Logistyka

Praktyki studenckie na kierunku Logistyka

Szanowni Państwo,

W okresie od 15 do 21.06 br. proszę zgłosić Staroście roku informację o formie, w jakiej Państwo są w stanie odbyć praktyki. Zebrane informacje Starosta następnie dostarczy do 24.06. br. do Opiekuna praktyk.

W związku z sytuacją epidemiologiczną proponujemy następujące formy:

 • stacjonarnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia;
 • zdalnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia;
 • zaliczenie praktyki bez jej odbywania na podstawie procedury opisanej na stronie praktyk (zaliczenie praktyk na podstawie stażu, pracy zawodowej itp. itd.) po uzyskaniu akceptacji opiekuna,
 • zaliczenie praktyki bez jej odbywania na podstawie dokumentów, potwierdzających nabycie kierunkowych umiejętności praktycznych (np. certyfikaty, udział w szkoleniach, kursach, koła naukowe) po uzyskaniu wcześniej akceptacji Opiekuna praktyk.

W przypadku braku możliwości realizacji praktyki w wyżej wymienionych formach, proszę zgłosić ten fakt Staroście.

Opiekun praktyk

dr Zdzisław Jedynak

 UWAGA: Wszelkie informację dotyczące praktyk udzielam godzinach konsultacji.

1. PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA NA STUDIACH I-go STOPNIA

Zgodnie z planem studiów dla kierunku Logistyka do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Praktyki trwają 4 tygodnie, w tym 20 dni roboczych, w wymiarze 160 godz. Realizowane są po IV semestrze w okresie wakacji. Na pisemny wniosek studenta Dziekan WZ może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w innym terminie. Jednakże ich realizacja w trakcie trwania semestru nie może zakłócać zajęć dydaktycznych. Szczegółowe zasady odbywania praktyk studenckich określa Zarządzenie nr 4/2013 Rektora PRz z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej .

Instrukcja dla studentów odbywających praktyki

 KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem Ramowy program praktyk studenckich na kierunku Logistyka.

KROK 2

Student dokonuje wyboru miejsca odbywania praktyk przy uwzględnieniu założeń i zasad zawartych w dokumencie Ramowy program praktyk studenckich na kierunku Logistyka oraz po uzyskaniu zgody ze strony opiekuna praktyk studenckich. Praktyki mogą odbywać się w przedsiębiorstwach TSL, przemysłowych, handlowych i usługowych, służbach mundurowych oraz instytucjach administracji publicznej. 

KROK 3

Student samodzielnie wypełnia Formularz umowy w sprawie organizacji praktyk . Jeżeli praktyka odbywać się będzie w trakcie trwania semestru student powinien przygotować podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki.

KROK 4

Student zgłasza się z powyższymi dokumentami (KROK 3) w godzinach dyżuru do opiekuna praktyk studenckich. Celem wizyty jest dostarczenie dokumentów w wersji papierowej (2x) oraz uzyskanie ich akceptacji. Następnie jeden egzemplarz porozumienia trafia do zakładu pracy przyjmującego na praktyki, a drugi, po podpisaniu przez Dyrektora lub osobę upoważnioną musi być dostarczony do Kierownika Praktyk Studenckich 14 dni przed rozpoczęciem praktyki.

UWAGA: Termin dostarczenia powyższych dokumentów upływa 15 maja br.

KROK 5

Student odbywa praktykę. Opiekun praktyk studenckich przeprowadza kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!

KROK 6

Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada opiekunowi praktyk studenckich następujące dokumenty:

 • Zaświadczenia z zakładu pracy o odbyciu praktyk;
 • Sprawozdania z odbycia praktyk opracowanego przez studenta i zatwierdzonego przez zakład pracy (objętość raportu 1-2 strony A-4);
 • Formularza oceny, który wypełnia opiekun praktyk lub wskazana przez niego osoba.

Wszystkie dokumenty muszą być potwierdzone przez zakład pracy. Warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia z praktyk jest otrzymanie pozytywnej oceny, która jest zamieszczona w formularzu oceny.

UWAGA: Termin dostarczenia powyższych dokumentów upływa 31 października br.

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem opiekun praktyk studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 5 semestru.

Zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania

O zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania mogą ubiegać się jedynie studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w obszarze logistyki w związku ze świadczeniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, odbyciem stażu lub praktyki o podobnym charakterze. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Zgodę na zwolnienie z praktyki wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. W przypadku odmowy student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Szczegółowe zasady zwalniania z praktyk określa Uchwała nr 68/2012 Senatu PRz z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zwolnienie z odbywania praktyki: 

 • Podanie do Prodziekana ds. Kształcenia  na kierunku Logistyka o zaliczenie praktyki z uzasadnieniem na jakiej podstawie zaliczenie ma nastąpić (na podstawie wykonywanej pracy, odbytego stażu itp.);
 • dokument potwierdzający nabycie umiejętności praktycznych, tj. Zaświadczenie o zatrudnieniu, Zaświadczenie o odbyciu stażu czy Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • Sprawozdanie sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4).

UWAGA: Termin dostarczenia powyższych dokumentów upływa 15 maja br.

UWAGA: Polska Komisja Akredytacyjna podczas wizytacji na kierunku logistyka zwróciła uwagę na sposób zaliczania praktyk studenckich na podstawie pracy zawodowej, stażu, własnej działalności gospodarczej, wolontariatu czy praktyki studenckiej odbytej na innej uczelni lub innym kierunku. Nakazała, aby oprócz składania przez studentów wymaganych dokumentów przeprowadzać dla nich dodatkowo egzamin, podczas którego powołana komisja sprawdziłaby w jakim stopniu nabyte umiejętności podczas pracy zawodowej, stażu, własnej działalności gospodarczej, wolontariatu czy praktyki studenckiej odbytej na innej uczelni lub innym kierunku pokrywają się z ramowym programem i celami praktyk dla danego kierunku. Egzamin będzie przeprowadzony w formie ustnej na przełomie października i listopada (o dokładnym terminie zainteresowani zostaną poinformowani w późniejszym terminie).

2. PRAKTYKA NIEOBOWIĄZKOWA

Zgodę na odbycie praktyki nieobowiązkowej wyraża Dziekan ds. Nauczania na wniosek studenta. W celu otrzymania skierowania na praktykę należy dostarczyć do opiekuna praktyk studenckich, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki:

 • zatwierdzone Podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o wyrażenie zgody na odbycie praktyki;
 • wypełniony Formularz porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich (wersja papierowa 2x).

W celu zaliczenia praktyki należy przedłożyć następujące dokumenty:  

 • Zaświadczenia z zakładu pracy o odbyciu praktyk;
 • Sprawozdania z odbycia praktyk opracowanego przez studenta i zatwierdzonego przez zakład pracy (objętość raportu 1-2 strony A-4).

3. DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Ramowy program praktyk studenckich dla kierunku Logistyka;
 2. Zarządzenie nr 4/2013 Rektora PRz z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej ;
 3. Szczegółowe zasady zwalniania z praktyk określa Uchwała nr 68/2012 Senatu PRz z dnia 20 grudnia 2012 r.;
 4. Formularz umowy w sprawie organizacji praktyk studenckich;
 5. Zaświadczenia z zakładu pracy o odbyciu praktyk;
 6. Sprawozdania z odbycia praktyk;
 7. Formularz oceny praktykanta.

Uwaga: dokumenty do pobrania: https://zjedynak.v.prz.edu.pl/praktyki

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję