Logistyka

Praktyki studenckie na kierunku Logistyka

Wydziałowy Kierownik Praktyk

dr Zdzisław Jedynak

 UWAGA: Wszelkie informację dotyczące praktyk udzielam godzinach konsultacji.

1. PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA NA STUDIACH I-go STOPNIA

Zgodnie z planem studiów dla kierunku Logistyka do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Praktyki trwają 4 tygodnie, w tym 20 dni roboczych, w wymiarze 160 godz. Realizowane są po IV semestrze w okresie wakacji. Na pisemny wniosek studenta Dziekan WZ może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w innym terminie. Jednakże ich realizacja w trakcie trwania semestru nie może zakłócać zajęć dydaktycznych. Szczegółowe zasady odbywania praktyk studenckich określa Zarządzenie nr 4/2013 Rektora PRz z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej .

Instrukcja dla studentów odbywających praktyki

 KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem Ramowy program praktyk studenckich na kierunku Logistyka.

KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca odbywania praktyk przy uwzględnieniu założeń i zasad zawartych w dokumencie Ramowy program praktyk studenckich na kierunku Logistyka oraz po uzyskaniu zgody ze strony Kierownika praktyk studenckich. Praktyki mogą odbywać się w przedsiębiorstwach TSL, przemysłowych, handlowych i usługowych, służbach mundurowych oraz instytucjach administracji publicznej. 

KROK 3

Student samodzielnie wypełnia Formularz porozumienie w sprawie organizacji praktyk oraz Formularz RODO. Jeżeli praktyka odbywać się będzie w trakcie trwania semestru student powinien przygotować i złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki.

KROK 4

Student zgłasza się z powyższymi dokumentami (KROK 3) w godzinach dyżuru do Kierownika Praktyk Studenckich. Celem wizyty jest dostarczenie dokumentów w wersji papierowej (2x) oraz uzyskanie ich akceptacji. Następnie jeden egzemplarz porozumienia trafia do zakładu pracy przyjmującego na praktyki, a drugi, po podpisaniu przez Dyrektora lub osobę upoważnioną musi być dostarczony do Kierownika Praktyk Studenckich 14 dni przed rozpoczęciem praktyki.

UWAGA: Termin dostarczenia powyższych dokumentów upływa 15 maja br.

KROK 5

Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich przeprowadzają kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada Kierownikowi Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

 • Zaświadczenia z zakładu pracy o odbyciu praktyk;
 • Sprawozdania z odbycia praktyk opracowanego przez studenta i zatwierdzonego przez zakład pracy (objętość raportu 1-2 strony A-4);
 • Formularza oceny, który wypełnia opiekun praktyk lub wskazana przez niego osoba.

Wszystkie dokumenty muszą być potwierdzone przez zakład pracy. Warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia z praktyk jest otrzymanie pozytywnej oceny, która jest zamieszczona w formularzu oceny.

UWAGA: Termin dostarczenia powyższych dokumentów upływa 31 października br.

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 5 semestru.

Zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania

O zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania mogą ubiegać się jedynie studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w obszarze logistyki w związku ze świadczeniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, odbyciem stażu lub praktyki o podobnym charakterze. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Zgodę na zwolnienie z praktyki wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. W przypadku odmowy student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Szczegółowe zasady zwalniania z praktyk określa Uchwała nr 68/2012 Senatu PRz z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zwolnienie z odbywania praktyki: 

 • Podanie do Prodziekana ds. Kształcenia  na kierunku Logistyka o zaliczenie praktyki z uzasadnieniem na jakiej podstawie zaliczenie ma nastąpić (na podstawie wykonywanej pracy, odbytego stażu itp.);
 • dokument potwierdzający nabycie umiejętności praktycznych, tj. Zaświadczenie o zatrudnieniu, Zaświadczenie o odbyciu stażu czy Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • Sprawozdanie sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4).

UWAGA: Termin dostarczenia powyższych dokumentów upływa 15 maja br.

2. PRAKTYKA NIEOBOWIĄZKOWA

Zgodę na odbycie praktyki nieobowiązkowej wyraża Dziekan ds. Nauczania na wniosek studenta. W celu otrzymania skierowania na praktykę należy dostarczyć do Kierownikowi Praktyk, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki:

 • zatwierdzone Podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o wyrażenie zgody na odbycie praktyki;
 • wypełniony Formularz porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich (wersja papierowa 2x);
 • wypełniony Formularz RODO (wersja papierowa 2x).

W celu zaliczenia praktyki należy przedłożyć następujące dokumenty:  

 • Zaświadczenia z zakładu pracy o odbyciu praktyk;
 • Sprawozdania z odbycia praktyk opracowanego przez studenta i zatwierdzonego przez zakład pracy (objętość raportu 1-2 strony A-4).

3. DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Ramowy program praktyk studenckich dla kierunku Logistyka;
 2. Zarządzenie nr 4/2013 Rektora PRz z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej ;
 3. Szczegółowe zasady zwalniania z praktyk określa Uchwała nr 68/2012 Senatu PRz z dnia 20 grudnia 2012 r.;
 4. Formularz porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich – studia stacjonarne;
 5. Formularz porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich –studia stacjonarne;
 6. Zaświadczenia z zakładu pracy o odbyciu praktyk;
 7. Sprawozdania z odbycia praktyk;
 8. Formularz oceny praktykanta.
 9. Formularz RODO

Uwaga: dokumenty do pobrania: https://zjedynak.v.prz.edu.pl/praktyki

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję