Procedura antyplagiatowa

red. Witold Mazur

Procedura antyplagiatowa oraz zasady archiwizowania prac
w systemie APD na Wydziale Zarządzania

Podstawowe pojęcia

§1

 1. System APD – Archiwum Prac Dyplomowych (https://apd.prz.edu.pl),
 2. Pełnomocnik – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. realizacji systemu antyplagiatowego,
 3. Praca dyplomowa – praca magisterska, praca licencjacka lub praca inżynierska.

Pełnomocnik ds. realizacji systemu antyplagiatowego

§2

 1. Na Wydziale Zarządzania powołuje się Pełnomocnika Dziekana Wydziału Zarządzania ds. realizacji systemu antyplagiatowego.
 2. Pełnomocnikiem ds. realizacji systemu antyplagiatowego jest mgr Witold Mazur, witekmaz@prz.edu.pl.
 3. Do zadań Pełnomocnika należy:
  1. kontrola poprawności umieszczenia pracy w systemie APD,
  2. przeprowadzanie procedury antyplagiatowej,
  3. generowanie raportów zgodności i przesyłanie ich Promotorom,
  4. informowanie Dziekana o przekroczeniu przez pracę dyplomową współczynników podobieństwa,
  5. sporządzanie raportu ze sprawdzania prac w systemie antyplagiatowym

Umieszczenie pracy dyplomowej w systemie APD

§3

 1. Student umieszcza swoją pracę dyplomową w systemie APD po uzgodnieniu jej ostatecznej treści z promotorem.
 2. Umieszczenie pracy w systemie APD oznacza uzupełnienie danych w postaci: tytuł pracy, streszczenie, słowa kluczowe w j. pol. i j. ang., treść pracy (załączenie pliku na stronie). Żadne z pól nie może zostać pominięte.
 3. Treść pracy musi przebierać jeden z formatów: .doc, .docx, .odt lub .rtf.
 4. Nazwa pliku zawierającego treść pracy dyplomowej musi zawierać: nazwisko i imię studenta, numer indeksu oraz typ pracy. Nazwa pliku musi być zgodna z jednym ze wzorów: 
 • Kowalska_Joanna_nr indeksu_mgr
 • Kowal_Tomasz_nr indeksu_lic
 • Nowak_Mateusz_nr indeksu_inż

Sprawdzenie poprawności umieszczonej pracy

§4

 1. Promotor sprawdza poprawność pracy niezwłocznie po otrzymaniu maila z systemu APD o umieszczeniu pracy przez Studenta.
 2. Sprawdzenie poprawności pracy obejmuje weryfikację kompletności i poprawności danych umieszczonych w systemie APD.
 3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów (np. zła nazwa pliku, brak wszystkich wymaganych danych – tj. tytuł pracy, streszczenie, słowa kluczowe w j. pol. i j. ang., treść pracy), Promotor odsyła pracę Studentowi do poprawy za pomocą systemu APD.

§5

 1. W przypadku stwierdzenia poprawności i kompletności pracy, Promotor przesyła Pełnomocnikowi e-mail z informacją, że wskazana praca jest gotowa do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym.
 2. Temat e-maila powinien przybrać taką sama postać, jak nazwa pliku z pracą.

§6

 1. Pełnomocnik weryfikuje poprawność umieszczenia w systemie APD pracy, a w przypadku jakichkolwiek braków przesyła e-mail z informacją o konieczności ich uzupełnienia.
 2. Promotor zobowiązuje studenta do dokonanie wymaganych poprawek i ponownego umieszczenia pracy dyplomowej w systemie APD (zgodnie z §2).

Sprawdzenie pracy w systemie antyplagiatowym

§7

 1. W przypadku stwierdzenia poprawności umieszczenia pracy w systemie APD, Pełnomocnik przeprowadza sprawdzenie pracy w systemie Plagiat.pl
 2. O rozpoczęciu procedury informuje promotora, przesyłając informację na jego adres e-mail.

§8

 1. Po zakończeniu procedury sprawdzającej Pełnomocnik generuje raport, ustalający współczynniki podobieństwa dla badanej pracy.
 2. Współczynnik podobieństwa 1 nie może przekraczać wartości 50%. Współczynnik podobieństwa 2 nie może przekraczać wartości 5%.
 3. Pełnomocnik informuje Dziekana o każdym przekroczeniu współczynnika podobieństwa 1 i/lub współczynnika podobieństwa 2.

§9

Pełnomocnik przesyła elektroniczną wersję raportu Promotorowi, który jest zobowiązany dostarczyć wydruk pierwszej strony raportu do właściwego Dziekanatu Wydziału Zarządzania.

Dopuszczenie pracy do obrony

§10

 1. Dziekan nie dopuszcza pracy do obrony, jeżeli raport wykazuje przekroczenie maksymalnej wartości współczynnika/-ów podobieństwa ustalonej w § 8 pkt 2.
 2. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli raport wykazuje przekroczenie współczynnika podobieństwa 2 nie większe niż 7,5%, Promotor może złożyć oświadczenie o możliwości dopuszczenia pracy do obrony (załącznik nr 1). Oświadczenie może być złożone wyłącznie w przypadku uznania za niezbędne dla pracy następujących zapożyczeń:
  1. cytatów sporządzonych zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, które nie ograniczają samodzielności pracy,
  2. załączników, gdy przekazanie ich treści nie może być dokonane w inny sposób (np. poprzez umieszczenie informacji w bibliografii),
  3. nagłówków tabel, schematów, wykresów, rysunków, zdjęć itp.,
  4. opisów bibliograficznych zawartych w przypisach i wykazie literatury.
 3. Oświadczenie promotora jest podstawą podjęcia przez Dziekana decyzji o dopuszczeniu pracy do obrony. Oświadczenie należy złożyć w Dziekanacie wraz z raportem.

§11

Prace dopuszczone do obrony zostają dodane do bazy systemu antyplagiatowego przez Pełnomocnika i stanowią podstawę weryfikacji kolejnych prac dyplomowych.

Przygotowanie pracy do obrony

§12

Po otrzymaniu raportu, zgodnie z którym praca nie przekracza ustalonych współczynników  podobieństwa oraz w przypadku określonym w § 10 ust. 3, promotor akceptuje pracę w systemie APD.

§13

 1. Po akceptacji pracy przez Promotora, system APD wysyła do Promotora oraz Recenzenta e-mail z informacją o konieczności przygotowania recenzji pracy. Recenzje pracy należy sporządzić niezwłocznie.
 2. Przygotowanie recenzji odbywa się poprzez wypełnienie wszystkich pól formularza recenzji w systemie APD.
 3. Po wystawieniu i zatwierdzeniu recenzji, Promotor i Recenzent zobowiązani są do wydrukowania i podpisania recenzji (wydruk formularza z systemu APD) i dostarczenia do właściwego Dziekanatu najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną obroną.

§14

 1. Po otrzymaniu e-maila z systemu APD z informacją, że obie recenzje zostały wystawione, Promotor ostatecznie zatwierdza pracę w systemie APD.
 2. Niezatwierdzenie pracy przez Promotora w systemie APD uniemożliwia dopuszczenie tej pracy do obrony.

Złożenie pracy w dziekanacie wydziału

§15

 1. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie wydziału w terminie określonym w § 49 Regulaminu Studiów Wyższych.
 2. Składając pracę w Dziekanacie Student dołącza:
  1. oświadczenie o samodzielnym wykonaniu składanej pracy (załącznik nr 2),
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z utworu „praca dyplomowa” (załącznik nr 3).

Konsekwencje przekroczenia współczynników podobieństwa

§16

Każda praca jest sprawdzana w systemie plagiat.pl tylko jeden raz.

§17

 1. W przypadku przekroczenia przez pracę któregokolwiek ze współczynników podobieństwa, student może zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego wyłącznie po przygotowaniu pracy na nowy temat. Nowy temat musi być całkowicie odmienny od poprzedniego, co oznacza konieczność rozwiązania innego problemu badawczego, który nie był podejmowany w poprzedniej pracy. Nowy temat nie może być w szczególności modyfikacją poprzedniego tematu, bez zasadniczej zmiany problematyki badawczej pracy. Temat nowej pracy zatwierdza Dziekan.
 2. Formularz zgłoszenia nowego tematu pracy określa załącznik nr 4.
 3. Nowa praca może być wysłana do systemu antyplagiatowego nie wcześniej niż po upływie 6 tygodni od daty otrzymania negatywnego raportu.

§18

W przypadku, gdy zachodzi obawa przypisania sobie przez studenta autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu (plagiat) Dziekan kieruje zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Obowiązek sprawozdawczy  

§19

 1. Po zakończeniu roku akademickiego Pełnomocnik sporządza raport ze sprawdzania prac za pomocą systemu antyplagiatowego.
 2. Raport powinien zawierać informacje o:
  1. liczbie sprawdzonych prac
  2. liczbie prac, w których przekroczono dopuszczalne współczynniki podobieństwa,
  3. podjętych działaniach wobec studentów,
 3. Do 30 października Pełnomocnik przekazuje raport Dziekanowi oraz Wydziałowej Komisji Zarządzania Jakością Kształcenia.
 4. Wydziałowa Komisja Zarządzania Jakością Kształcenia przekazuje wyniki raportu Uczelnianej Komisja Zarządzania Jakością Kształcenia.

Postanowienia końcowe

§20

Szczegółowe informacje dotyczące systemu antyplagiatowego można uzyskać na stronie www.plagiat.pl w dziale pomoc. 

 

 Objaśnienie oznaczeń stosowanych w raporcie generowanym przez system plagiat.pl: 

 • Współczynnik podobieństwa 1 – określa, jaką część pracy stanowią frazy o długości 5 słów lub dłuższe – nie może przekroczyć wartości 50%,
 • Współczynnik podobieństwa 2 – określa, jaką część pracy stanowią frazy o długości 25 słów lub dłuższe – nie może przekroczyć wartości 5%,
 • kolor zielony – fragmenty pochodzące z Internetu.
 • kolor czerwony – fragmenty pochodzące z bazy macierzystej programu i baz innych uczelni,
 • kolor niebieski – fragmenty zaznaczone po użyciu funkcji z list rozwijalnych,
 • niebieski kolor tła – fragmenty odnalezione w dokumentach pochodzących z Bazy Aktów Prawnych (BAP),
 • żółty kolor tła – znaki z alfabetu innego niż łaciński mogące świadczyć o próbie ukrycia dokonanych zapożyczeń.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję