Strona: Procedura antyplagiatowa / Wydział Zarządzania

Procedura antyplagiatowa

red. Arkadiusz Surowiec

Procedura antyplagiatowa oraz zasady archiwizowania prac
w systemie APD na Wydziale Zarządzania

Podstawowe pojęcia

§1

 1. APD – Archiwum Prac Dyplomowych (https://apd.prz.edu.pl).
 2. JSA – Jednolity System Antyplagiatowy.
 3. Koordynator systemu antyplagiatowego.
 4. Koordynator ds. weryfikacji raportów antyplagiatowych.
 5. Praca dyplomowa – praca magisterska, praca licencjacka lub praca inżynierska.

Koordynator ds. systemu antyplagiatowego

§2

 1. Na Wydziale Zarządzania powołuje się Koordynatora ds. systemu antyplagiatowego.
 2. Koordynatorem ds. systemu antyplagiatowego jest mgr inż. Witold Mazur, witekmaz@prz.edu.pl.
 3. Do zadań Koordynatora należy:
  1. kontrola poprawności umieszczenia pracy w systemie APD,
  2. formalna kontrola poprawności pracy,
  3. informowanie Dziekana i Koordynatora ds. weryfikacji raportów antyplagiatowych o przekroczeniu przez pracę dyplomową współczynników podobieństwa,
  4. sporządzanie raportu ze sprawdzania prac w systemie antyplagiatowym.

Koordynator ds. weryfikacji raportów antypalgiatowych

§3

 1. Na Wydziale Zarządzania powołuje się Koordynatora ds. weryfikacji raportów antyplagiatowych.
 2. Koordynatorem ds. weryfikacji raportów antyplagiatowych jest dr hab. Marta Pomykała prof. PRz.
 3. Do zadań Koordynatora należy:
  1. współpraca z Prodziekanem ds. Kształcenia w zakresie procedury antyplagiatowej,
  2. podejmowanie działań informacyjnych i szkoleniowych,
  3. weryfikacja raportów antyplagiatowych,
  4. kontrola ustawień JSA na Wydziale Zarządzania,
  5. opracowywanie zawiadomień do Rektora w sytuacji określonej w § 18.

Wymagania dotyczące pracy

§4

 1. Wymagania dotyczące w szczególności: formy, układu, treści oraz minimalnej liczby stron zostały określone w obowiązujących na Wydziale Zarządzania Zaleceniach dotyczących redakcji prac dyplomowych dostępnych na stronie Wydziału Zarządzania (https://wz.prz.edu.pl/studenci/praca-dyplomowa/zasady-pisania-pracy-dyplomowej).
 2. Przed umieszczeniem pracy dyplomowej w systemie APD Promotor może wielokrotnie poddać pracę weryfikacji antyplagiatowej za pomocą indywidualnego konta w JSA.

Umieszczenie pracy dyplomowej w systemie APD

§5

 1. Student umieszcza swoją pracę dyplomową w systemie APD po uzgodnieniu jej ostatecznej treści z Promotorem, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem obrony.
 2. Umieszczenie pracy w systemie APD oznacza uzupełnienie danych w postaci: tytuł pracy, streszczenie, słowa kluczowe w j. polskim i j. angielskim, treść pracy (załączenie pliku na stronie). Żadne z pól nie może zostać pominięte.
 3. Plik z pracą musi mieć jeden z formatów: .doc, .docx, .odt lub .rtf. Wielkość pliku nie może przekraczać 20 MB.
 4. Nazwa pliku z pracą musi zawierać: nazwisko i imię Studenta, numer indeksu oraz typ pracy. Nazwa pliku musi być zgodna z jednym ze wzorów:

Kowalska_Joanna_nr indeksu_mgr
Kowal_Tomasz_nr indeksu_lic
Nowak_Mateusz_nr indeksu_inż.

Sprawdzenie poprawności umieszczonej pracy

§6

 1. Promotor sprawdza poprawność pracy niezwłocznie po otrzymaniu maila z systemu APD o umieszczeniu pracy przez Studenta.
 2. Sprawdzenie poprawności pracy obejmuje weryfikację kompletności i poprawności danych umieszczonych w systemie APD.
 3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów (np. zła nazwa pliku, brak wszystkich wymaganych danych – tj. tytuł pracy, streszczenie, słowa kluczowe w j. pol. i j. ang., treść pracy), Promotor odsyła pracę Studentowi do poprawy za pomocą systemu APD.

§7

 1. W przypadku stwierdzenia poprawności pracy, Promotor przesyła Koordynatorowi ds. systemu antyplagiatowego e-mail z informacją, że wskazana praca jest gotowa do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym.
 2. Temat e-maila powinien przybrać taką samą postać, jak nazwa pliku z pracą.

§8

 1. Koordynator ds. systemu antyplagiatowego weryfikuje poprawność umieszczenia w systemie APD pracy, a w przypadku jakichkolwiek braków przesyła Promotorowi e-mail z informacją o konieczności ich uzupełnienia.
 2. Promotor zobowiązuje Studenta do wprowadzenia wymaganych poprawek i ponownego umieszczenia pracy dyplomowej w systemie APD (zgodnie z §5).
 3. Student przed zamieszczeniem poprawionego pliku, usuwa stary plik.

§9

W przypadku stwierdzenia poprawności umieszczenia pracy w systemie APD, Koordynator ds. systemu antyplagiatowego przesyła e-mailem informację o możliwości rozpoczęcia badania antyplagiatowego.

Sprawdzenie pracy w systemie antyplagiatowym

§10

 1. Badanie antyplagiatowe pracy w JSA za pomocą systemu APD jest badaniem ostatecznym i jest przeprowadzane tylko jeden raz.
 2. Po otrzymaniu e-maila z informacją o wygenerowaniu raportu, Promotor zapoznaje się z raportem ogólnym i generuje raport szczegółowy.
 3. Promotor analizuje współczynniki określone w sekcji Statystyka oraz Procentowy Rozmiar Podobieństwa (PRP), w celu ustalenia czy praca jest samodzielna (w szczególności: czy nie zawiera niedozwolonych modyfikacji w tekście oraz czy nie zawiera nadmiernej liczby zapożyczeń).
 4. PRP ustalony dla fraz o długości co najmniej 20 wyrazów, nie powinien przekraczać 30%.

§11

 1. Uznając pracę za poprawną zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 3 i 4 Promotor kolejno: zatwierdza raport antyplagiatowy w APD, drukuje raport ogólny i wypełnia sekcję „Wnioski”.
 2. Podpisany przez Promotora raport ogólny należy dostarczyć do Dziekanatu przed obroną.

Dopuszczenie pracy do obrony

§12

 1. Dziekan dopuszcza pracę do obrony na wniosek Promotora.
 2. Przed dopuszczeniem pracy do obrony, Dziekan może żądać sporządzenia szczegółowego uzasadnienia wniosku przez Promotora.
 3. Dziekan może odmówić dopuszczenia pracy do obrony, jeżeli praca budzi uzasadnione wątpliwości co do jej samodzielności lub gdy przekroczono poziom PRP ustalony w § 10 ust. 4.

Przygotowanie pracy do obrony

§13

Po zatwierdzeniu raportu, Promotor akceptuje pracę w systemie APD.

§14

 1. Po akceptacji pracy przez Promotora, system APD wysyła do Promotora oraz Recenzenta e-mail z informacją o konieczności przygotowania recenzji pracy. Recenzje pracy należy sporządzić niezwłocznie.
 2. Przygotowanie recenzji odbywa się poprzez wypełnienie wszystkich pól formularza recenzji w systemie APD.

§15

 1. Po otrzymaniu e-maila z systemu APD z informacją, że obie recenzje zostały wystawione, Promotor ostatecznie zatwierdza pracę w systemie APD.
 2. Niezatwierdzenie pracy przez Promotora w systemie APD uniemożliwia dopuszczenie tej pracy do obrony.
 3. Po ostatecznym zatwierdzeniu pracy w systemie APD, Dziekan wyznacza termin obrony.

Konsekwencje przekroczenia współczynników podobieństwa

§16

 1. W przypadku odmowy dopuszczenia pracy do obrony przez Dziekana zgodnie a § 12 ust. 3, Student może zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego wyłącznie po przygotowaniu pracy na nowy, zaakceptowany przez Promotora temat. Nowy temat musi być całkowicie odmienny od poprzedniego, co oznacza konieczność rozwiązania innego problemu badawczego, który nie był podejmowany w poprzedniej pracy. Nowy temat nie może być modyfikacją poprzedniego tematu, bez zasadniczej zmiany problematyki badawczej pracy. Temat nowej pracy zatwierdza Dziekan.
 2. Formularz zgłoszenia nowego tematu pracy określa załącznik nr 1.
 3. Nowa praca może być wysłana do systemu antyplagiatowego nie wcześniej niż po upływie 6 tygodni od daty otrzymania negatywnego raportu.
 4. W przypadku określonym w ust. 1 Promotor zatwierdza raport w APD, a do Dziekanatu przekazuje podpisany egzemplarz.

§17

W przypadku, gdy zachodzi obawa przypisania sobie przez Studenta autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu (plagiat) Dziekan kieruje zawiadomienie do Rektora w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).

Obowiązek sprawozdawczy

§18

 1. Po zakończeniu roku akademickiego Koordynator ds. systemu antyplagiatowego sporządza raport ze sprawdzania prac za pomocą systemu antyplagiatowego.
 2. Raport powinien zawierać informacje o:
  1. liczbie sprawdzonych prac,
  2. liczbie prac, w których przekroczono dopuszczalne współczynniki podobieństwa,
  3. podjętych działaniach wobec Studentów.
 3. Do 30 października Koordynator ds. systemu antyplagiatowego przekazuje raport Dziekanowi oraz Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 4. Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przekazuje wyniki raportu Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia PRz.

Postanowienia końcowe

§19

Szczegółowe informacje dotyczące JSA można uzyskać na stronie https://jsa.opi.org.pl.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję