połączone przewiązką. Budowa nowego obiektu trwała od roku 2016. Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 1,2 tys. m2 mieści m.in. salę laboratoryjną, trzy sale ćwiczeń, salę seminaryjno-konferencyjną dla 50 osób, salę seminaryjną dla 14 osób oraz pomieszczenia dziekanatów. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – jest panoramiczna, przeszklona winda na 8 osób. W budynku zainstalowano wyciszone okna. Są sterowane, a zarazem połączone z oświetleniem, elektronicznie okna i rolety. Jest energooszczędne oświetlenie sali, działa klimatyzacja, są systemy sygnalizacji przeciwpożarowej, systemy antywłamaniowe itp. Przed budynkiem ustawione zostały ławeczki, zasadzono drzewa, przygotowano miejsca na rowery.

W roku 2018, w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia Wydziału, 24 października 2018 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania, w trakcie którego zasłużeni dla uczelni i Wydziału profesorowie: Kazimierz Rajchel, Jan Adamczyk, Edward Nowak oraz dr hab. inż. Władysław Filar, prof. PRz otrzymali tytuł PROFESORA HONOROWEGO POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. Ignacego Łukasiewicza.

W dniu 25 września 2019 r., odbyły się na Wydziale międzynarodowe warsztaty doktorantów, w których uczestniczyli doktoranci z Polski, Litwy i Kazachstanu. Szeroko zakreślona tematyka spotkania dotyczyła ekonomii i zarządzania.

Od czasu powstania w 1993 r. struktura organizacyjna Wydziału ulegała istotnym zmianom, wynikającym z rozwoju naukowego i poszerzania oferty dydaktycznej. W ramach Wydziału funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne (stan na 30 września 2019 r.):

Jednostka organizacyjna

Kierownik jednostki

Katedra Ekonomii

dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz

Katedra Marketingu

prof. dr hab. Olexandr Gugnin

Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii

dr hab. inż. Mirosław Śmieszek, prof. PRz

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Katedra Prawa i Administracji

dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz

Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności

prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki

dr hab. Andrzej Gazda, prof. PRz

Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości

dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz

Zakład Informatyki w Zarządzaniu

dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz

Zakład Nauki o Bezpieczeństwie

dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz

Centrum Studiów Podyplomowych

prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

 Wydziałem do dnia 31 września 2019 r. kierowali: dziekan (dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz) oraz Rada Wydziału. Prodziekanami byli: ds. rozwoju – dr Tadeusz Olejarz, ds. kształcenia dla kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie I i II stopnia – dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz i ds. kształcenia dla kierunków: finanse i rachunkowość, logistyka I i II stopień – dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz.

* * * * * *

W dniu 19 września 2019 r. Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski wręczył nominacje dziekańskie nowym osobom. Dziekanem Wydziału Zarządzania został dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz. Rozpoczął on sprawowanie swej funkcji od dnia 1 października 2019 r.

Prodziekanem WZ ds. nauki został dr Tadeusz Olejarz, prodziekanem WZ ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką dr Mariusz Ruszel, a prodziekanem WZ ds. kształcenia dr inż. Marek Magniszewski.

W dniu 1 października 2019 r. na Wydziale Zarządzania było 2083 studentów studiów stacjonarnych i 1225 studentów studiów niestacjonarnych.

Prowadzone studia I stopnia:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie w sporcie (studia stacjonarne)

Prowadzone studia II stopnia:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie

Jednostki organizacyjne Wydziału funkcjonujące od 1 października 2019 r.:

Jednostka organizacyjna

Kierownik jednostki

Katedra Ekonomii

dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz

Katedra Marketingu

prof. dr hab. Olexandr Gugnin

Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii

dr hab. Grzegorz Mentel, prof. PRz

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Katedra Prawa i Administracji

dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz

Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności

prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki

dr hab. Andrzej Gazda, prof. PRz

Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości

dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz

Zakład Informatyki w Zarządzaniu

dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz

Zakład Nauki o Bezpieczeństwie

dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz

 Na Wydziale działają następujące koła naukowe (stan na 1 października 2019 r.):

 • Koło Naukowe Innowacyjnej Przedsiębiorczości, EKOzarządzania i Jakości Życia – EKOBIZNES przy Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak).
 • Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej przy Katedrze Marketingu (opiekun naukowy: dr Hanna Hall).
 • Koło Naukowe Rozwoju Osobistego „GrowRes” przy Katedrze Nauk Humanistycznych (opiekun naukowy: dr Hanna Sommer).
 • Koło Naukowe Rachunkowości „ASSETS” przy Zakładzie Finansów Bankowości i Rachunkowości (opiekunowie naukowi: dr Grzegorz Lew, dr Agnieszka Lew).
 • Koło Naukowe Ubezpieczeń przy Zakładzie Finansów Bankowości i Rachunkowości (opiekunowie naukowi: dr Anna Ostrowska-Dankiewicz, dr Robert Dankiewicz).
 • Koło Naukowo-Badawcze Turystyki „Tuptuś” przy Katedrze Ekonomii (opiekun naukowy: dr inż. Artur Stec).
 • Koło Naukowe Logistyków przy Katedrze Systemów Zarządzania i Logistyki (opiekun naukowy: mgr inż. Kornelia Osieczko).
 • Koło Naukowe „Eurointegracja” przy Katedrze Ekonomii (opiekun naukowy: dr Mariusz Ruszel).
 • Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów przy Katedrze Ekonomii (opiekun naukowy: dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz).
 • Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Enigma” przy Katedrze Prawa i Administracji (opiekunowie naukowi: dr Katarzyna Purc-Kurowicka, dr Elżbieta Kurzępa, mgr Elżbieta Kosior).
 • Koło Naukowe Polityki Bezpieczeństwa Państwa przy Zakładzie Nauki o Bezpieczeństwie (opiekun naukowy: dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz).
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PROJECT5” przy Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (opiekunowie naukowi: dr Jacek Strojny, dr Jolanta Stec-Rusiecka).

W dniu 27 października 2019 r. na Wydziale Zarządzania miała miejsce jubileuszowa (dziesiąta) uroczystość wręczania dyplomów ukończenia studiów (potocznie nazywana graduacją). Pomysłodawcami graduacji na Wydziale (jako pierwszy Wydział na Politechnice) byli: prof. dr hab. Grzegorz Ostasz,  dr Beata Zatwarnicka-Madura, dr Lucyna Witek, dr Iwona Oleniuch, dr Marlena Lorek, dr Bogusław Bembenek. Przedsięwzięcie wspomagali: mgr Jan Rybak i mgr Bartosz Bukała, a także mgr inż. Arkadiusz Surowiec (Jego zdjęcia ilustrują wydarzenie).

W dniu 6 listopada 2019 r. na Wydziale Zarządzania odbyło się pierwsze (organizacyjne) spotkanie Konwentu Profesorów, który jest ciałem opiniodawczo-doradczym funkcjonującym w ramach Wydziału. W skład Konwentu wchodzą wszyscy profesorowie i profesorowie Uczelni z jednostek organizacyjnych Wydziału, zatrudnieni na Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. W trakcie pierwszego spotkania Konwent wybrał ze swojego grona przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Grzegorz Ostasz i zastępcę, którym został dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję