Strona: Fundusze zewnętrzne / Wydział Zarządzania

Fundusze zewnętrzne

2021-11-04
, red. Jolanta Stec-Rusiecka

Powrót

Tytuł konkursu Adresat Na co? Otwarcie naboru Zamknięcie naboru Forma dofiansowania Intens. dofians. Program Instytucja ogłaszająca Szczegóły Uwagi
Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów autorzy albo jeden ze współautorów za zgodą pozostałych twórców pod warunkiem dołączenia recenzji ich publikacji, przygotowanych niezależnie przez dwóch profesorów kierunków ekonomicznych uczelni działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
rady wydziałów lub rady naukowe instytutów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii, za zgodą autora albo wszystkich współautorów, pod warunkiem dołączenia kserokopii uchwały ww. podmiotu w sprawie zgłoszenia publikacji do Konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z zakresu bankowości, pieniądza i finansów, a ponadto podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych oraz promocja najwybitniejszych z nich.   31.12.2021 Wybrana publikacja zostanie uhonorowana nagrodą główną – 80 tys. zł – lub wyróżnieniem w wysokości 30 tys. zł. Organizator może nie przyznać ani nagrody głównej, ani wyróżnienia. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w drugim lub trzecim
kwartale 2022 r.
    NBP Strona
internetowa
 
MSCA Doctoral Networks Sieci doktoranckie są otwarte dla międzynarodowych konsorcjów uniwersytetów, instytucji badawczych, przedsiębiorstw, MŚP i innych organizacji pozaakademickich Wszystkie obszary badań mogą być finansowane, a sieci doktoranckie mogą trwać do czterech lat. Czas trwania każdego stypendium wynosi od 3 do 36 miesięcy. Każdy beneficjent musi zatrudnić co najmniej jednego doktoranta, a także może zorganizować dla niego oddelegowanie w dowolne miejsce na świecie. Proponuje się finansowanie rekrutacji dodatkowych naukowców jako zachętę dla doktoratów przemysłowych i wspólnych.   do 15.11.2021 UE zapewnia wsparcie każdemu zatrudnionemu naukowcowi w formie:
zasiłek na życie
dodatek z tytułu mobilności
w stosownych przypadkach, zasiłki rodzinne, urlopy długoterminowe i specjalne potrzeby
Ponadto zapewnione jest finansowanie
działalność badawcza, szkoleniowa i networkingowa
koszty zarządzania i pośrednie
    KPK Strona internetowa  
              Horizon Europe   Strona internetowa Wszystkie aktualne i planowane konkursy w ramach programu Horizon Europe dostępne na stronie: Konkursy w programie Horyzont Europa - Krajowy Punkt Kontaktowy (kpk.gov.pl)
OPUS 22 m.in. Uczelnia, osoba fizyczna. A kierownikiem może być: Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2011 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
ST – nauki ścisłe i techniczne;
NZ – nauki o życiu.
otwarty do 15.12.2021 dofinansowanie 100%% OPUS NCN Strona internetowa  
PRELUDIUM BIS 3 W roli wnioskodawcy w konkursie może wystąpić podmiot prowadzący szkołę doktorską określony w art. 198 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz każdy z podmiotów prowadzących wspólnie szkołę doktorską na zasadach określonych w art. 198 ust. 5 tejże ustawy, dla którego finansowanie NIE będzie stanowić pomocy publicznej. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z  25 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
ST – nauki ścisłe i techniczne;
NZ – nauki o życiu.
  15.12.2021 dofinansowanie 100% PRELUDIUM BIS NCN Strona internetowa Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która spełnia wymagania dla promotora określone w art. 190 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie) oraz będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy.
SONATA 17 m.in. Uczelnia, osoba fizyczna. Kierownikiem projektu składanego w konkursie SONATA może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.

Osoba ta w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.
Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
ST – nauki ścisłe i techniczne;
NZ – nauki o życiu.
  15.12.2021 dofinansowanie 100%% SONATA NCN Strona internetowa  
POLONEZ BIS 1 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym obszarze określonym w jednym z 25 paneli dziedzinowych NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
ST – nauki ścisłe i techniczne;
NZ – nauki o życiu.
  15.12.2021 dofinansowanie 100%% POLOZNEZ BIS NCN Strona internetowa  
Weave-UNISONO Dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga (od stycznia 2022 r.) lub Belgii-Flandrii (od stycznia 2022 r.) [AKTUALIZACJA: wrzesień 2021 r.] i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. Nie ma ograniczeń w kwestii zakresu tematycznego wniosków, jakie można złożyć w konkursie Weave-UNISONO. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN, zgodnie z zakresem wskazanym w warunkach konkursu agencji wiodącej.   31.12.2021 dofinansowanie 100% Weave Weave  Strona internetowa  
Projekty międzynarodowe współfinansowane jednostka naukowa, podmiot działający na rzecz nauki lub jednostka naukowa reprezentująca podmioty, o których mowa w art. 2 pkt. 12 i 14-16a ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).  realizacja projektów międzynarodowych współfinansowanych (o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy) cały rok cały rok Finansowanie to  i może zostać przyznane na cały okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat (w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony maksymalnie o 2 lata). nie może być większe niż 90% kosztów ponoszonych przez wnioskodawcę  środki krajowe MEiN Strona internetowa  
Nauka dla Społeczeństwa uczelnie,
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
instytuty badawcze,
międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne podmioty
„Doskonałość naukowa”; „Nauka dla innowacyjności”; „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”  cały rok cały rok     środki krajowe MEiN Strona internetowa  
NAWA PRELUDIUM BIS 1 doktoranci realizujący projekt badawczy, który otrzymali finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 1. spieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1 . 04.01.2021 10.12.2024 stypendium 7 - 10 tys. zł/miesiąć 100% NAWA PRELUDIUM BIS 1 NAWA Link do konkursu  

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję