Procedura antyplagiatowa

Procedura antyplagiatowa oraz zasady archiwizowania prac w systemie APD na Wydziale Zarządzania

Procedura antyplagiatowa oraz zasady archiwizowania prac
w systemie APD na Wydziale Zarządzania

Podstawowe pojęcia

§1

 1. System APD – Archiwum Prac Dyplomowych (https://apd.prz.edu.pl).
 2. Pełnomocnik – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. realizacji systemu antyplagiatowego.
 3. Praca dyplomowa – praca magisterska, praca licencjacka lub praca inżynierska.

Pełnomocnik ds. realizacji systemu antyplagiatowego

§2

 1. Na Wydziale Zarządzania powołuje się Pełnomocnika Dziekana Wydziału Zarządzania ds. realizacji systemu antyplagiatowego.
 2. Pełnomocnikiem ds. realizacji systemu antyplagiatowego jest mgr Witold Mazur, witekmaz@prz.edu.pl.
 3. Do zadań Pełnomocnika należy:
  1. kontrola poprawności umieszczenia pracy w systemie APD,
  2. formalna kontrola poprawności pracy,
  3. informowanie Dziekana o przekroczeniu przez pracę dyplomową współczynników podobieństwa,
  4. sporządzanie raportu ze sprawdzania prac w systemie antyplagiatowym.

Wymagania dotyczące pracy

 1. Wymagania dotyczące w szczególności: formy, układu, treści, minimalnej i maksymalnej liczby stron zostały określone w obowiązujących na Wydziale Zarządzania Zaleceniach dotyczących redakcji prac dyplomowych dostępnych na stronie Wydziału (https://wz.prz.edu.pl/studenci/praca-dyplomowa/zasady-pisania-pracy-dyplomowej).

Umieszczenie pracy dyplomowej w systemie APD

§3

 1. Student umieszcza swoją pracę dyplomową w systemie APD po uzgodnieniu jej ostatecznej treści z Promotorem.
 2. Umieszczenie pracy w systemie APD oznacza uzupełnienie danych w postaci: tytuł pracy, streszczenie, słowa kluczowe w j. pol. i j. ang., treść pracy (załączenie pliku na stronie). Żadne z pól nie może zostać pominięte.
 3. Plik z pracą musi mieć jeden z formatów: .doc, .docx, .odt lub .rtf. Wielkość pliku nie może przekraczać 15 MB.
 4. Nazwa pliku z pracą musi zawierać: nazwisko i imię studenta, numer indeksu oraz typ pracy. Nazwa pliku musi być zgodna z jednym ze wzorów:

Kowalska_Joanna_nr indeksu_mgr
Kowal_Tomasz_nr indeksu_lic
Nowak_Mateusz_nr indeksu_inż.

Sprawdzenie poprawności umieszczonej pracy

§4

 1. Promotor sprawdza poprawność pracy niezwłocznie po otrzymaniu maila z systemu APD o umieszczeniu pracy przez Studenta.
 2. Sprawdzenie poprawności pracy obejmuje weryfikację kompletności i poprawności danych umieszczonych w systemie APD.
 3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów (np. zła nazwa pliku, brak wszystkich wymaganych danych – tj. tytuł pracy, streszczenie, słowa kluczowe w j. pol. i j. ang., treść pracy), Promotor odsyła pracę Studentowi do poprawy za pomocą systemu APD.

§5

 1. W przypadku stwierdzenia poprawności i kompletności pracy, Promotor przesyła Pełnomocnikowi e-mail z informacją, że wskazana praca jest gotowa do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym.
 2. Temat e-maila powinien przybrać taką sama postać, jak nazwa pliku z pracą.

§6

 1. Pełnomocnik weryfikuje poprawność umieszczenia w systemie APD pracy, a w przypadku jakichkolwiek braków przesyła e-mail z informacją o konieczności ich uzupełnienia.
 2. Promotor zobowiązuje studenta do dokonanie wymaganych poprawek i ponownego umieszczenia pracy dyplomowej w systemie APD (zgodnie z §3).
 3. Student przed wgraniem poprawionego pliku, usuwa stary plik.

Sprawdzenie pracy w systemie antyplagiatowym

§7

W przypadku stwierdzenia poprawności umieszczenia pracy w systemie APD, Pełnomocnik przesyła e-mailem informację o możliwości rozpoczęcia badania antyplagiatowego.

§8

 1. Promotor wysyła pracę do sprawdzenia w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym przez stronę APD.
 2. Po otrzymaniu e-maila o wygenerowaniu raportu, Promotor zapoznaje się z raportem ogólnym i generuje raport szczegółowy.
 3. Promotor weryfikuje poprawność pracy analizując współczynniki określone w sekcji Statystyka, oraz Procentowy Rozmiar Podobieństwa (PRP).
 4. Procentowy Rozmiar Podobieństwa (PRP) ustalony dla fraz o długości co najmniej 20 wyrazów, nie może przekraczać 30%, a dla fraz o długości co najmniej 5 wyrazów, nie może przekraczać 50%.

§9

 1. W przypadku stwierdzenia poprawności pracy, Promotor zatwierdza raport na stronie APD, drukuje raport ogólny i wypełnia sekcję Wnioski.
 2. Podpisany przez Promotora raport ogólny należy dostarczyć do Dziekanatu.

Dopuszczenie pracy do obrony

§10

 1. Dziekan dopuszcza pracę do obrony na wniosek Promotora.
 2. W przypadku przekroczenia w pracy wartości Procentowego Rozmiaru Podobieństwa (PRP) określonych w § 8 ust. 4, Dziekan w uzasadnionych przypadkach może dopuścić pracę do obrony na wniosek Promotora. W uzasadnieniu wniosku Promotor zobowiązany jest szczegółowo wyjaśnić zasadność dopuszczenia pracy do obrony.

Przygotowanie pracy do obrony

§11

Po zatwierdzeniu raportu, Promotor akceptuje pracę w systemie APD.

§12

 1. Po akceptacji pracy przez Promotora, system APD wysyła do Promotora oraz Recenzenta e-mail z informacją o konieczności przygotowania recenzji pracy. Recenzje pracy należy sporządzić niezwłocznie.
 2. Przygotowanie recenzji odbywa się poprzez wypełnienie wszystkich pól formularza recenzji w systemie APD.

§13

 1. Po otrzymaniu e-maila z systemu APD z informacją, że obie recenzje zostały wystawione, Promotor ostatecznie zatwierdza pracę w systemie APD.
 2. Niezatwierdzenie pracy przez Promotora w systemie APD uniemożliwia dopuszczenie tej pracy do obrony.

Złożenie pracy w dziekanacie wydziału

§14

 1. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie Wydziału w terminie określonym w § 50 Regulaminu Studiów Wyższych.
 2. Obrona pracy dyplomowej jest wyznaczana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia złożenia pracy w dziekanacie.
 3. Składając pracę w Dziekanacie Student dołącza:
  1. oświadczenie o samodzielnym wykonaniu składanej pracy (załącznik nr 1).

Konsekwencje przekroczenia współczynników podobieństwa

§15

Każda praca jest sprawdzana w systemie Jednolitym Systemie Antyplagiatowym tylko jeden raz.

§16

 1. W przypadku przekroczenia w pracy Procentowego Rozmiaru Podobieństwa (PRP) określonego w § 8 ust. 4,  o ile nie zachodzi przypadek określony w § 10 ust. 2, student może zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego wyłącznie po przygotowaniu pracy na nowy temat. Nowy temat musi być całkowicie odmienny od poprzedniego, co oznacza konieczność rozwiązania innego problemu badawczego, który nie był podejmowany w poprzedniej pracy. Nowy temat nie może być w szczególności modyfikacją poprzedniego tematu, bez zasadniczej zmiany problematyki badawczej pracy. Temat nowej pracy zatwierdza Dziekan.
 2. Formularz zgłoszenia nowego tematu pracy określa załącznik nr 2.
 3. Nowa praca może być wysłana do systemu antyplagiatowego nie wcześniej niż po upływie 6 tygodni od daty otrzymania negatywnego raportu.
 4. W przypadku określonym w ust. 1 Promotor zatwierdza raport w APD, a do dziekanatu przekazuje podpisany egzemplarz.

§17

W przypadku, gdy zachodzi obawa przypisania sobie przez studenta autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu (plagiat) Dziekan kieruje zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).

Obowiązek sprawozdawczy

§18

 1. Po zakończeniu roku akademickiego Pełnomocnik sporządza raport ze sprawdzania prac za pomocą systemu antyplagiatowego.
 2. Raport powinien zawierać informacje o:
  1. liczbie sprawdzonych prac,
  2. liczbie prac, w których przekroczono dopuszczalne współczynniki podobieństwa,
  3. podjętych działaniach wobec studentów.
 3. Do 30 października Pełnomocnik przekazuje raport Dziekanowi oraz Wydziałowej Komisji Zarządzania Jakością Kształcenia.
 4. Wydziałowa Komisja Zarządzania Jakością Kształcenia przekazuje wyniki raportu Uczelnianej Komisja Zarządzania Jakością Kształcenia.

Postanowienia końcowe

§19

Szczegółowe informacje dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego można uzyskać na stronie https://jsa.opi.org.pl.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję