Egzamin weryfikujący efekty kształcenia

Regulamin egzaminu weryfikującego efektów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej  

§ 1

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:

 1. weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych podczas studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia – dalej: egzamin weryfikujący efekty kształcenia,
 2. obrony pracy dyplomowej.
§2
 1. Egzamin weryfikujący efekty kształcenia odbywa się w formie pisemnej.
 2. Egzamin weryfikujący efekty kształcenia przeprowadza komisja egzaminacyjna złożona co najmniej z trzech osób, w tym:
  1. dziekana, prodziekana lub nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub posiadającego uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego – jako przewodniczącego,
  2.  nauczycieli akademickich należących do minimum kadrowego na danym kierunku studiów – jako członków komisji.
 3. W egzaminie weryfikującym efekty kształcenia może uczestniczyć przedstawiciel wydziałowego samorządu studentów – jako obserwator.
§3
 1. Zakres tematyczny egzaminu weryfikującego efekty kształcenia jest podawany do wiadomości studentów za pośrednictwem strony internetowej Wydziału Zarządzania nie później niż miesiąc od rozpoczęcia ostatniego semestru studiów.
 2. Zakres tematyczny obejmuje 50 zagadnień dla studiów I stopnia i 30 zagadnień dla studiów II stopnia, wybranych spośród przedmiotów wspólnych realizowanych w ramach danego kierunku studiów.
§4
 1. Terminy egzaminu weryfikującego efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów wyznacza dziekan.
 2. Egzamin weryfikujący efekty kształcenia odbywa się w ostatnim semestrze studiów w terminie umożliwiającym przystąpienie do obrony pracy dyplomowej w czasie określonym w Regulaminie studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej.
 3. Egzamin poprawkowy powinien zostać przeprowadzony nie później niż 2 tygodnie od przeprowadzenia egzaminu weryfikującego efekty kształcenia.
§5
 1. Egzamin weryfikujący efekty kształcenia składa się z 5 pytań otwartych.
 2. Egzamin trwa 50 minut.
§6
 1. Otrzymanie oceny niedostatecznej (2,0) z egzaminu weryfikującego efekty kształcenia uniemożliwia przystąpienie do obrony pracy dyplomowej.
 2. W przypadku niezłożenia egzaminu weryfikującego efekty kształcenia w terminie poprawkowym ma zastosowanie § 51 ust. 2 Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej.
§7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej z 2015 r. oraz zarządzeń wydanych w celu jego wykonania.

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję