Strona: Finanse i rachunkowość (I st.) / Wydział Zarządzania

Finanse i rachunkowość (I st.)

red. Anna Feruś

Zarządzanie

Finanse i Rachunkowość  (I st.)

Kierownik Praktyk na kierunku "Finanse i Rachunkowość", I stopień 
dr Anna Feruś 
kontakt: aferus@prz.edu.pl

Wszelkie informację dotyczące praktyk są udzielane e-mailowo (aferus@prz.edu.pl) lub w godzinach konsultacji.

 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z najnowszą informacją od Pani Prorektor informuję, że od 17.04.2022 r. nie będzie przedłużona umowa na ubezpieczenie Państwa od NNW. Jeżeli zakład pracy, który przyjmuje Państwa na praktykę będzie tego wymagał proszę ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Od tego momentu nie jest zatem wymagane wypełnianie i dołączanie do maila zał. nr 8 - Wniosek o ubezpieczenie (dot. KROKU 3) poniższej procedury.

(stan na dzień 29 marca 2022 r.)

PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA NA STUDIACH I-go STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH). 

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa  15 dni roboczych (90 godzin)  i odbywa się w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 września 2024 roku. 

Odbycie praktyki w innych terminach wymaga zgody Dziekana Wydziału.

I. Praktyka obowiązkowa na studiach I-go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki.

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem „Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Finanse i rachunkowość. Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.

KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru należy dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość realizacji efektów kształcenia, które są opisane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Finanse i rachunkowość" oraz w skierowaniu na praktyki zawodowe (Zał. 1 – Skierowanie). Jeżeli student ma wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub e-mailowo z Kierownikiem Praktyk Studenckich.  

KROK 3

Student wypełnia i przesyła e-mailowo (UWAGA! Obowiązkowy tytuł e-maila: PRAK_ZF_STAC/NIESTAC_OBOW/NIEOBOW_ROK_I/II_NAZWISKO I IMIĘ_Nr indeksu

UWAGA!!!

Kategorycznie wymagane jest aby maile wysyłane były z kont uczelnianych *****@prz.edu.pl. Maile z innych kont są traktowane jako spam i nie będą rozpatrywane

 1. PRAK_ZF_STAC_OBOW_ROK_I_JAN KOWALSKI_123456 na adres: aferus@prz.edu.pl

Kierownikowi Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

 • wypełniony druk skierowania (do pobrania: Zał 1 – Skierowanie);
 • wypełniony druk oświadczenia (do pobrania: Zał 2 - Oświadczenie);
 • wypełniony druk umowy (do pobrania: Zał 3 – Umowa);
 • wypełniony druk wniosku o ubezpieczenie (gdy praktyka odbywa się we wszystkie dni robocze pomiędzy datą rozpoczęcia i zakończenia praktyki do pobrania: Wniosek (a) ; gdy praktyka nie jest realizowana we wszystkie dni robocze pomiędzy datą rozpoczęcia i zakończenia praktyki do pobrania: Wniosek (b));
 • informację o praktykancie do tabeli zbiorczej (do pobrania: Wz_Informacja o praktykancie; sposób wypełnienia tabeli – wzór)

Ostateczny termin nadsyłania wymienionych dokumentów to 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, nie później jednak niż 31 maja 2024 roku

Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki (do pobrania - wzór). W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 2 dni w tygodniu!

KROK 4

 

Opiekun sprawdza nadesłane dokumenty i w razie wątpliwości lub błędnego wypełnienia odsyła Studentowi.

Jeżeli dokumenty wypełnione są poprawnie Opiekun odsyła studentowi drogą mailową ostateczną wersję umowy, skierowania, oświadczenia i wniosek o ubezpieczenie.

Po otrzymaniu od Opiekuna maila z dokumentami, Student drukuje umowę w 3 egzemplarzach (najlepiej dwustronnie) skierowanie, oświadczenie i wniosek.

Każdy z 3 egzemplarzy umowy podpisuje Student i uprawniony przedstawiciel zakładu pracy.

Oświadczenie podpisuje przedstawiciel zakładu pracy, a wniosek o ubezpieczenie podpisuje Student.

Po podpisaniu Student przesyła wszystkie 3 egzemplarze umowy, skierowanie, oświadczenie i wniosek o ubezpieczenie wraz z zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą zwrotną (w formacie A4 bez znaczka), pocztą na adres:

dr Anna Feruś, Wydział Zarządzania, Al. Powstańców Warszawy 10, bud. S, 35-959 Rzeszów z dopiskiem "Praktyki: Finanse i Rachunkowość – I stopień"

Istnieje także możliwość bezpośredniego dostarczenia wymaganych dokumentów do skrzynki przy portierni w budynku S.

Proszę je umieszczać w papierowych teczkach, które należy opisać zgodnie ze wzorem:

Imię Nazwisko: (Jan Kowalski)

Kierunek studiów: (Finanse i Rachunkowość)

Stopień studiów: (I stopień)

Rodzaj studiów: (stacjonarne/niestacjonarne)

Po podpisaniu dokumentów przez Kierownika Praktyk, Student otrzymuje pocztą 2 egzemplarze umowy oraz podpisane skierowanie (przypominamy o dołączenie przy składaniu dokumentów zaadresowanej koperty). Jeden egzemplarz umowy jest dla Studenta, a drugi dla Pracodawcy.

Student może rozpocząć praktykę dopiero po otrzymaniu przez Opiekuna skierowania i umowy podpisanej przez Studenta i Pracodawcę. Wtedy też Student jest ubezpieczany. 

Przy ustalaniu początku odbywania praktyk proszę uwzględnić czas trwania opisanej procedury (około 10 dni roboczych).

 KROK 5

Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich przeprowadzają kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada  Kierownikowi Praktyk Studenckich w godzinach jego dyżuru, do 25 października 2023 roku wypełnione następujące dokumenty (oprawione w koszulkę):

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez podmiot, w którym odbywała się praktyka (do pobrania: WZ_zaswiadczenie o odbyciu praktyki),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach podmiotu odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania: WZ_ZF_raport)
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: WZ_ocena praktykanta).

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 5 semestru.

1.2. Zaliczenie praktyki programowej na podstawie pracy/stażu

Ubiegając się o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki student ma obowiązek udokumentować doświadczenie zawodowe, przy czym:

 1. doświadczenie zawodowe nie może być krótsze niż obowiązujący wymiar praktyki;
 2. doświadczenie zawodowe powinno być zdobyte w trakcie trwania studiów na danym kierunku poziomie i profilu, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

O uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość. W przypadku odmowy uznania pracy zawodowej w poczet praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na uznania pracy zawodowej w poczet praktyki wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Wniosek o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyk wraz z oświadczeniem (o którym mowa poniżej) należy składać do dziekana za pośrednictwem kierownika praktyk dla kierunku nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem realizacji praktyki, zaś informację o takim sposobie realizacji praktyki należy mailowo przedstawić kierownikowi praktyk do 31 maja (termin ostateczny!).

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyki:

 • podanie do Prodziekan ds. Kształcenia o uznania pracy zawodowej w poczet praktyk (do pobrania –wzór)
 • oświadczenie w sprawie możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w związku z wykonywaną pracą (do pobrania – oświadczenie + skierowanie
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki w ramach wykonywanej pracy zawodowej (do pobrania –zaświadczenie), 
 • sprawozdanie sporządzone przez studenta, wyjaśniające na czym polegała wykonywana praca, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania: Raport)
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: WZ_Ocena praktykanta).

Ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów umożliwiających uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki to dzień 25 października 2024 r.

Do uznania stażu zawodowego w poczet praktyki powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

II. Praktyka nieobowiązkowa:

2. Praktyka nieobowiązkowa:

Praktykę mogą odbyć również studenci studiów drugiego stopnia, na wniosek studenta, po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. Kształcenia.

Do praktyki nieobowiązkowej stosuje się odpowiednio zasady określone w procedurze praktyki obowiązkowej, opisane w części I pkt 1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki.

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

ZARZADZENIE_Nr_39_Rektora_PRz_z_07_04_2021_w_spr_zasad_organizacji_i_zwalniania_z_praktyk

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję