Logistyka

Wydziałowy Kierownik Praktyk
dr Zdzisław Jedynak

 UWAGA: Wszelkie informację dotyczące praktyk udzielam jedynie w godzinach konsultacji.

1. PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA NA STUDIACH I-go STOPNIA (STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH):

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 4 tygodnie (20 dni roboczych) i odbywa się w okresie wakacji po czwartym semestrze. Porozumienie w sprawie praktyki przygotowuje Wydziałowy Kierownik Praktyk na podstawie informacji złożonych przez studenta. Praktyka odbywa się w miejscu wybranym przez studenta w uzgodnieniu z Kierownikiem Praktyk Studenckich.

Praktyka może być realizowana w szczególności w następujących jednostkach:

 • przedsiębiorstwa logistyczne i spedycyjne;
 • firmy transportowe (transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski i śródlądowy);
 • przedsiębiorstwa produkcyjne (działy zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, komórki zarządzania magazynami i zapasami oraz transportu wewnętrznego i zewnętrznego);
 • instytucje zajmujące się organizacją ruchu drogowego;
 • przedsiębiorstwa usługowe i handlowe;
 • uczelnie, jednostki projektowe, badawczo-rozwojowe i doradcze zajmujące się logistyką;
 • jednostki wojskowe, straży pożarnej, policji i straży granicznej;
 • inne jednostki gospodarcze i administracyjne, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki:

 KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Logistyka". Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.

KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru można dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami, które są wskazane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Logistyka". Jeżeli student posiada wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub mailowo z Kierownikiem Praktyk Studenckich. Student może zwrócić się również o pomoc w znalezieniu miejsca odbywania praktyk do Kierownika Praktyk Studenckich.

KROK 3

Student samodzielnie wypełnia następujące dokumenty: 

Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki (do pobrania - wzór).

KROK 4

Student zgłasza się z powyższymi dokumentami (KROK 3) w godzinach dyżuru do Kierownika Praktyk Studenckich. Celem wizyty jest dostarczenie dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej oraz uzyskanie ich akceptacji (podpisania porozumienia). W przypadku porozumienia jeden egzemplarz trafia do jednostki przyjmującej na praktyki, a drugi, po podpisaniu przez Dyrektora lub osobę upoważnioną ze strony jednostki przyjmującej na praktyki, powinien zostać dostarczony do Kierownika Praktyk Studenckich przed rozpoczęciem praktyki. W przypadku odbywania praktyki w czasie semestru odbiór porozumienia powinien nastąpić co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki.

UWAGA: Termin dostarczenia do Kierownika Praktyk powyższych dokumentów to 15 maja br.

KROK 5

Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich lub opiekunowie praktyk studenckich przeprowadzają kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada Kierownikowi Praktyk Studenckich do 15 października br. wypełnione następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez firmę, w której odbywała się praktyka (do pobrania: druk zaświadczenia),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach firmy odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) - do pobrania: druk raportu
 • ocena praktykanta (do pobrania: druk oceny praktykanta); oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 5 semestru.

Zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania:

O zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, odbyciem stażu lub praktyki o podobnym charakterze, pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Logistyka. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej. W przypadku odmowy zwolnienia z praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na zwolnienie z praktyki wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Podanie o zwolnienie wraz z dokumentami należy składać Kierownikowi Praktyk w terminie do 15 maja (termin ostateczny).

 Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zwolnienie z odbywania praktyki: 

 • podanie do Prodziekana ds. Kształcenia  na kierunku Logistyka o zaliczenie praktyki z uzasadnieniem na jakiej podstawie zaliczenie ma nastąpić (na podstawie wykonywanej pracy, odbytego stażu itp.)
  • dokument potwierdzający nabycie umiejętności praktycznych:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zaświadczenie o odbyciu stażu,
  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, albo
  • zaświadczenie ze szkoły o odbyciu praktyki oraz ramowy program odbytej praktyki.
 • raport sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4, sporządzony własnoręcznie lub pismem komputerowym)

2. PRAKTYKA NIEOBOWIĄZKOWA:

Zgodę na odbycie praktyki nieobowiązkowej wyraża Dziekan ds. Nauczania na wniosek studenta. W celu otrzymania skierowania na praktykę należy dostarczyć do Kierownikowi Praktyk, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki:

 Wcześniej należy osobiście złożyć:  

 • podanie do Prodziekana ds. Kształcenia dr inż. Grzegorza Lwa o wyrażenie zgody na odbycie praktyki.

Odbycie praktyki należy potwierdzić wpisem w indeksie. Zaliczenie praktyki można uzyskać u Kierownika Praktyk po zakończeniu praktyki, nie później niż w terminie do 15 października po zakończeniu roku akademickiego, w którym odbywała się praktyka.

W celu zaliczenia praktyki należy przedłożyć następujące dokumenty:  

 • podpisane przez firmę porozumienie w sprawie organizacji praktyki,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez firmę, w której odbywała się praktyka (do pobrania: druk zaświadczenia),
 • raport z przebiegu praktyki - sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach firmy odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4 (do pobrania: druk raportu),

Jednostki, z którymi Wydział Zarządzania współpracuje przy organizowaniu praktyk studenckich:

 • HU „REKORD II”
 • Firma Elektrotechniczna JEREL
 • Firma Kamon
 • Handlopex S. A.
 • Jednostka Wojskowa nr 3841 w Rzeszowie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
 • Makarony Polskie S.A.
 • Marway International Express Sp. z o. o.
 • Podkarpacki Klub Biznesu
 • Schenker Sp. z o.o. Oddział Rzeszów
 • Serwis oponiarski „Artek”
 • Sklep Wielobranżowy Wojciech Wilk
 • SOLAR-BIN Ductum sp. z o. o.
 • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego “Dolina Lotnicza”
 • Warsztaty Techniczne w Rzeszowie
 • Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Rzeszów” S.A.
 • ZELMER PRO Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Szczegółowe zasady organizacji praktyki
 2. Zarządzenie Rektora PRz w sprawie praktyk studenckich - (pdf)
 3. Cele i ramowy program praktyki studenckiej na kierunku Logistyka - (doc) (pdf)
 4. Ocena praktykanta - druk oceny praktykanta
 5. Zaświadczenie o odbyciu praktyki - druk zaświadczenia
 6. Raport z odbycia praktyki

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję