Habilitacje

Dr hab. inż. Krzysztof Kud

k_kud_m.jpg

Dr inż. Krzysztof Kud, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania PRz uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nadany przez Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie.
Rozprawa habilitacyjna poruszała problematykę właściwego zagospodarowania terenów zalewowych doliny Sanu. Zostały w niej zaprezentowane aktualne problemy związane z powodziami i podtopieniami, korzyści mogące z nich wynikać oraz sposoby zmniejszania strat powodziowych. Gospodarowanie na terenach nadrzecznych powinno uwzględniać cykliczne powodzie przynoszące wymierne korzyści biogeochemiczne, pod warunkiem właściwego zagospodarowania przestrzennego.
Tematyka badawcza dra inż. Krzysztofa Kuda dotyczy zagadnień związanych z jakością środowiska naturalnego jako podstawowego elementu gospodarki żywnościowej, ograniczaniem negatywnych skutków powodzi oraz logistycznych aspektów sytuacji kryzysowych.

Dr hab. Izabela Oleksiewicz

dr-hab-izabela-oleksiewicz.jpg

Dr Izabela Oleksiewicz z Katedry Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania uzyskała 28 marca 2014 r. stopień naukowy doktora habilitowanego z nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Procedura habilitacyjna odbyła się na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Temat rozprawy habilitacyjnej brzmiał: Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej.

Dr hab. Izabela Oleksiewicz w latach 1995-2000 studiowała na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMCS filia w Rzeszowie. 9 lipca 2004 r. obroniła – przed Radą Wydziału Politologii UMCS – rozprawę doktorską Polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Marek Pietraś. W tym samym dniu na mocy uchwały Rady Wydziału Politologii UMCS uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

W swoich badaniach naukowych dr hab. Izabela Oleksiewicz łączy zarówno kwestie związane z analizą instytucjonalno-normatywną, jak i politologiczną. Stąd też jej dokonania naukowe skupiają się na unijnym systemie prawnym z uwzględnieniem kwestii politologicznych. Zainteresowania naukowe dr hab. Izabeli Oleksiewicz dotyczą również analizy obowiązywania, a także skuteczności norm w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej oraz zakresu funkcji ochronnych, jakie bezpieczeństwo ma realizować. Kolejnym przedmiotem zainteresowań dr hab. Izabeli Oleksiewicz jest problematyka implementacji prawa unijnego w państwach członkowskich UE oraz związków zachodzących pomiędzy oddziaływaniem bezpieczeństwa na sferę praw i wolności człowieka. Ostatni obszar badawczy pozostaje związany z wybranymi zagadnieniami wpływu prawa Unii Europejskiej na prawo polskie. Efektem prowadzonych badań jest 80 publikacji naukowych.

Dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz

tereszkiewicz.jpg

Dr inż. Krzysztof Tereszkiewicz, adiunkt w Katedrze Gospodarki Żywnościowej i Towaroznawstwa na Wydziale Zarządzania i Marketingu uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu dyscypliny naukowej zootechnika, specjalność ocena jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, nadany przez Radę Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Temat rozprawy habilitacyjnej: Przebieg i uwarunkowania wykrwawienia ubojowego tuczników.

Pan Krzysztof Tereszkiewicz urodził się w 1965 roku w Tyczynie. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych z zakresu dyscypliny naukowej zootechnika uzyskał w 1998 roku na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie, na podstawie rozprawy pt. Wartość poubojowa technologiczna i handlowa tuszy tuczników produkowanych w rejonie Rzeszowa i Dębicy. Promotorem w przewodzie była prof. dr hab. inż. Maria Ruda.

W pracy naukowo badawczej zajmuje się jakością mięsa, ze szczególnym uwzględnienie czynników kształtujących jego właściwości technologiczne, funkcjonalne oraz wartość handlową. Jest autorem 90 publikacji naukowych oraz 29 komunikatów i doniesień konferencyjnych. Prace były publikowane między innymi w: Animal Science, Meat Science, Journal Central European Agriculture, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Annales of Animal Science.

Dr hab. Arkadiusz Letkiewicz

letkiewicz_a.jpg

Dr Arkadiusz Letkiewicz, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania i Marketingu w dniu 25 czerwca 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk wojskowych - specjalność: kierowanie organizacjami, nadany przez Radę Wydziału Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Temat rozprawy habilitacyjnej: Kierunki i metody doskonalenia organizacji pracy Policji. Pan Arkadiusz Letkiewicz urodził się w 1965 r. w Szczytnie. Studia wyższe ukończył na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu uzyskał w 2000 r. na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na podstawie rozprawy pt. Empiryczna weryfikacja modelu partycypacji decyzyjnej Vrooma-Yettona. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Mirosław Łaguna z Uniwersytetu Warmińsko--Mazurskiego w Olsztynie.

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję