Finanse i rachunkowość

red. Agnieszka Lew

Wydziałowy Kierownik Praktyk
dr Agnieszka Lew
e-mail: a-lew@prz.edu.pl

Terminy dyżurów na wizytówce https://alew.v.prz.edu.pl/.

I. Praktyka obowiązkowa na studiach I-go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 4 tygodnie, tj. 20 dni roboczych (160 godzin) i odbywa się w okresie wakacji po czwartym semestrze. Porozumienie w sprawie praktyki przygotowuje Wydziałowy Kierownik Praktyk na podstawie informacji złożonych przez studenta.

W celu otrzymania skierowania na praktykę należy złożyć Kierownikowi Praktyk:

 • informację o miejscu i terminie odbywania praktyki (do pobrania: druk - informacje do zawarcia porozumienia w sprawie praktyki),  
 • podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki, jeżeli praktyka ma odbywać się w czasie trwania semestru, tj. do 25 czerwca (Prodziekan dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz),
 • oświadczenie o udostępnieniu swoich danych do ubezpieczenia na czas praktyk (do pobrania: oświadczenie do ubezpieczyciela ).

Informacje o miejscu odbywania praktyki należy składać do 19 maja 2019 podczas dyżuru lub przesłać na e-mail: a-lew@prz.edu.pl W przypadku odbywania praktyki w czasie semestru informacja powinna być złożona co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki. Gotowe porozumienie (sztuk 2) należy odebrać w nieprzekraczalnym terminie 30 czerwca 2019 r.!

W celu zaliczenia praktyki należy przedłożyć do 27 października 2019 r. następujące dokumenty:

 • podpisane przez firmę porozumienie w sprawie organizacji praktyki,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez firmę, w której odbywała się praktyka (do pobrania: druk zaświadczenia),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach firmy odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, jakie umiejętności student nabył w czasie praktyk, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4, do pobrania: (raport z odbytych praktyk - to jest przykład bardzo ogólnych umiejętności, które można nabyć na praktykach-do tego powinny pojawić się umiejętności związane konkretnie z kierunkiem studiów).
 • ocena studenta (do pobrania: druk oceny praktykanta); oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki!

O zaliczenie praktyk mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, odbyciem stażu lub praktyki o podobnym charakterze, pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość oraz zdaniem egzaminu ustnego przed Komisją Egzaminacyjną. W przypadku odmowy zaliczenia praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na zaliczenie praktyki wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta.

Podanie o zaliczenie wraz z dokumentami należy składać Kierownikowi Praktyk w terminie do 19 maja 2019 r. (Przed złożeniem prośby do Prodziekana o zaliczenie praktyki komplet dokumentów powinien zaakceptować Wydziałowy Kierownik Praktyk z kierunku Finanse i rachunkowość).

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zaliczenie praktyki:

 • podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o zaliczenie praktyki z uzasadnieniem z jakiego powodu zaliczenie to ma nastąpić (Prodziekan ds. Nauczania dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz)
 • dokument potwierdzający nabycie umiejętności praktycznych:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zaświadczenie o odbyciu stażu,
  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • raport sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4, sporządzony własnoręcznie lub pismem komputerowym)

II. Praktyka nieobowiązkowa:

Studenci mogą obyć praktykę dodatkową. Zgodę na odbycie praktyki nieobowiązkowej wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Porozumienie w sprawie praktyki przygotowuje Kierownik Praktyk na podstawie informacji złożonych przez studenta.

W celu otrzymania skierowania na praktykę należy złożyć Kierownikowi Praktyk co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki:

Zaliczenie praktyki można uzyskać u Kierownika Praktyk po zakończeniu praktyki, nie później niż w terminie do 27 października 2019 r. po zakończeniu roku akademickiego, w którym odbywała się praktyka.

W celu zaliczenia praktyki należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • podpisane przez firmę porozumienie w sprawie organizacji praktyki,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez firmę, w której odbywała się praktyka (do pobrania: druk zaświadczenia),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach firmy odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) 

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie Rektora PRz w sprawie praktyk studenckich  (w załączeniu wzór porozumienia w sprawie organizacji praktyki).
 2. Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Finanse i rachunkowość.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję