Strona: Logistyka / Wydział Zarządzania

Logistyka

Logistyka (I st. stacjonarne i niestacjonarne)

Kierownik Praktyk Studenckich na kierunku "LOGISTYKA" 

dr inż. Renata Piętowska-Laska

 • Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
 • tel. 17 865 1802
 • Arcus pok. 307
 • godz. dyżuru: Konsultacje

Wszelkie informacje dotyczące praktyk udzielam w godzinach konsultacji.

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z najnowszą informacją od Pani Prorektor, informuję że od 17.04.2022 r. nie będzie przedłużona umowa na ubezpieczenie Państwa od NNW. Jeżeli zakład pracy, który przyjmuje Państwa na praktykę będzie tego wymagał proszę ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Od tego momentu nie jest zatem wymagane wypełnianie i dołączanie do maila zał. nr 8 - Wniosek o ubezpieczenie (dot. KROKU 3) poniższej procedury.

(stan na dzień 29 marca 2022 r.)

PRAKTYKA  NA STUDIACH I-go STOPNIA
(STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH)

I. PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA NA STUDIACH I-go STOPNIA (stacjonarnych i niestacjonarnych)

Zgodnie z planem studiów dla kierunku Logistyka do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa  4 tygodnie, tj. 20 dni roboczych (120 godzin) i odbywa się w miesiącach wakacyjnych po IV semestrze studiów (1 lipca do 30 września br.).

Na pisemny wniosek studenta Dziekan WZ może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w innym terminie. Jednakże ich realizacja w trakcie trwania semestru nie może zakłócać zajęć dydaktycznych. 

Szczegółowe zasady odbywania praktyk studenckich określa ZARZĄDZENIE NR 39/2021 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. I. ŁUKASIEWICZA z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji i zaliczania praktyk zawodowych dla studentów Politechniki Rzeszowskiej (link)

1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki.

 KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Logistyka.

KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca odbywania praktyk przy uwzględnieniu założeń i zasad zawartych w dokumencie Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Logistyka oraz po uzyskaniu zgody ze strony Kierownika Praktyk Studenckich. Praktyki mogą odbywać się w przedsiębiorstwach TSL, przemysłowych, handlowych i usługowych, służbach mundurowych oraz instytucjach administracji publicznej. Jeżeli Student posiada wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się z Kierownikiem Praktyk Studenckich.  

KROK 3

Student samodzielnie wypełnia komplet dokumentów. Jeżeli praktyka odbywać się będzie w trakcie trwania semestru Student powinien przygotować podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki.

Student wypełnia i przesyła Kierownikowi Praktyk Studenckich następujący komplet dokumentów:

 • wypełniony druk skierowania (do pobrania: Zał. 1 - Skierowanie,);
 • wypełniony druk oświadczenia (do pobrania: Zał. 2 - Oświadczenie);
 • wypełniony druk umowy (do pobrania: Zał. 3 - Umowa);
 • wypełniony druk wniosku o ubezpieczenie (gdy praktyka odbywa się we wszystkie dni robocze pomiędzy datą rozpoczęcia i zakończenia praktyki do pobrania: Wniosek (a); gdy praktyka nie jest realizowana we wszystkie dni robocze pomiędzy datą rozpoczęcia i zakończenia praktyki do pobrania: Wniosek (b));
 • informację o praktykancie do tabeli zbiorczej (do pobrania: WL_Informacja o praktykancie; sposób wypełnienia tabeli – wzór);
 • informację dla ubezpieczyciela (do pobrania: WL_Dane praktykantow do ubezpieczyciela, sposób wypełnienia tabeli – wzór);
Ostateczny termin składania wymienionych dokumentów to 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, nie później jednak niż 31 maja br. 
Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki (do pobrania - wzór). W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 2 dni w tygodniu!

Student wypełnia i przesyła e-mailowo (UWAGA! Obowiązkowy tytuł e-maila: PRAK_LOG_STAC/NIESTAC_OBOW/NIEOBOW_ROK_II_NAZWISKO I IMIĘ

UWAGA!!!

Kategorycznie wymagane jest, aby maile wysyłane były z kont uczelnianych *****@prz.edu.pl. Maile z innych kont są traktowane jako spam i nie będą rozpatrywane.

np. PRAK_LOG_STAC_OBOW_ROK_II_JAN KOWALSKI na adres: rlaska@prz.edu.pl

KROK 4 

Kierownik praktyk sprawdza nadesłane dokumenty i w razie wątpliwości lub błędnego wypełnienia odsyła Studentowi.

Jeżeli dokumenty wypełnione są poprawnie Kierownik  odsyła studentowi drogą mailową ostateczną wersję umowy, skierowania, oświadczenia i wniosku o ubezpieczenie.

Po otrzymaniu od Kierownika praktyk maila z dokumentami, Student drukuje umowę w 3 egzemplarzach (najlepiej dwustronnie) skierowanie, oświadczenie i wniosek.

Każdy z 3 egzemplarzy umowy podpisuje Student i uprawniony przedstawiciel zakładu pracy.

Oświadczenie podpisuje przedstawiciel zakładu pracy, a wniosek o ubezpieczenie podpisuje Student.

Po podpisaniu Student przesyła wszystkie 3 egzemplarze umowy, skierowanie, oświadczenie i wniosek o ubezpieczenie wraz z zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą zwrotną (w formacie A4 bez znaczka), pocztą na adres:

dr inż. Renata Piętowska-Laska, Wydział Zarządzania, Al. Powstańców Warszawy 10, bud. S, 35-959 Rzeszów z dopiskiem "Praktyki: Logistyka I stopień Stacjonarne/Niestacjonarne" .

Istnieje także możliwość bezpośredniego dostarczenia wymaganych dokumentów do skrzynki przy portierni w budynku S (ZALECANE).

Po podpisaniu dokumentów przez Kierownika praktyk, Student otrzymuje pocztą 2 egzemplarze umowy oraz podpisane skierowanie (przypominamy o dołączenie przy składaniu dokumentów zaadresowanej koperty). Jeden egzemplarz umowy jest dla Studenta, a drugi dla Pracodawcy.

Student może rozpocząć praktykę dopiero po otrzymaniu przez Kierownika Praktyk Studenckich skierowania i umowy podpisanej przez Studenta i Pracodawcę. Wtedy też Student jest ubezpieczany. 

Przy ustalaniu początku odbywania praktyk proszę uwzględnić czas trwania opisanej procedury (około 10 dni).

 KROK 5

Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich przeprowadza kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada  Kierownikowi Praktyk Studenckich w godzinach jego dyżuru, do 25 października br. wypełnione następujące dokumenty (oprawione w koszulkę):

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez podmiot, w którym odbywała się praktyka (do pobrania: WL_zaswiadczenie o odbyciu praktyki),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach podmiotu odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania:WL_raport),
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: WL_Ocena praktykanta).

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec  5 semestru.

1.2. Uznanie pracy zawodowej/stażu w poczet praktyki

Ubiegając się o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki student ma obowiązek udokumentować doświadczenie zawodowe, przy czym:

 1. doświadczenie zawodowe nie może być krótsze niż obowiązujący wymiar praktyki;
 2. doświadczenie zawodowe powinno być zdobyte w trakcie trwania studiów na danym kierunku poziomie i profilu, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

O uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Logistyka. W przypadku odmowy uznania pracy zawodowej w poczet praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na uznania pracy zawodowej w poczet praktyki wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Podanie o zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania należy składać Kierownikowi Praktyk w terminie do 31 maja (termin ostateczny!).

Dokumenty Student przesyła  wraz z zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą zwrotną (w formacie A4 bez znaczka), pocztą na adres:

dr inż. Renata Piętowska-Laska, Wydział Zarządzania, Al. Powstańców Warszawy 10, bud. S, 35-959 Rzeszów z dopiskiem "Praktyki: Logistyka I stopień Stacjonarne/Niestacjonarne" .

Istnieje także możliwość bezpośredniego dostarczenia wymaganych dokumentów do skrzynki przy portierni w budynku S (ZALECANE).

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyki:

Przed praktyką:

 • podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyk (do pobrania – wzór)
 • oświadczenie w sprawie możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w związku z wykonywaną pracą (do pobrania - oświadczenie + skierowanie),
 • informację o praktykancie do tabeli zbiorczej (do pobrania: WL_Informacja o praktykancie; sposób wypełnienia tabeli – wzór),
 • dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe (zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o odbyciu stażu lub inny dokument w oryginale lub potwierdzony za zgodność z oryginałem)

Po praktyce:

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki w ramach wykonywanej pracy zawodowej (do pobrania – zaświadczenie),
 • ocena praktykanta; oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki (do pobrania: Ocena praktykanta).
 • sprawozdanie sporządzone przez studenta, wyjaśniające na czym polegała wykonywana praca, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (do pobrania: wz_raport),

Ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów umożliwiających uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki to dzień 25 października br.

Do uznania stażu zawodowego w poczet praktyki powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

II. PRAKTYKA NIEOBOWIĄZKOWA

Praktykę mogą odbyć również studenci studiów jednolitych magisterskich oraz studenci studiów drugiego stopnia, na wniosek studenta, po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. Kształcenia.

Do praktyki nieobowiązkowej stosuje się odpowiednio zasady określone w procedurze praktyki obowiązkowej, opisane w części I pkt 1.1. Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki.

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie w sprawie zasad organizacji i zaliczania praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej nr 39/2021 z dnia 7 kwietnia 2021r
 2. Uchwała nr 52/2019 Senatu PRz z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej (paragraf 41)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję