Fundusze zewnętrzne

Powrót

Tytuł konkursu Adresat Na co? Otwarcie naboru Zamknięcie naboru Forma dofiansowania Intens. dofians. Program Instytucja ogłaszająca Szczegóły
Rozwój i doskonalenie technologii konwersji biomasy do dostarczania ciepła do procesów przemysłowych  MŚP, Jednostki prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, DP  Opracowanie technicznie i ekonomicznie wykonalnych nowych technologii dekarbonizacji dostarczania ciepła w oparciu o biomasę rolniczą i / lub leśną. 20.10.2020 26.01.2021 dofinansowanie  do 100% jednostki badawcze 14 konkurs ERA-NET Bioenergy NCBR Link do konkursu
OPUS 20 + LAP wszyscy naukowacy z każdym stopniem NZ – nauki o życiuBadania w zakresie: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne;  trwa 15.12.2020 dofinansowanie  100% OPUS 20 + LAP NCN Link do konkursu
SONATA 16 naukowcy z tytułem dr uzyskanym 2 - 7 lat wstecz projekty obejmujące badania podstawowe, trwające 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. NZ – nauki o życiuBadania w zakresie: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne;  trwa 15.12.2020 dofinansowanie  100% SONATA 16 NCN Link do konkursu
PRELUDIUM BIS 2  doktoranci w szkole doktorskiej wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Maks. 180 tys. Zł trwa 15.12.2020 dofinansowanie  100% PRELUDIUM BIS 2  NCN Link do konkursu
BEETHOVEN CLASSIC 4  kierownik - osoba posiadająca co najmniej stopień dr i m.in. 10 publikacji badania podstawowe z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, w ramach współpracy polsko-niemieckiej  trwa 15.12.2020 dofinansowanie  100% BEETHOVEN CLASSIC 4  NCN Link do konkursu
CEUS-UNISONO m.in. stopień dr badania podstawowe z każdej dziedziny wspólnie z jednostką z Austrii, Czech, Słowenii trwa , dofinansowanie  100% CEUS-UNISONO NCN Link do konkursu
SONATINA 5 stopień dr uzyskany maks. do 3 lat  na projekty badawcze (badania podstawowe, badania aplikacyjne) bez skierowania na komercjalizację realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora 15.12.2020 15.03.2021 dofinansowanie  100% SONATINA 5 NCN Link do konkursu - brak nowej dokumentacji /można zapoznać się z dok. z ubiegłego konkursu
SHENG 2 m.in. dr badaia w zakresie Nauk o Życiu, Nauk Ścisłych i Technicznych oraz w wybranych obszarach Nauk Społecznych we wspólpracy polsko - japońskiej 15.12.2020 15.03.2021 dofinansowanie  100% SHENG 2 NCN Link do konkursu - brak nowej dokumentacji /można zapoznać się z dok. z ubiegłego konkursu
Dioscuri  wybitny doktor, który uzyskał tytuł nie później niż 15 lat przed upływem terminu składania wniosków Centrum Doskonałości Naukowej - badania z zakresu m.in.:  Nauk humanistycznych i społecznych: Kultura Podstawowe pytania dotyczące ludzkiej egzystencji i natury rzeczywistości. Natura ludzka i społeczeństwo ludzkie Osoby, instytucje, rynki Normy i zarządzanie, Studium ludzkiej przeszłości - przy współpracy polsko - niemieckiej ok. 15.12.2020 ok. 15.03.2021 dofinansowanie  100% Dioscuri  NCN Link do konkursu - brak nowej dokumentacji /można zapoznać się z dok. z ubiegłego konkursu
START młodzi naukowcy - dokotoranci lub z tytułem dr, do 30 roku życia Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. 02.11.2020 18.12.2020 stypendium 100% START Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Link do konkursu
MONOGRAFIE  autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie. Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. trwa 07.12.2020 dofinansowanie  100% MONOGRAFIE Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Link do konkursu
MONOGRAFIE – Adiustacje autor monografii naukowej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanej do wydania w jednym z języków kongresowych, mający afiliację polskiej jednostki naukowej. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie. Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych. tryb ciągły tryb ciągły dofinansowanie  100% MONOGRAFIE – Adiustacje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Link do konkursu
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową lic., inż.,  mgr., dr Nagroda za najlepszą pracę dyplomową trwa 01.11.2020 nagroda od 2 do 10 tys.  Konkurs Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Link do konkursu
7.1 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, nabór nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 Wszystkie podmioty, w tym: publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe Aktywizacja zawodowa osób oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy  z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku pracy  27.11.2020r. 11.12.2020r. dofinansowanie  95% wartości projektu RPOWP Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Link do konkursu
KONKURS 1.1.1 SZYBKA SCIEŻKA - KORONAWIRUSY konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się
z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
projekty, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. trwa 31 grudnia 2020 r.  dofinansowanie  w zalezności od wielkości przedsiębiorstwa POIR NCBR Link do konkursu
SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia instytucje posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na:

wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów;
wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w programach kształcenia
na polskich uczelniach;
poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.
30.09.2020 15.12.2020 dofinansowanie  minimum
100 000,00 zł a maksymalnie 800 000,00 zł
NAWA NAWA Link do konkursu
Welcome to Poland podmiot prowadzący kształcenie w Polsce Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;
budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;
promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.
06.10.2020 17.12.2020 dofinansowanie  minimum 100 000,00 zł a maksymalnie 400 000,00 zł NAWA NAWA Link do konkursu
Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa na rok akademicki 2021/22 studenci; naukowcy Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. 01.10.2020 18.12.2020 dofinansowanie  100% NAWA NAWA Link do konkursu
Granty Interwencyjne NAWA podmiot prowadzący kształcenie w Polsce Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.   09.09.2020 31.12.2020 dofinansowanie  maksymalnie 500 000 zł NAWA NAWA Link do konkursu

Powrót

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję